Skatteindberetningsloven

Kapitel 1 Arbejds- og hvervgivere m.v.

 1. § 1
  Alle, der i en kalendermåned i sin virksomhed har udbetalt eller godskrevet indkomst, som er nævnt i stk. 2, skal hver måned indberette beløbene til indkomstregisteret, jf. §§ 3 og 4 i lov om et indkomstregister.
 2. Stk. 2.
  Ved indberetning skal der oplyses om følgende indkomsttyper:
  1. 1) Løn, gratiale, provision og andet vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold, der efter kildeskattelovens § 43, stk. 1, er A-indkomst eller arbejdsmarkedsbidragspligtig indkomst, jf. kildeskattelovens § 49 A, stk. 1, for modtageren. Endvidere skal der oplyses om beløb, der ydes til godtgørelse for udgifter, lønmodtageren påføres som følge af arbejdet, uanset om beløbet efter ligningslovens § 9, stk. 4, er skattefrit for modtageren.
  2. 2) Ydelser som nævnt i ligningslovens § 31, stk. 3, nr. 3 og 4, der gives til godtgørelse for udgifter i forbindelse med uddannelser og kurser efter ligningslovens § 31, stk. 1, uanset om beløbene efter bestemmelserne er skattefrie for modtageren.
  3. 3) Beløb, der efter skatteministerens bestemmelse i medfør af kildeskattelovens § 43, stk. 2, skal henregnes til A-indkomst for modtageren, og arbejdsmarkedsbidragspligtig indkomst, for hvilken der skal foretages indeholdelse efter kildeskattelovens § 49 A, stk. 2, § 49 A, stk. 3, nr. 5 og 6, og § 49 D, stk. 4, jf. § 49 A, stk. 3, nr. 1-4.
  4. 4) Beløb, som efter deres art er omfattet af nr. 1, når modtageren af beløbet ikke er skattepligtig her til landet, jf. kildeskattelovens §§ 1 og 2.
 1. § 2
  Ved indberetning af beløb efter § 1 skal følgende oplyses:
  1. 1) Størrelsen af den samlede udbetaling eller godskrivning vedrørende den enkelte modtager.
  2. 2) Henholdsvis arbejdstagerens og arbejdsgiverens andel af beløb, som indbetales af en arbejdsgiver til en pensionsordning, som omfattes af pensionsbeskatningslovens § 19 eller § 56, stk. 3 eller 5, bortset fra bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension.
  3. 3) Den del af beløbet nævnt i nr. 1, der udgøres af feriegodtgørelse samt opsparing til søgnehelligdagsbetaling og feriefridagsopsparing.
  4. 4) Størrelsen af det indeholdte arbejdsmarkedsbidrag og det samlede beløb af indeholdt A-skat samt beløb indeholdt efter reglerne i § 10 i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige vedrørende den enkelte modtager.
  5. 5) Den skatteperiode vedrørende A-skatten og arbejdsmarkedsbidraget, som udbetalingerne eller godskrivningerne skal henføres til.
  6. 6) I hvilket omfang og i hvilke perioder modtageren har erhvervet lønindtægt om bord på et dansk skib henholdsvis i og uden for begrænset fart, jf. sømandsbeskatningslovens § 2.
  7. 7) Identiteten af det modtagende medarbejderinvesteringsselskab ved indskud omfattet af kildeskattelovens § 43, stk. 1, 3. pkt.
 1. § 3
  Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om indberetning af oplysninger efter §§ 1 og 2. For ydelser, der udbetales efter indtjeningsperiodens udløb, kan skatteministeren fastsætte regler om, for hvilken måned indberetningen skal ske.
 1. § 4
  Skatteministeren kan fastsætte regler om, at honorar, provision og andet vederlag for personlig arbejds- eller tjenesteydelse, der er B-indkomst, og som er udbetalt som led i virksomhed, herunder beløb, der er ydet som godtgørelse for afholdte udgifter ved indkomstens erhvervelse, hver måned skal indberettes til indkomstregisteret, jf. §§ 3 og 4 i lov om et indkomstregister.
 2. Stk. 2.
  Skatteministeren kan fastsætte regler om, at der hver måned skal indberettes til indkomstregisteret, jf. §§ 3 og 4 i lov om et indkomstregister, om beløb nævnt i stk. 1, der ikke er B-indkomst, når modtageren ikke er skattepligtig her til landet og vederlaget ikke er erhvervet ved selvstændig erhvervsvirksomhed.
 3. Stk. 3.
  Er den, der udbetaler eller godskriver beløbet, ikke staten, en region eller en kommune, kan der alene fastsættes regler i medfør af stk. 1 og 2, for så vidt angår beløb, hvor der ikke efter momsloven skal betales moms af beløbet.
 4. Stk. 4.
  Skatteministeren kan fastsætte regler om, at skattepligtige fordele, som er nævnt i ligningslovens § 16, uden at der er betalt fuldt vederlag derfor, skal indberettes til indkomstregisteret, jf. §§ 3 og 4 i lov om et indkomstregister. Skatteministeren kan endvidere fastsætte regler om, at indberetningen tillige skal indeholde en værdiansættelse af fordelen, og i givet fald efter hvilke retningslinjer værdiansættelsen skal foretages.
 1. § 5
  Alle, der i en kalendermåned i deres virksomhed har udbetalt eller godskrevet beløb m.v. som nævnt i stk. 2, der ikke er A-indkomst, skal hver måned indberette herom til indkomstregisteret, jf. §§ 3 og 4 i lov om et indkomstregister. Dette gælder, hvad enten der er tale om løbende beløb m.v. eller engangsbeløb m.v.
 2. Stk. 2.
  Indberetningen efter stk. 1 omfatter:
  1. 1) Værdien af gaver, gratialer, godtgørelser m.v. som nævnt i ligningslovens § 7 U samt den del af sådanne beløb, som arbejdsgiveren indbetaler til en pensionsordning for modtageren, jf. pensionsbeskatningslovens § 19, stk. 1.
  2. 2) Vederlag som nævnt i ligningslovens § 7 O, stk. 1, nr. 3, for afløsning af pensionstilsagn.
  3. 3) Erstatning for arbejdsindtægt.
  4. 4) Markering af, at der er indgået aftale om tildeling af vederlag i form af køberetter til aktier eller tegningsretter til aktier, der skal beskattes efter ligningslovens §§ 7 P eller 28.
  5. 5) Værdien af udnyttelse af en købe- eller tegningsret til aktier eller anparter, når retterne skal beskattes efter ligningslovens § 28, og værdien af afståelse af sådanne rettigheder, når afståelsen er foretaget af den, der har modtaget købe- eller tegningsretten fra det selskab, der har ydet retten. Værdien opgøres på udnyttelses- henholdsvis afståelsestidspunktet. Er købe- eller tegningsretten ydet af et selskab i udlandet, der er koncernforbundet med det selskab her i landet, hvor den, der udnytter eller afstår retten, var ansat m.m. på det tidspunkt, hvor retten blev ydet, påhviler indberetningspligten det selskab, hvor erhververen er ansat m.m. på ydelsestidspunktet.
  6. 6) Værdien af vederlag i form af en købe- eller tegningsret til aktier eller anparter, der er ydet som led i et ansættelsesforhold, som led i en aftale om personligt arbejde i øvrigt eller som led i hverv som valgt medlem af eller medhjælp for et selskabs bestyrelse, uden at vederlaget er omfattet af ligningslovens § 7 P eller skal beskattes efter ligningslovens § 28. Dette gælder også, når vederlaget er ydet af et selskab, der er koncernforbundet med det selskab, hvor erhververen er ansat m.m., jf. kursgevinstlovens § 4, stk. 2. Værdien opgøres på erhvervelsestidspunktet. Er vederlaget ydet af et selskab i udlandet, der er koncernforbundet med det selskab her i landet, hvor erhververen er ansat m.m., påhviler indberetningspligten det selskab, hvor erhververen er ansat m.m. på ydelsestidspunktet.
  7. 7) Værdien af vederlag i form af aktier eller anparter, der er ydet som led i et ansættelsesforhold, som led i en aftale om personligt arbejde i øvrigt eller som valgt medlem af eller medhjælp for et selskabs bestyrelse, og som ikke er omfattet af ligningslovens § 7 P. Dette gælder også, når vederlaget er ydet af et selskab, der er koncernforbundet med det selskab, hvor erhververen er ansat m.m., jf. kursgevinstlovens § 4, stk. 2. Værdien opgøres på erhvervelsestidspunktet. Er vederlaget ydet af et selskab i udlandet, der er koncernforbundet med det selskab her i landet, hvor erhververen er ansat m.m., påhviler indberetningspligten det selskab, hvor erhververen er ansat m.m. på ydelsestidspunktet.
 3. Stk. 3.
  Indberetningspligten efter stk. 2, nr. 1-3, omfatter ud over pengeydelser tillige naturalieydelser. Naturalieydelser værdiansættes til markedsværdien.
 1. § 6
  Alle, der i en kalendermåned som led i deres virksomhed har ydet et vederlag, jf. ligningslovens § 16, stk. 4-6 og 9, i form af at der er stillet en bil til rådighed for privat benyttelse, eller i form af at der er stillet en sommerbolig, en lystbåd eller en helårsbolig til rådighed, skal indberette herom til indkomstregisteret, jf. §§ 3 og 4 i lov om et indkomstregister, når vederlaget er ydet til en direktør eller anden medarbejder med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform. Endvidere skal der indberettes om udbytte, der er udloddet til en hovedaktionær, jf. ligningslovens § 16 A, stk. 5.
 2. Stk. 2.
  Indberetningen skal indeholde oplysninger om vederlagets art og værdien af det samlede vederlag til modtageren i den pågældende kalendermåned.
 1. § 7
  Skatteministeren kan fastsætte regler om, at enhver, der som led i sin virksomhed i en kalendermåned har ydet vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold, skal indberette til indkomstregisteret, jf. §§ 3 og 4 i lov om et indkomstregister, om den periode, den pågældende har været ansat, om den produktionsenhed, den ansatte er tilknyttet, om den ansattes løntimer, og om den ansatte har adgang til arbejdsgiverbetalt befordring.
 1. § 8
  Det selskab, der yder vederlag i form af aktier, som er omfattet af ligningslovens §§ 7 P eller 16, skal indberette til told- og skatteforvaltningen om den ansattes erhvervelse af de pågældende aktier. Tilsvarende gælder for det selskab, over for hvilket købe- eller tegningsretter, som er omfattet af ligningslovens §§ 7 P, 16 eller 28, gøres gældende. Indberetningen skal omfatte oplysninger om identiteten af aktien og antallet af aktier og om anskaffelsestidspunktet og anskaffelsessummen for aktien.
 2. Stk. 2.
  Er vederlaget efter stk. 1 ydet af et selskab i udlandet, mens erhververen er ansat i et selskab her i landet, påhviler indberetningspligten efter stk. 1 det selskab, hvori erhververen er ansat.
 3. Stk. 3.
  Er et vederlag efter stk. 1 afhængigt af medarbejderens køb af andre aktier i samme selskab, skal selskabet indberette dette køb. Indberetningen skal indeholde oplysninger om identiteten af aktien, antallet af købte aktier og anskaffelsestidspunktet og anskaffelsessummen for aktien.
 4. Stk. 4.
  Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om indberetningen.

Kapitel 2 Finansielle virksomheder m.v.

 1. § 9
  Skatteministeren kan fastsætte regler om, at forsikringsselskaber hvert år skal indberette følgende oplysninger til told- og skatteforvaltningen:
  1. 1) Identifikation af forsikringstager.
  2. 2) Forfaldne såvel som indbetalte forsikringspræmier og indskud en gang for alle til forsikringer, der omfattes af pensionsbeskatningslovens afsnit I og II, og eksistensen af sådanne ordninger, hvortil der ikke er foretaget indbetaling.
  3. 3) Det nærmere indhold af ordninger, der omfattes af pensionsbeskatningslovens afsnit I, og eventuelle ændringer i sådanne ordninger.
  4. 4) Udlodninger som nævnt i pensionsbeskatningslovens § 30, stk. 2-4.
  5. 5) Udbetalinger hidrørende fra forsikringer som nævnt i pensionsbeskatningslovens §§ 2, 5, 7, 8, 9 og 15 B, herunder påbegyndelse af og ændringer i sådanne udbetalinger.
  6. 6) Indestående og afkast af pensionsordninger m.v. omfattet af pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 1 og 3, uden at være omfattet af 53 A, stk. 4, præmier og bidrag til pensionsordninger m.v. omfattet af pensionsbeskatningslovens § 53 A og tilbagebetalinger til en arbejdsgiver af sådanne bidrag og præmier.
  7. 7) Udbetalinger i henhold til indekskontrakter, der er oprettet i medfør af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing.
  8. 8) Udbetalinger af tilbagekøbsværdi og bonus efter forsikringer som nævnt under nr. 5 og dispositioner af den karakter, som er omhandlet i pensionsbeskatningslovens §§ 29-31, for så vidt den pågældende disposition er kommet til selskabets kundskab.
  9. 9) Opdelinger vedrørende pensionsbeskatningslovens § 20, stk. 3, § 30, stk. 7, og § 34.
  10. 10) Udbetaling af beløb, der omfattes af pensionsbeskatningslovens §§ 25-28, og dispositioner af den karakter, som er omhandlet i pensionsbeskatningslovens §§ 30-31, for så vidt dispositionen er selskabet bekendt.
  11. 11) Skattepligtige arbejdsgiverbetalte præmier for forsikringer, der dækker sundhedsbehandlinger m.v., og som efter aftale mellem en arbejdsgiver og en arbejdstager indgår som en ikke adskilt del af en livsforsikringsordning, der er omfattet af pensionsbeskatningslovens § 19.
  12. 12) Forfaldne såvel som indbetalte forsikringspræmier og indskud en gang for alle efter fradrag af det af forsikringsselskabet m.fl. indeholdte arbejdsmarkedsbidrag til aldersforsikringer, supplerende engangssum og gruppelivsforsikring.
  13. 13) Udbetaling af og afgiftspligtige dispositioner over en rateforsikring, rateopsparing, pensionsordning med løbende udbetalinger eller indeksordning omfattet af pensionsbeskatningslovens § 25 A, stk. 6, 1. pkt.
  14. 14) Beløb, der efter pensionsbeskatningslovens § 22 E tilbagebetales i indberetningsåret, når tilbagebetalingen hidrører fra en indbetaling, der er sket i det forudgående år.
 2. Stk. 2.
  Indberetning efter regler fastsat i medfør af stk. 1 skal dog ikke foretages om oplysninger om udbetalinger, som skal indberettes til indkomstregisteret efter § 1, stk. 2, nr. 3.
 1. § 10
  Skatteministeren kan fastsætte regler om, at pensionskasser, pensionsfonde, andre, der udbetaler pensioner, og Arbejdsmarkedets Tillægspension, for så vidt angår supplerende arbejdsmarkedspensioner som nævnt i §§ 33 b-33 e i lov om social pension, hvert år skal indberette oplysninger som nævnt i § 9, stk. 1, til told- og skatteforvaltningen.
 2. Stk. 2.
  Skatteministeren kan fastsætte regler om, at indberetningspligtige efter regler udstedt i medfør af stk. 1 eller § 9 indbyrdes skal afgive oplysninger til brug for at opfylde indberetningspligten.
 1. § 11
  Skatteministeren kan fastsætte regler om, at pengeinstitutter m.v., der forvalter pensionsordninger, som omfattes af pensionsbeskatningslovens afsnit I, hvert år skal indberette oplysninger til told- og skatteforvaltningen om:
  1. 1) Identifikation af ejeren af pensionsordningen.
  2. 2) Ordningernes nærmere indhold og om eventuelle ændringer heri.
  3. 3) Indbetalte bidrag og indskud en gang for alle.
  4. 4) Udlodninger som nævnt i pensionsbeskatningslovens § 30, stk. 2-4.
  5. 5) Udbetalinger hidrørende fra ordninger som nævnt i pensionsbeskatningslovens §§ 11 A og 15 B, herunder om påbegyndelse af og ændringer i sådanne udbetalinger.
  6. 6) Udbetalinger i henhold til indekskontrakter, der er oprettet i medfør af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing.
  7. 7) Udbetalinger af beløb, der omfattes af pensionsbeskatningslovens § 29.
  8. 8) Udbetalinger af beløb, der omfattes af pensionsbeskatningslovens §§ 25-28, og om dispositioner af den karakter, som er nævnt i pensionsbeskatningslovens §§ 30-31, for så vidt dispositionen er pengeinstituttet bekendt.
  9. 9) Indestående og afkast af pensionsordninger m.v. omfattet af pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 1 og 3, indbetalinger til pensionsordninger m.v. omfattet af pensionsbeskatningslovens § 53 A og tilbagebetalinger til en arbejdsgiver af sådanne indbetalinger.
  10. 10) Indbetalinger til aldersopsparing og gruppelivsforsikring efter fradrag af det arbejdsmarkedsbidrag, pengeinstituttet m.v. har indeholdt.
  11. 11) Udbetaling af og afgiftspligtige dispositioner over en rateforsikring, rateopsparing, pensionsordning med løbende udbetalinger eller indeksordning omfattet af pensionsbeskatningslovens § 25 A, stk. 6, 1. pkt.
  12. 12) Beløb, der efter pensionsbeskatningslovens § 22 E tilbagebetales i indberetningsåret, når tilbagebetalingen hidrører fra en indbetaling, der er sket i det forudgående år.
 2. Stk. 2.
  Stk. 1 finder ikke anvendelse på oplysninger om udbetalinger, som skal indberettes til indkomstregisteret efter § 1, stk. 2, nr. 3.
 3. Stk. 3.
  Skatteministeren kan fastsætte regler om, at indberetningspligtige efter regler udstedt i medfør af stk. 1 indbyrdes skal afgive oplysninger til brug for at opfylde indberetningspligten.
 1. § 11 a
  Pengeinstitutter m.v., der forvalter konti omfattet af aktiesparekontoloven, skal hvert år indberette følgende oplysninger om aktiesparekontoen til told- og skatteforvaltningen:
  1. 1) Identifikation af den, der foretager indberetningen.
  2. 2) Identifikation af ejeren af aktiesparekontoen.
  3. 3) Størrelsen af kalenderårets skat og beskatningsgrundlag. Har ejeren af aktiesparekontoen i løbet af et kalenderår været fuldt skattepligtig og begrænset skattepligtig i forskellige perioder, oplyses størrelsen af skatten og beskatningsgrundlaget i hver af disse perioder.
  4. 4) Størrelsen af kalenderårets afgift og grundlaget for afgiften, jf. aktiesparekontolovens § 9, stk. 3, 2. pkt.
 2. Stk. 2.
  Overføres en aktiesparekonto mellem to pengeinstitutter m.v., skal begge pengeinstitutter m.v. oplyse overførelsesdato og identifikation af det pengeinstitut m.v., som aktiesparekontoen er afgivet til og modtaget fra.
 3. Stk. 3.
  Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om indberetningen.
 1. § 12
  Pengeinstitutter, advokater og andre, der modtager eller formidler indskud, skal hvert år indberette til told- og skatteforvaltningen om størrelsen af ydede, tilskrevne eller opkrævede renter og andet afkast til de enkelte kontohavere og eventuelle rentenydere i det forudgående år samt størrelsen af det indestående beløb ved udløbet af det forudgående år og de enkelte kontohaveres ejerandel heraf.
 2. Stk. 2.
  Indberetning efter stk. 1 skal indeholde oplysning om kontobetegnelse, herunder kontoens art, hvilken valuta kontoen er ført i, de enkelte kontohaveres eller eventuelle rentenyderes identitet og datoen for kontoens oprettelse.
 3. Stk. 3.
  Indberetningspligten efter stk. 1 og 2 omfatter også konti m.v., der er ophørt eller overdraget i løbet af året. For sådanne konti indberettes datoen for ophøret eller overdragelsen og størrelsen af ydede, tilskrevne eller opkrævede renter og andet afkast til de enkelte kontohavere og eventuelle rentenydere frem til kontoens ophør eller overdragelse.
 4. Stk. 4.
  Pengeinstitutter kan undlade at foretage indberetning om indlån, der efter pengeinstituttets almindelige praksis er overført til en samlekonto, hvorpå der ikke foretages en løbende rentetilskrivning, hvis indlånskontoens indestående på overførselstidspunktet ikke overstiger 300 kr.
 5. Stk. 5.
  Pligten til at foretage indberetning om et indlån omfattet af stk. 4 genindtræder, hvis rentetilskrivningen genoptages. Den akkumulerede rente for den mellemliggende periode indberettes sammen med renten for det kalenderår, hvori rentetilskrivningen genoptages.
 6. Stk. 6.
  Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om indberetningen efter stk. 1-3 og om, at indberetningspligten udvides til at omfatte andre, der som led i deres virksomhed forrenter midler tilhørende en anden.
 1. § 13
  Den, der som led i sin virksomhed yder eller formidler lån, skal årligt indberette til told- og skatteforvaltningen herom efter stk. 2. Det samme gælder renter ved for sen betaling, der er fastsat efter gebyrloven.
 2. Stk. 2.
  Indberetningen skal indeholde oplysninger til identifikation af hver enkelt låntager eller en eventuel kautionist og oplysninger om konto- og låneforholdet. For det enkelte låneforhold og den enkelte låntager eller eventuelle kautionister skal oplyses:
  1. 1) Lånetype, hvilken valuta lånet er ført i, og datoen for ydelsen eller formidlingen af lånet. Er lånet ophørt, skal datoen for ophøret også oplyses.
  2. 2) Tilskrevne eller forfaldne renter og den beregnede renteindtægt efter kursgevinstlovens § 22 A. Er lånet ophørt, omfatter dette tilskrevne eller forfaldne renter og den beregnede renteindtægt efter kursgevinstlovens § 22 A frem til lånets ophør.
  3. 3) Markering af renter i låneforhold, hvor der er ubetalte forfaldne renter vedrørende kalenderår, der går forud for det kalenderår, hvorom der i øvrigt foretages indberetning.
  4. 4) Markering af renter i låneforhold, hvor eftergivelse af gæld som nævnt i ligningslovens § 5, stk. 9, er sket i det år, hvorom indberetningen i øvrigt foretages, eller i tidligere år.
  5. 5) Løbende provisioner m.v., jf. ligningslovens § 8, stk. 3, litra a og b.
  6. 6) Reservefonds- og administrationsbidrag som nævnt i ligningslovens § 15 J.
  7. 7) Størrelsen af skattepligtige udlodninger fra realkreditinstitutters reservefonde, for så vidt udlodningen skal indtægtsføres af modtageren i udbetalingsåret.
  8. 8) Gæld pr. 31. december.
  9. 9) Kursværdien af gælden pr. 31. december, når lånet er ydet på grundlag af børsnoterede obligationer.
  10. 10) Om der er foretaget skattepligtig ekstraordinær indfrielse af kontantlån som nævnt i kursgevinstlovens § 22, stk. 3, 1. pkt., uanset om debitor er en fysisk eller juridisk person.
  11. 11) Fradragsberettigede beløb efter ligningslovens § 6, som hidrører fra kurstab ved indfrielse af et kontantlån optaget inden den 19. maj 1993. Det realkreditinstitut, hvor et lån, der giver ret til kurstabsfradrag som nævnt i ligningslovens § 6, er indfriet, skal give det realkreditinstitut, som yder det nye lån, alle de oplysninger om det indfriede lån, der er nødvendige til opfyldelse af indberetningspligten.
  12. 12) Identifikation efter told- og skatteforvaltningens nærmere anvisning af ejendommen, hvori et lån ydet eller formidlet af et realkreditinstitut har pant.
 3. Stk. 3.
  Undtaget fra indberetningspligten er:
  1. 1) Veksler.
  2. 2) Lån, hvoraf renten efter ligningslovens § 17 A ikke kan fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.
 4. Stk. 4.
  Forvaltes betalingerne vedrørende udlån af en indberetningspligtig efter § 14, gælder indberetningspligten efter stk. 1 ikke.
 5. Stk. 5.
  Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om de oplysninger, der skal indberettes.
 1. § 14
  Pengeinstitutter, finansieringsselskaber, advokater og andre, der som led i deres erhverv modtager pantebreve med pant i fast ejendom i depot til forvaltning, skal hvert år indberette de oplysninger, som er nævnt i stk. 2, til told- og skatteforvaltningen, jf. dog § 50.
 2. Stk. 2.
  Indberetningen skal indeholde oplysninger til identifikation af låntagere eller eventuelle kautionister, depothavere, eventuelle rentenydere og depotet og oplysninger om låneforholdet, herunder hvilken valuta pantebrevet er udstedt i, datoen for deponeringen og datoen for ophør heraf eller overdragelse af pantebrevet.
 3. Stk. 3.
  For den enkelte låntager og depothaver skal indberetningen ud over oplysningerne som nævnt i stk. 2 indeholde oplysninger om:
  1. 1) Tilskrevne eller forfaldne renter, herunder tilskrevne eller forfaldne renter frem til deponeringens ophør eller overdragelse af pantebrevet.
  2. 2) Markering af renter i låneforhold, hvor eftergivelse af gæld som nævnt i ligningslovens § 5, stk. 9, er sket i det år, hvorom indberetningen i øvrigt skal foretages, eller i tidligere år.
  3. 3) Restgæld pr. 31. december.
 4. Stk. 4.
  For eventuelle rentenydere skal indberetningen ud over oplysningerne som nævnt i stk. 2 indeholde oplysning om tilskrevne eller forfaldne renter, herunder tilskrevne eller forfaldne renter frem til deponeringens ophør eller overdragelse af pantebrevet.
 5. Stk. 5.
  Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om indberetningen.
 1. § 15
  Indberetningspligtige efter § 13, stk. 1, 1. pkt., eller § 14 skal indberette til told- og skatteforvaltningen om låntagerens identitet og de samlede renter samt reservefonds- og administrationsbidrag, der er omfattet af indberetningspligten efter § 13, stk. 1, 1. pkt., eller § 14, og som er ydet, tilskrevet eller opkrævet i kvartalet. Dette gælder dog ikke for kalenderårets sidste kvartal. Indberetningen skal for lån omfattet af § 13, stk. 1, 1. pkt., tillige indeholde oplysninger om datoen for ydelsen eller formidlingen af lånet og for ophørte lån datoen for ophøret, og indberetningen skal, for så vidt angår pantebreve omfattet af § 14, tillige indeholde oplysning om datoen for deponeringen og datoen for ophør heraf.
 2. Stk. 2.
  Indberetningen skal ske senest den sidste hverdag i måneden efter udløbet af kvartalet.
 3. Stk. 3.
  Låneforhold, hvor der er tre eller flere låntagere med hjemsted eller bopæl i Danmark, og lån omfattet af § 13, stk. 3, er undtaget fra indberetningspligten. Indberetningspligten omfatter alene låntagere, som er fysiske personer, og som har et cpr-nummer.
 4. Stk. 4.
  Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om indberetningen.
 1. § 15 a
  Pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber, forvaltere af alternative investeringsfonde, finansielle rådgivere og investeringsrådgivere, som videregiver beløb til kunder, som følge af at det pågældende pengeinstitut m.v. har modtaget gebyrer, provisioner eller andre pengeydelser fra et investeringsinstitut, skal hvert år indberette de oplysninger, som er nævnt i stk. 2, til told- og skatteforvaltningen.
 2. Stk. 2.
  Indberetningen skal omfatte:
  1. 1) Oplysninger om den, der foretager indberetningen.
  2. 2) Oplysninger om kunden.
  3. 3) Størrelsen af det videregivne beløb.
  4. 4) Om beløbet vedrører investering i en aktie eller et investeringsbevis omfattet af aktieavancebeskatningslovens §§ 19 C eller 22 eller af aktieavancebeskatningslovens §§ 19 B eller 21, hvis kunden er en fysisk person.
 3. Stk. 3.
  Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om indberetning efter stk. 2.
 1. § 15 b
  Virksomheder, der yder lån eller formidler lån, kan efter samtykke fra den registrerede få adgang til oplysninger, der er indberettet efter § 15, når de er nødvendige til brug for konkrete kreditgivningssituationer. Virksomheder, der udbyder leasing af motorkøretøjer, og som enten er en registreret virksomhed i medfør af registreringsafgiftslovens § 14 eller er undergivet tilsyn efter hvidvaskloven, kan efter samtykke fra den registrerede få adgang til oplysninger, der er indberettet efter § 15, som er nødvendige til brug for en konkret vurdering af den registreredes betalingsevne.
 2. Stk. 2.
  Finansielle virksomheder, som er omfattet af regler om redelig forretningsskik og god praksis for de finansielle virksomheder udstedt i medfør af § 43, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed, og forsikringsselskaber, som er omfattet af regler om redelig forretningsskik og god praksis for forsikringsvirksomheder udstedt i medfør af § 67, stk. 2, i lov om forsikringsvirksomhed, kan efter samtykke fra den registrerede få adgang til oplysninger, der er indberettet efter § 15, når de er nødvendige til brug for rådgivning af den registrerede i overensstemmelse med reglerne om redelig forretningsskik og god praksis.
 3. Stk. 3.
  Finansielle virksomheder kan desuden efter samtykke fra den registrerede få adgang til oplysninger, der er indberettet efter § 15, som er nødvendige til efterlevelse af bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl., med hensyn til at der skal tilvejebringes opdaterede oplysninger om den registrerede. Adgang til oplysningerne forudsætter, at den registrerede er kunde i den finansielle virksomhed.
 4. Stk. 4.
  Finansielle rådgivere kan med samtykke fra den registrerede få adgang til oplysninger, der er indberettet efter § 15, og som er nødvendige til brug for konkrete rådgivningssituationer.
 5. Stk. 5.
  Adgang efter stk. 1-4 forudsætter, at virksomheden har indgået en aftale med told- og skatteforvaltningen om adgangen. Sådanne aftaler skal indeholde bestemmelser om betaling fra virksomheden i overensstemmelse med lov om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer.
 1. § 16
  Den, der som led i sin virksomhed modtager aktier m.v. i depot til forvaltning, skal indberette til told- og skatteforvaltningen om det udbytte, der er udloddet af deponerede aktier m.v. optaget til handel på regulerede markeder eller multilaterale handelsfaciliteter og af deponerede aktier m.v., der ikke er optaget til handel på regulerede markeder eller multilaterale handelsfaciliteter, men som er registreret i en værdipapircentral, jf. dog § 50.
 2. Stk. 2.
  Indberetninger efter stk. 1 skal for hver udbyttemodtager omfatte følgende oplysninger:
  1. 1) Identifikation af den, der foretager indberetningen.
  2. 2) Identifikation af udbyttemodtageren og identifikation af depotet.
  3. 3) Størrelsen af det udloddede udbytte før og efter indeholdelse af udbytteskat og det indeholdte beløb. Ved udlodning af udbytte af aktier m.v. i danske selskaber m.v. skal den procentsats, der er anvendt ved eventuel indeholdelse af udbytteskat, endvidere oplyses.
  4. 4) Baggrunden for udlodning uden indeholdelse af udbytteskat eller ved indeholdelse af udbytteskat med reduceret sats.
  5. 5) Datoen for vedtagelse eller beslutning om udbetaling eller godskrivning af udbyttet.
  6. 6) Identiteten af aktien m.v.
  7. 7) Hvilket land den udbyttegivende aktie m.v. er udstedt i, og om aktien m.v. er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet.
 3. Stk. 3.
  Hvis en virksomhed, som er omhandlet i stk. 1, ikke er indberetningspligtig som følge af § 47, stk. 1, 1. pkt., men er et kontoførende institut i en værdipapircentral, påhviler indberetningspligten værdipapircentralen, for så vidt angår udbytte af aktier m.v. registreret i denne.
 4. Stk. 4.
  Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om indberetningen.
 1. § 17
  Den, der som led i sin virksomhed modtager aktier m.v. i depot til forvaltning, skal hvert år indberette til told- og skatteforvaltningen om de aktier m.v., der er deponeret i det forudgående kalenderår, jf. dog § 50.
 2. Stk. 2.
  Indberetningen skal for hver enkelt depothaver omfatte følgende oplysninger:
  1. 1) Identiteten af aktien m.v.
  2. 2) Antal aktier m.v.
  3. 3) Om aktien m.v. er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet.
  4. 4) Kursværdien ved udgangen af kalenderåret, hvis der er tale om aktier m.v. optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet.
 3. Stk. 3.
  Den, der som led i sin virksomhed formidler handel med aktier m.v., skal hvert år foretage indberetning til told- og skatteforvaltningen om erhvervelser og afståelser af aktier m.v., der er formidlet i det forudgående kalenderår, jf. dog stk. 4. Det samme gælder den, der som led i sin virksomhed medvirker til overførsel af aktier m.v. mellem en aktiesparekonto omfattet af aktiesparekontoloven og dennes ejer eller mellem en rateopsparing i pensionsøjemed, en opsparing i pensionsøjemed, en aldersopsparing, en selvpensioneringsordning eller en børneopsparingsordning, der er omfattet af pensionsbeskatningsloven, og dennes ejer. Indberetningen skal omfatte oplysninger om identiteten af aktien m.v. og oplysninger om antallet af aktier m.v., anskaffelses- eller afståelsestidspunktet og anskaffelses- eller afståelsessummen for aktien m.v.
 4. Stk. 4.
  Indberetningen efter stk. 3 skal dog ikke foretages, hvis erhvervelsen er omfattet af indberetningspligten efter § 8.
 5. Stk. 5.
  Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om indberetningen.
 1. § 18
  De indberetningspligtige, som er nævnt i stk. 3, skal mindst en gang årligt indberette følgende oplysninger til told- og skatteforvaltningen om obligationer og hybride gældslignende instrumenter udstedt af selskaber og omfattet af statsskatteloven, jf. dog § 50:
  1. 1) Beløbsstørrelsen af de enkelte ejeres og eventuelle rentenyderes terminsrenter, tilskrevne renter og andet afkast vedrørende værdipapirer i det forudgående kalenderår og oplysning om værdipapirernes identitet.
  2. 2) Oplysning om de enkelte ejeres og eventuelle rentenyderes identitet.
  3. 3) Oplysning om beholdningen af værdipapirer ved kalenderårets udløb med angivelse af
   1. a) værdipapirernes identitet,
   2. b) kursværdi ved kalenderårets udløb,
   3. c) arten og antallet eller pålydende værdi af værdipapirerne i beholdningen ved kalenderårets udløb og
   4. d) de enkelte ejeres ejerandel.
 2. Stk. 2.
  De indberetningspligtige, som er nævnt i stk. 3, skal mindst en gang årligt endvidere indberette følgende oplysninger til told- og skatteforvaltningen, jf. dog § 50:
  1. 1) Udbytte af investeringsbeviser, udbytte af aktier m.v. omfattet af aktieavancebeskatningslovens §§ 19 A, 19 B eller 19 C og tilskrivning på indskud i kontoførende investeringsforeninger med angivelse af de enkelte ejeres eller rentenyderes andel heraf og identiteten af investeringsbeviserne, aktierne m.v. eller den kontoførende investeringsforening, herunder art og virke, og antallet af aktier m.v. og investeringsbeviser.
  2. 2) Ved indberetning om udbytte skal indberettes oplysning om størrelsen af det udloddede udbytte før og efter indeholdelse af udbytteskat og det indeholdte beløb. Ved udlodning af udbytte af aktier m.v. i danske investeringsselskaber og af danske investeringsbeviser skal den procentsats, der er anvendt ved eventuel indeholdelse af udbytteskat, indberettes.
  3. 3) Baggrunden for udlodning uden indeholdelse af udbytteskat eller ved indeholdelse af udbytteskat med reduceret sats.
  4. 4) Datoen for vedtagelse eller beslutning om udbetaling eller godskrivning af udbyttet.
  5. 5) Identifikation af depotet, når indberetningen foretages af den, hos hvem aktierne m.v. eller investeringsbeviserne er deponeret.
  6. 6) Oplysninger om ejerens og en eventuel rentenyders identitet.
  7. 7) Oplysning om beholdning af investeringsbeviser, aktier m.v. omfattet af aktieavancebeskatningslovens §§ 19 A, 19 B eller 19 C og indskud i kontoførende investeringsforeninger ved kalenderårets udgang med angivelse af
   1. a) identiteten af investeringsbeviserne, aktierne m.v. eller den kontoførende investeringsforening, herunder art og virke,
   2. b) antallet af aktier m.v. og investeringsbeviser,
   3. c) kursværdien ved årets udgang og
   4. d) de enkelte ejeres ejerandel.
 3. Stk. 3.
  Indberetningspligten efter stk. 1 og 2 påhviler som udgangspunkt depositaren eller kontoføreren. Hvis en virksomhed, som er omfattet af 1. pkt., ikke er indberetningspligtig som følge af § 47, stk. 1, 1. pkt., men er et kontoførende institut i en værdipapircentral, påhviler indberetningspligten værdipapircentralen, for så vidt angår udbytte af aktier m.v. registreret i denne. Er værdipapiret ikke deponeret eller kontoført her i landet, og indløses udbyttekravet af et pengeinstitut eller anden indløser, påhviler indberetningspligten pengeinstituttet eller den pågældende indløser. Udbetales udbytte fra en investeringsforening, et investeringsinstitut med minimumsbeskatning eller et investeringsselskab her i landet direkte fra foreningen, instituttet eller selskabet til ejeren, påhviler indberetningspligten foreningen, instituttet eller selskabet.
 4. Stk. 4.
  Et medlem af en kontoførende investeringsforening skal til brug for foreningens indberetning af tilskrivninger på medlemmets indskud efter stk. 1 eller til brug for foreningens indberetning om hævninger efter § 19 efter anmodning oplyse foreningen om relevante skattemæssige principper, medlemmet anvender ved indkomstopgørelsen, herunder om den pågældende næringsbeskattes.
 5. Stk. 5.
  Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om indberetningen efter stk. 1 og 2. Skatteministeren kan endvidere bestemme, at investeringsforeninger, investeringsinstitutter med minimumsbeskatning og investeringsselskaber skal afgive oplysninger til de indberetningspligtige til brug for at opfylde indberetningspligten efter stk. 1 og 2.
 1. § 19
  De indberetningspligtige efter stk. 3 skal indberette til told- og skatteforvaltningen om erhvervelser og afståelser af obligationer, herunder konvertible obligationer, hybride gældslignende instrumenter udstedt af selskaber og omfattet af statsskatteloven, aktier m.v. omfattet af aktieavancebeskatningslovens §§ 19 A, 19 B eller 19 C og investeringsbeviser. Tilsvarende gælder for overførsel af de i 1. pkt. nævnte værdipapirer mellem en aktiesparekonto omfattet af aktiesparekontoloven og dennes ejer eller mellem en rateopsparing i pensionsøjemed, en opsparing i pensionsøjemed, en aldersopsparing, en selvpensioneringsordning eller en børneopsparingsordning, der er omfattet af pensionsbeskatningsloven, og dennes ejer. Indberetningspligten omfatter endvidere hævninger i kontoførende investeringsforeninger og indfrielser af obligationer og hybride gældslignende instrumenter udstedt af selskaber og omfattet af statsskatteloven. Indberetning skal dog ikke foretages, hvis der er tale om en undtaget ordning omfattet af pensionsbeskatningsloven, jf. § 50. Indberetningen skal omfatte oplysning om:
  1. 1) Identiteten, antallet eller den pålydende værdi og arten af værdipapirerne.
  2. 2) Anskaffelsestidspunktet, afståelsestidspunktet eller indfrielsestidspunktet.
  3. 3) Anskaffelsessummen, afståelsessummen eller indfrielsesbeløbet og eventuel betaling for vedhængende renter.
  4. 4) Tidspunktet for den enkelte hævning af indestående i en kontoførende investeringsforening.
  5. 5) Den del af urealiseret fortjeneste eller tab på den kontoførende investeringsforenings værdipapirer på tidspunktet for hævningen, der svarer til den enkelte hævning.
 2. Stk. 2.
  De indberetningspligtige efter stk. 3 skal indberette oplysninger efter stk. 1 vedrørende indgåelse af aftaler om eller overdragelse af terminskontrakter, køberetter og salgsretter omfattet af kursgevinstloven, når en af aftaleparterne er en person, jf. dog § 50. Tilsvarende gælder for fordringer, der efter kursgevinstlovens § 29, stk. 3, omfattes af kursgevinstlovens kapitel 6 og 7.
 3. Stk. 3.
  Indberetningspligten påhviler den, der som led i sit erhverv handler med eller formidler overdragelse af værdipapirer nævnt i stk. 1 eller kontrakter og fordringer nævnt i stk. 2 eller medvirker til overførsler omfattet af stk. 1, 2. pkt. Det samme gælder den, der har det som sit erhverv at indgå eller formidle aftaler om sådanne kontrakter eller fordringer. Indberetningspligten vedrørende hævninger fra en konto i en kontoførende investeringsforening påhviler foreningen. Indberetningspligten vedrørende indfrielser af obligationer og hybride gældslignende instrumenter udstedt af selskaber og omfattet af statsskatteloven påhviler som udgangspunkt den, der modtager værdipapirerne i depot til forvaltning. Er værdipapiret ikke deponeret her i landet, og formidles indfrielsen af obligationen eller det gældslignende instrument af en anden, der som led i sit erhverv formidler eller foretager indløsninger, påhviler indberetningspligten denne.
 4. Stk. 4.
  Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om indberetningen efter stk. 1 og 2.
 1. § 19 a
  Finansielle virksomheder, fondsmæglerselskaber og forsikringsvirksomheder skal hvert år indberette skattepligtige beløb, som er betalt som led i kunde- eller medlemsprogrammer eller lignende generelle ordninger til de enkelte kunder i det forudgående kalenderår, når det skattepligtige beløb ikke er omfattet af andre indberetningspligter i dette kapitel eller regler udstedt i medfør heraf.
 2. Stk. 2.
  Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om indberetningen.
 1. § 20
  Formidlere af handler med værdipapirer, som ikke er indberetningspligtige efter § 17, stk. 3, eller § 19, kan efter aftale med overdrageren eller erhververen af værdipapirer indberette de oplysninger, som ville være omfattet af indberetninger efter disse bestemmelser.
 2. Stk. 2.
  Udenlandske virksomheder, der ville være indberetningspligtige efter en eller flere af bestemmelserne i §§ 12-19 a, hvis de var omfattet af § 47, stk. 1, 1. pkt., kan efter aftale med en kunde indberette de oplysninger, som er omfattet af indberetningspligt efter §§ 12-19 a.
 3. Stk. 3.
  Indberetningen efter stk. 1 og 2 skal ske senest den 20. januar eller, hvis denne dag er en lørdag eller søndag, senest den følgende mandag.
 1. § 21
  Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvilke værdipapirer der omfattes af indberetningspligten efter §§ 18 og 19.
 1. § 22
  Skatteministeren kan fastsætte regler om, at finansielle institutter årligt skal foretage indberetning til told- og skatteforvaltningen om finansielle konti med tilknytning til Færøerne, Grønland eller udlandet med angivelse af følgende oplysninger:
  1. 1) Navn, adresse, cpr-nummer, cvr-nummer eller SE-nummer og udenlandske identifikationsnumre samt andre identifikationsoplysninger vedrørende kontohavere og oplysning om, hvilke lande eller områder disse er knyttet til. Er kontohaver en juridisk person med en eller flere kontrollerende personer, kan indberetningspligten tillige omfatte tilsvarende oplysninger vedrørende enhver sådan kontrollerende person.
  2. 2) Kontonummer, eller hvad der til praktiske formål svarer dertil, hvis et kontonummer ikke findes.
  3. 3) Navn og identifikationsnumre på det indberettende finansielle institut, herunder identifikationsnumre udstedt af udenlandske myndigheder.
  4. 4) Den finansielle kontos saldo eller værdi, herunder, for så vidt angår en forsikringsaftale med kontantværdi eller annuitetsaftale, kontantværdien eller tilbagekøbsværdien ved udløbet af det relevante kalenderår eller umiddelbart før lukningen, hvis kontoen er lukket i løbet af kalenderåret.
  5. 5) For så vidt angår forvaltningskonti:
   1. a) Det samlede bruttobeløb af renter, det samlede bruttobeløb af udbytter og det samlede bruttobeløb af anden indkomst genereret med hensyn til de aktiver, der findes på kontoen, når beløbene er betalt til eller tilskrevet kontoen eller er betalt eller tilskrevet med hensyn til kontoen i løbet af kalenderåret.
   2. b) Det samlede bruttoafkast ved salg eller indløsning af værdier, der er betalt til eller tilskrevet kontoen i løbet af kalenderåret, når det indberettende finansielle institut har optrådt som repræsentant for kontohaveren i forbindelse med salget eller indløsningen.
  6. 6) For så vidt angår indskudskonti, det samlede bruttobeløb af renter betalt til eller tilskrevet kontoen i løbet af kalenderåret.
  7. 7) For så vidt angår konti, som ikke er omfattet af nr. 5 eller 6, det samlede bruttobeløb betalt til eller godskrevet kontohaveren med hensyn til kontoen i løbet af kalenderåret, for hvilket det indberettende finansielle institut er betalings- eller godskrivningsforpligtet, herunder det samlede beløb af eventuelle indløsningsbeløb betalt til kontohaveren i løbet af kalenderåret.
 2. Stk. 2.
  Skatteministeren kan fastsætte regler om, at finansielle institutter tillige skal indberette navnene på nærmere angivne finansielle institutter, hvortil de har foretaget betalinger, og det samlede beløb af sådanne betalinger til hvert af disse.
 3. Stk. 3.
  Skatteministeren kan fastsætte regler om procedurer ved indberetningspligtige finansielle institutters identifikation og indberetning af finansielle konti, jf. stk. 1, og betalinger til nærmere angivne finansielle institutter, jf. stk. 2. Skatteministeren kan også fastsætte regler om indhentelse af egenerklæringer i forbindelse med disse procedurer.
 1. § 23
  Finansielle institutter kan indeholde udenlandsk kildeskat ved betalinger til andre finansielle institutter til overholdelse af forpligtelser indeholdt i en aftale indgået mellem Danmark og det pågældende land eller område.
 2. Stk. 2.
  Skatteministeren kan fastsætte regler om, at finansielle institutter, som foretager eller fungerer som mellemmand for en udenlandsk kildeskattepligtig betaling til andre finansielle institutter, skal videregive de oplysninger til det umiddelbart forudgående led i betalingskæden, som er nødvendige, for at indeholdelse og indberetning kan ske vedrørende en sådan betaling.

Kapitel 3 Fonde og foreninger m.v.

 1. § 24
  Alle, der i en kalendermåned i sit virke har udbetalt eller godskrevet gave- og legatbeløb som nævnt i ligningslovens § 7 O, stk. 1, nr. 1, skal foretage indberetning herom til indkomstregisteret, jf. §§ 3 og 4 i lov om et indkomstregister.
 2. Stk. 2.
  Indberetningspligten efter stk. 1 omfatter såvel pengeydelser som naturalier. Naturalier værdiansættes til markedsværdien.
 1. § 25
  Bestyrelser for fonde og foreninger, der er skattepligtige efter fondsbeskatningsloven eller pensionsafkastbeskatningsloven, skal hver måned foretage indberetning til indkomstregisteret, jf. §§ 3 og 4 i lov om et indkomstregister, om størrelsen af uddelinger foretaget i en kalendermåned for hver enkelt modtager, jf. dog stk. 4. Bestyrelser for fonde og foreninger, der er skattepligtige efter fondsbeskatningsloven, skal for hver enkelt modtager indberette, om uddelingen foretages til fyldestgørelse af formål, der er almenvelgørende eller på anden måde almennyttige, eller til fyldestgørelse af formål, der ikke er almenvelgørende eller på anden måde almennyttige.
 2. Stk. 2.
  Indberetning efter stk. 1 om uddelinger, som efter fondens eller foreningens valg fradrages på de tidspunkter, hvor de enkelte rater forfalder, jf. fondsbeskatningslovens § 4, stk. 2, 2. pkt., foretages for de kalendermåneder, hvor raterne forfalder.
 3. Stk. 3.
  Uddelinger, der ikke er pengeydelser, skal specificeres efter art.
 4. Stk. 4.
  Indberetningspligten omfatter ikke:
  1. 1) Uddelinger til fysiske personer, der ikke er skattepligtige af uddelingen efter kildeskattelovens §§ 1 eller 2.
  2. 2) Uddelinger til fysiske personer, hvis uddelingen efter ligningslovens § 7, nr. 6 og 22, ikke skal medregnes ved opgørelsen af modtagerens skattepligtige indkomst.
  3. 3) Uddelinger til juridiske personer, hvis uddelingen ikke skal medregnes ved opgørelsen af modtagerens skattepligtige indkomst.
 1. § 26
  Foreninger, stiftelser, institutioner m.v. som nævnt i ligningslovens §§ 8 A eller 8 H eller § 12, stk. 1-4, skal hvert år indberette til told- og skatteforvaltningen, hvilke indbetalinger de har modtaget det forudgående kalenderår. Indberetningen skal indeholde oplysninger til identifikation af indbetaler og modtager. Endvidere skal den indeholde oplysninger om størrelsen af de samlede indbetalte beløb, der er indbetalt efter de enkelte bestemmelser, og om, hvilke bestemmelser i skattelovgivningen indbetalingen er omfattet af.
 2. Stk. 2.
  Den enkelte yder af indbetalinger til foreningerne kan inden kalenderårets udgang pålægge foreningen ikke at foretage indberetning.
 1. § 27
  Bygnings Frednings Foreningen skal hvert år til told- og skatteforvaltningen indberette de fradrag, som foreningen har opgjort efter ligningslovens § 15 K, stk. 4. Indberetningen skal indeholde oplysninger til identifikation af ejeren, ejendommen, størrelsen af de beregnede fradrag, kalenderåret og den indberettende forening.

Kapitel 4 Selskaber m.v.

 1. § 28
  Selskaber m.v., der erhverver egne aktier m.v., skal hvert år foretage indberetning til told- og skatteforvaltningen om de erhvervede egne aktier m.v. i det forudgående kalenderår med angivelse af identitet, antal, anskaffelsestidspunkt og anskaffelsessum for aktierne m.v. og sælgers identitet, jf. dog § 50. Indberetningen skal dog ikke foretages, hvis afståelsen er omfattet af indberetningspligten efter § 16, § 17, stk. 3, eller § 29.
 2. Stk. 2.
  Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om indberetningen.
 1. § 28 a
  Det udloddende selskab m.v. eller den, der på vegne af selskabet foretager udlodningen, skal ved udlodning af likvidationsprovenu omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 2, stk. 1, indberette oplysninger om de enkelte modtageres andel af udlodningen.
 2. Stk. 2.
  Likvidationsprovenuet skal indberettes i det kalenderår, likvidationsprovenuet udbetales, og inden selskabet afmeldes fra registrering.
 3. Stk. 3.
  Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om indberetningen.
 1. § 29
  Selskaber og foreninger m.v., som har pligt til at indeholde udbytteskat efter kildeskattelovens § 65, skal foretage indberetning om udbytter udloddet af aktier m.v., der ikke er optaget til handel på regulerede markeder eller multilaterale handelsfaciliteter og ikke er registreret i en værdipapircentral.
 2. Stk. 2.
  Indberetninger efter stk. 1 skal for hver udbyttemodtager omfatte følgende oplysninger:
  1. 1) Identifikation af den, der foretager indberetningen.
  2. 2) Identifikation af udbyttemodtageren, når denne oplysning er kendt, og identifikation af den konto, som udbetalingen sker til.
  3. 3) Størrelsen af det udloddede udbytte før og efter indeholdelse af udbytteskat, den procentsats, der er anvendt ved eventuel indeholdelse af udbytteskat, og det indeholdte beløb.
  4. 4) Baggrunden for udlodning uden indeholdelse af udbytteskat eller ved indeholdelse af udbytteskat med reduceret sats.
  5. 5) Datoen for vedtagelse eller beslutning om udbetaling eller godskrivning af udbyttet og den regnskabsperiode, som udlodningen vedrører.
  6. 6) Identiteten af aktien m.v.
 3. Stk. 3.
  Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om indberetningen.
 1. § 29 a
  Selskaber skal årligt foretage indberetning til told- og skatteforvaltningen om investeringer, der danner grundlag for investorfradrag som nævnt i investorfradragslovens § 2, stk. 1, nr. 1, og som selskabet har modtaget oplysning om som nævnt i investorfradragslovens § 2, stk. 3, og om investeringer foretaget af investorfradragsfonde.
 2. Stk. 2.
  Indberetninger efter stk. 1 skal for hver investor, der har foretaget en investering, der danner grundlag for investorfradrag som nævnt i investorfradragslovens § 2, stk. 1, nr. 1, omfatte følgende oplysninger:
  1. 1) Identifikation af den, der foretager indberetningen.
  2. 2) Identifikation af investor.
  3. 3) Oplysning om de aktier, der danner grundlag for investorfradrag, og om aktiernes anskaffelsestidspunkt og -sum.
  4. 4) Oplysning om, hvorvidt investor har ejet aktier i selskabet inden for en periode på 3 år forud for investeringen.
 3. Stk. 3.
  Indberetninger efter stk. 1 skal desuden omfatte oplysninger om det samlede beløb, som selskabet i årets løb har modtaget i kapitalindskud omfattet af stk. 1, når dette beløb overstiger 100.000 euro.
 4. Stk. 4.
  Skatteministeren fastsætter nærmere regler om indberetning efter stk. 1-3, om offentliggørelse af oplysninger indberettet efter stk. 3 og om offentliggørelse af oplysninger om virksomhedens navn, virksomhedstype og cvr-nummer og størrelse og dato for investeringen.
 1. § 29 b
  Investorfradragsfonde skal årligt foretage indberetning til told- og skatteforvaltningen om investeringer som nævnt i investorfradragslovens § 2, stk. 1, nr. 2, der danner grundlag for investorfradrag, og som fonden har modtaget oplysning om som nævnt i investorfradragslovens § 2, stk. 3.
 2. Stk. 2.
  Indberetninger efter stk. 1 skal for hver investor omfatte følgende oplysninger:
  1. 1) Identifikation af den, der foretager indberetningen.
  2. 2) Identifikation af investor.
  3. 3) Oplysning om de andele, der danner grundlag for investorfradrag, og om andelenes anskaffelsestidspunkt og -sum.
 3. Stk. 3.
  Skatteministeren fastsætter nærmere regler om indberetning efter stk. 1 og 2.
 1. § 30
  Andelsforeninger, jf. selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 3, der udlodder kapitalfondsmidler til eksisterende eller ophørte andelshavere, skal hvert år indberette til told- og skatteforvaltningen om udlodninger i det forudgående kalenderår.
 2. Stk. 2.
  Indberetninger efter stk. 1 skal for hver andelshaver omfatte følgende oplysninger:
  1. 1) Identifikation af den, der foretager indberetningen.
  2. 2) Identifikation af andelshaveren.
  3. 3) Datoen for udlodningen.
  4. 4) Størrelsen af de udloddede beløb.

Kapitel 5 Fagforeninger og arbejdsløshedskasser

 1. § 31
  Faglige foreninger som nævnt i ligningslovens § 13 skal hvert år indberette til told- og skatteforvaltningen om de indbetalinger, der er modtaget fra medlemmer i det forudgående kalenderår, og som er fradragsberettigede efter ligningslovens § 13, stk. 1, herunder oplysninger til identifikation af den enkelte indbetaler. Det enkelte foreningsmedlem kan inden kalenderårets udgang pålægge foreningen ikke at foretage indberetning efter 1. pkt.
 2. Stk. 2.
  Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om indberetningen.
 1. § 32
  Arbejdsløshedskasser, der er godkendt af beskæftigelsesministeren i henhold til § 31 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., skal hvert år indberette til told- og skatteforvaltningen om de indbetalinger, der er modtaget fra medlemmer i det forudgående kalenderår, herunder oplysninger til identifikation af den enkelte indbetaler.

Kapitel 6 Offentlige myndigheder

 1. § 33
  Kommunerne skal hver måned foretage indberetning til indkomstregisteret, jf. §§ 3 og 4 i lov om et indkomstregister, om de tilbagebetalinger af kontanthjælp og introduktionsydelse m.v., der er modtaget i kalendermåneden efter kapitel 12 i lov om aktiv socialpolitik eller kapitel 7 i integrationsloven for hver enkelt indbetaler.
 1. § 34
  Udbetaling Danmark skal årligt indberette til told- og skatteforvaltningen om opkrævning af underholdsbidrag på vegne af bidragsmodtageren efter lov om opkrævning af underholdsbidrag.
 2. Stk. 2.
  Indberetningen skal indeholde oplysning om:
  1. 1) Identiteten af den bidragspligtige.
  2. 2) Identiteten af den bidragsberettigede.
  3. 3) Størrelsen af det betalte bidrag i det forudgående kalenderår med angivelse af, om bidraget er fradragsberettiget for yderen.
 1. § 35
  Udbetaling Danmark skal for hver enkelt bidragsyder hvert år indberette til told- og skatteforvaltningen om de fleksydelsesbidrag, der efter lov om fleksydelse er modtaget i det forudgående kalenderår.
 1. § 36
  Udbetaling Danmark skal hvert år indberette til told- og skatteforvaltningen om de indbetalinger, som er modtaget i det forudgående kalenderår, af beløb omfattet af
  1. 1) § 19 a, stk. 1, litra b og c, i lov om arbejderboliger på landet og
  2. 2) § 9 i bekendtgørelse nr. 662 af 14. august 1997 om statshusmandsbrug m.m. og jordrente.
 2. Stk. 2.
  Indberetningen skal indeholde oplysninger til identifikation af den enkelte indbetaler.
 1. § 37
  Skatteministeren kan fastsætte regler om, at staten, en region eller en kommune, der i en kalendermåned har udbetalt eller godskrevet tilskud, refusioner og andre lignende ydelser, hver måned skal indberette om beløb til indkomstregisteret, jf. §§ 3 og 4 i lov om et indkomstregister.
 2. Stk. 2.
  Skatteministeren kan fastsætte regler om, at de udgifter, som tilskud, refusioner og andre lignende ydelser, der er nævnt i stk. 1, skal dække, hver måned skal indberettes til indkomstregisteret, jf. §§ 3 og 4 i lov om et indkomstregister.
 3. Stk. 3.
  Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om, at den, der skal indberettes om, skal meddele den indberetningspligtige de oplysninger, som er nødvendige, for at den indberetningspligtige kan indberette, når oplysningerne ikke er omfattet af § 52, stk. 1, eller regler udstedt i medfør af § 52, stk. 3.

Kapitel 7 Andre indberetninger

 1. § 38
  Kuratorer skal årligt indberette til told- og skatteforvaltningen om identiteten af anmeldte fordringshavere i konkursboer, der i det forudgående kalenderår har fået udloddet dividende, størrelsen af dividenden og identiteten af det konkursbo, hvorfra udlodningen sker.
 2. Stk. 2.
  Indberetningspligten omfatter ikke udlodning til en statslig myndighed, til en region eller til en kommune.
 1. § 39
  Fysiske eller juridiske personer, som har ydet et beløb til dækning af en persons udgifter til sagkyndig bistand m.v., jf. ligningslovens § 7 Q, stk. 1, nr. 2, skal ved ydelsen af beløbet indberette til told- og skatteforvaltningen om beløbets størrelse og modtagerens identitet.
 1. § 40
  Kulturinstitutioner, der modtager gaver, der opfylder betingelserne efter ligningslovens § 8 S for fradragsret for gavegiver, skal indberette til told- og skatteforvaltningen om gavens værdi og gavegiverens identitet.
 1. § 41
  En person, som er skattepligtig efter kildeskattelovens § 1, § 2, stk. 1, nr. 5, eller § 5 A, skal over for told- og skatteforvaltningen oplyse om identiteten af långivere af lån, hvoraf personen betaler renter, medmindre lånet er omfattet af indberetningspligt efter andre bestemmelser i denne lov, eller medmindre renterne fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst ved selvstændig erhvervsvirksomhed.
 2. Stk. 2.
  En person, som yder underholdsbidrag omfattet af ligningslovens § 10, stk. 1, 1. pkt., eller børnebidrag omfattet af ligningslovens § 10, stk. 2, eller § 11, stk. 1, 1. pkt., skal over for told- og skatteforvaltningen oplyse om identiteten af modtageren af underholdsbidraget eller børnebidraget.
 3. Stk. 3.
  Indberetningspligten efter stk. 2 anses for opfyldt, hvis et underholdsbidrag eller børnebidrag er omfattet af indberetningspligten i § 34.
 4. Stk. 4.
  Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvilke identifikationsoplysninger der skal afgives, herunder regler om identifikation m.v. for personer, der ikke har personnumre, og personer, der er bosat eller opholder sig i udlandet.
 1. § 42
  Virksomheder med ejere, hvis indkomst fra virksomheden opgøres fælles efter ligningslovens § 29, skal hvert år indberette oplysninger fra det fælles skatteregnskab til told- og skatteforvaltningen vedrørende det seneste indkomstår.
 2. Stk. 2.
  Indberetningen skal indeholde oplysninger om de enkelte ejeres andel af skattepligtig indkomst fra virksomheden. For disse ejere skal der tillige oplyses identifikationsoplysninger samt ejerandel og ejerperiode.
 3. Stk. 3.
  Indberetningen skal ske senest den 15. april i året efter det kalenderår, som oplysningerne vedrører. Inden for samme frist skal virksomhederne underrette de pågældende ejere om de indberettede oplysninger.
 1. § 43
  Skatteministeren kan fastsætte regler om platformsoperatørers indberetning af oplysninger til told- og skatteforvaltningen om følgende aktiviteter, som en sælger eller udlejer udfører mod vederlag:
  1. 1) Udlejning af fast ejendom.
  2. 2) Personlige tjenester.
  3. 3) Salg af varer.
  4. 4) Udlejning af transportmidler.
 2. Stk. 2.
  Skatteministeren kan fastsætte regler om procedure for platformsoperatørernes identifikation af de sælgere og udlejere, der skal indberettes om. Herudover kan skatteministeren fastsætte regler om, at platformsoperatørerne har pligt til at lukke sælgerens eller udlejerens konto og forhindre sælgeren eller udlejeren i på ny at blive registreret på platformen eller tilbageholde betaling af vederlag til sælgeren eller udlejeren, hvis sælgeren eller udlejeren ikke meddeler platformsoperatøren de oplysninger, som skal meddeles efter regler, som er fastsat i medfør af 1. pkt. eller § 52, stk. 3.
 1. § 44
  Alle, der i en kalendermåned som led i deres virksomhed har udbetalt eller godskrevet vederlag for udnyttelse af ophavsrettigheder, patentrettigheder, mønster, varemærke og lign. og vederlag for reklamemæssig udnyttelse af en person, skal hver måned indberette om beløb m.v. til indkomstregisteret, jf. §§ 3 og 4 i lov om et indkomstregister. Dette gælder, hvad enten der er tale om løbende beløb m.v. eller engangsbeløb m.v.
 2. Stk. 2.
  Indberetningspligten efter stk. 1 omfatter såvel pengeydelser som naturalier. Naturalier værdiansættes til markedsværdien.
 1. § 45
  Alle, der i en kalendermåned som led i deres virksomhed har udbetalt eller godskrevet legater som nævnt i ligningslovens § 7 K, skal hver måned indberette herom til indkomstregisteret, jf. §§ 3 og 4 i lov om et indkomstregister. Dette gælder, hvad enten der er tale om løbende beløb eller engangsbeløb.
 2. Stk. 2.
  Indberetningspligten efter stk. 1 omfatter ikke legater, der er omfattet af indberetningspligt efter § 25.
 1. § 46
  Virksomheder, der i en kalendermåned har ydet præmier og gevinster i forbindelse med spil og konkurrencer som led i underholdningsprogrammer i elektroniske medier, skal hver måned indberette om beløb m.v. til indkomstregisteret, jf. §§ 3 og 4 i lov om et indkomstregister. Dette gælder, hvad enten der er tale om løbende beløb m.v. eller engangsbeløb m.v.
 2. Stk. 2.
  Indberetningspligten efter stk. 1 omfatter alene præmier og gevinster, hvis værdi overstiger 300 kr., og som ikke er afgiftspligtige efter lov om afgifter af spil.
 3. Stk. 3.
  Indberetningspligten efter stk. 1 omfatter såvel pengeydelser som naturalier. Naturalier værdiansættes til markedsværdien.
 1. § 46 a
  Skatteministeren fastsætter regler om, at mellemmænd og relevante skatteydere skal indberette oplysninger, som de er bekendt med eller i besiddelse af eller kontrollerer, om grænseoverskridende ordninger til told- og skatteforvaltningen. Skatteministeren fastsætter derudover regler om, at en mellemmand, som påberåber sig en fritagelse fra indberetningspligt efter regler udstedt i medfør af 1. pkt., skal notificere andre mellemmænd eller relevante skatteydere herom.
 1. § 46 b
  Reagerer told- og skatteforvaltningen ikke på en grænseoverskridende ordning, der er indberettet efter regler udstedt i medfør af § 46 a, eller som told- og skatteforvaltningen har modtaget oplysninger om fra en udenlandsk myndighed, jf. skattekontrollovens § 66, indebærer dette ikke en accept af gyldigheden eller den skattemæssige behandling af denne ordning.

Kapitel 8 Fælles bestemmelser og administrations- og kontrolbestemmelser

 1. § 47
  Indberetningspligten m.v. efter §§ 1, 5, 6, 8, 11 a-19 a, 24-26, 28-32, 38-40, 42 og 44-46 og efter regler udstedt i medfør af §§ 4, 7 og 9 og § 10, jf. § 9, og § 11 påhviler fysiske eller juridiske personer, der er hjemmehørende her i landet, eller som driver virksomhed fra et fast driftssted her i landet. Personer som nævnt i kildeskattelovens § 3, stk. 1, og dødsboer efter disse samt udenlandske repræsentationer og udenlandske statsborgere, der omfattes af kildeskattelovens § 3, stk. 2 og 3, er ikke indberetningspligtige efter 1. pkt.
 2. Stk. 2.
  Indberetningspligten efter § 39 påhviler dog ikke fysiske personer, som har ydet et beløb til dækning af en persons udgifter til sagkyndig bistand m.v., jf. ligningslovens § 7 Q, stk. 1, nr. 2, hvis de pågældende ikke i øvrigt er indberetningspligtige efter stk. 1.
 1. § 48
  Told- og skatteforvaltningen fører register over indberetningspligtige som nævnt i §§ 5, 6, 11 a-19 a, 24-26, 30-32, 42 eller 44-46, indberetningspligtige efter regler udstedt i medfør af §§ 4 eller 9, § 10, jf. § 9, eller § 11 eller § 46 a og frivillige indberettere efter § 20.
 2. Stk. 2.
  Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om anmeldelse til registrering, om frist for registrering, om registrering af finansielle institutter omfattet af pligterne efter regler udstedt i medfør af § 22, om registrering af platformsoperatører omfattet af pligterne efter regler udstedt i medfør af § 43 og om ændring og tilbagekaldelse af registrering. Herunder kan skatteministeren fastsætte regler om, at anmeldelse til registrering og ændring heraf kan fremtvinges ved anvendelse af daglige tvangsbøder.
 3. Stk. 3.
  Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om, at ændring af registrering kan undlades ved midlertidigt ophør af indberetningspligten, mod at den indberetningspligtige for de pågældende perioder oplyser told- og skatteforvaltningen om, at der ikke er oplysninger at indberette.
 1. § 49
  Skatteministeren kan fastsætte regler om, at der ikke skal indberettes om personer som nævnt i kildeskattelovens § 3, stk. 1, og dødsboer efter disse.
 2. Stk. 2.
  Skatteministeren kan fastsætte regler om, at der ikke skal indberettes om udenlandske repræsentationer og udenlandske statsborgere, der omfattes af kildeskattelovens § 3, stk. 2 og 3. 1. pkt. finder ikke anvendelse, for så vidt angår indberetning af udbytte af investeringsbeviser og aktier m.v. i danske selskaber m.v. efter §§ 16, 18 eller 29.
 1. § 50
  Indberetningspligten efter §§ 14, 15 a-19 a og 28 omfatter ikke følgende ordninger omfattet af pensionsbeskatningsloven, jf. dog stk. 5:
  1. 1) Rateopsparing i pensionsøjemed, jf. pensionsbeskatningslovens § 11 A.
  2. 2) Opsparing i pensionsøjemed, jf. pensionsbeskatningslovens §§ 12-14 A.
  3. 3) Indeksordning, jf. pensionsbeskatningslovens § 15.
  4. 4) Selvpensioneringskonti, jf. pensionsbeskatningslovens § 51 A, hvis kontoen er oprettet før den 2. juni 1998.
  5. 5) Opsparings- og forsikringsordninger, der udelukkende har familieforsørgelse til formål (børneopsparingskonti), jf. pensionsbeskatningslovens § 51, til og med det år, hvor bindingsperioden udløber.
 2. Stk. 2.
  Indberetningspligten efter §§ 12, 14, 15 a og 17, efter § 18 bortset fra indberetningspligten vedrørende udbytter og efter §§ 19 og 28 omfatter ikke livsforsikringer og pensionskasseordninger m.v. som nævnt i pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 1, bortset fra de forsikringer, der er nævnt i pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 4.
 3. Stk. 3.
  Indberetningspligten efter § 12 omfatter ikke ordninger som nævnt i stk. 1, nr. 1-3, og er for ordninger som nævnt i stk. 1, nr. 4 og 5, begrænset til at omfatte oplysning om identiteten af den indberetningspligtige og kontohaveren samt kontoens nummer.
 4. Stk. 4.
  Indberetningspligten efter § 12, stk. 1, for så vidt angår renter og andet afkast, §§ 15 a og 16, § 17, stk. 3, § 18 stk. 1, for så vidt angår renter og andet afkast, § 18, stk. 2, for så vidt angår udbytter, og § 19 og § 19 a omfatter ikke aktiesparekonti omfattet af aktiesparekontoloven, jf. dog stk. 5.
 5. Stk. 5.
  Stk. 1 og 4 gælder ikke i relation til indberetningspligten efter §§ 16 og 18, for så vidt angår udbytte af investeringsbeviser og aktier m.v. i danske selskaber m.v.
 1. § 51
  Indberetning efter §§ 12-16, § 17, stk. 1 og 2, og §§ 18 og 19 a skal undlades vedrørende de skattefrie institutioner m.v. eller statsanerkendte arbejdsløshedskasser, der er nævnt i selskabsskattelovens § 3, samt pengeinstitutter, pensionskasser, realkreditinstitutter og forsikringsselskaber.
 2. Stk. 2.
  Indberetning efter § 17, stk. 3, § 19 og § 28 skal undlades vedrørende:
  1. 1) Dispositioner mellem de skattefrie institutioner m.v. eller statsanerkendte arbejdsløshedskasser, der er nævnt i selskabsskattelovens § 3.
  2. 2) Dispositioner mellem pengeinstitutter, pensionskasser, realkreditinstitutter og forsikringsselskaber.
  3. 3) Dispositioner mellem dem, der er nævnt under nr. 1 og 2.
 3. Stk. 3.
  Stk. 1 gælder ikke i relation til indberetningspligten efter §§ 16 eller 18, for så vidt angår udbytte af investeringsbeviser og aktier m.v. i danske selskaber m.v.
 1. § 52
  Den, der skal indberettes om efter denne lov eller regler udstedt i medfør heraf, skal oplyse den indberetningspligtige om sine identifikationsoplysninger, herunder sit cpr-nummer. Den, som opretter en finansiel konto omfattet af § 22, skal oplyse det finansielle institut, hvori den finansielle konto oprettes, om sin identitet, herunder om sit cpr-nummer. Den, som udfører aktiviteter omfattet af § 43, skal oplyse platformsoperatøren, hvorigennem aktiviteten udføres, om sin identitet, herunder om sit cpr-nummer. 1. pkt. finder ikke anvendelse, i det omfang der gælder en tilsvarende pligt efter § 4, stk. 4, i lov om et indkomstregister, eller hvis indberetningen skal ske efter § 41 eller regler udstedt i medfør af § 46 a.
 2. Stk. 2.
  Afgiver den, hvorom der skal indberettes, ikke identifikationsoplysninger efter stk. 1 eller regler udstedt i medfør af stk. 3, gælder følgende:
  1. 1) Erhvervelse af egne aktier m.v., hvorom der skal indberettes efter § 28, må ikke foretages.
  2. 2) En anmeldt fordring skal enten afvises, eller udlodningen af dividende skal tilbageholdes, hvis der skal indberettes om fordringshaveren efter § 38.
  3. 3) En forsikrings- eller pensionsordning omfattet af pensionsbeskatningslovens afsnit I, II eller II A må ikke oprettes.
  4. 4) En opsparingsordning omfattet af pensionsbeskatningslovens afsnit I eller II A må ikke oprettes.
  5. 5) En konto, hvorom der skal indberettes efter §§ 11 a eller 12, må ikke oprettes.
  6. 6) Et lån omfattet af §§ 13 eller 15 må ikke etableres eller overtages.
  7. 7) Et depot omfattet af §§ 14 eller 15 må ikke oprettes.
  8. 8) En finansiel konto, hvorom der skal indberettes efter regler udstedt i medfør af § 22, må ikke oprettes.
  9. 9) Et depot, hvorom der skal indberettes efter §§ 11 a, 15 a eller 16, § 17, stk. 1 og 2, eller § 18, må ikke oprettes.
  10. 10) En terminsrente eller renter, hvorom der skal indberettes efter § 18, må ikke udbetales.
 3. Stk. 3.
  Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om afgivelse af oplysninger efter stk. 1, herunder ændringer heri, og forevisning af legitimation i forbindelse hermed. Skatteministeren kan endvidere fastsætte regler om afgivelse af identitetsoplysninger ved indberetning efter denne lov.
 1. § 53
  Told- og skatteforvaltningen kan bestemme, at der i en periode på 6 måneder ikke må foretages dispositioner over konti og depoter i tilfælde, hvor konto- eller depotføreren ikke har sikker viden om indehaverens identitet, før indehaveren har identificeret sig over for konto- eller depotføreren.
 2. Stk. 2.
  Konti og depoter, hvis indehaver ikke har kunnet identificeres efter stk. 1, kan efter told- og skatteforvaltningens nærmere bestemmelse spærres i yderligere 6 måneder og derefter efter told- og skatteforvaltningens forudgående offentlige varsling i Statstidende med 12 måneders frist inddrages til fordel for statskassen, hvis ingen berettiget indsigelse er fremkommet derimod inden fristens udløb. Told- og skatteforvaltningen kan dog under særlige omstændigheder undlade sådan inddragelse eller yde godtgørelse af allerede inddragne beløb.
 1. § 53 a
  Finansielle institutter, platformsoperatører og mellemmænd, der er indberetningspligtige, skal underrette hver enkelt person, der skal indberettes om efter regler udstedt i medfør af § 22, stk. 1, § 43, stk. 1, eller § 46 a om, at oplysningerne om vedkommende vil blive indsamlet og videregivet i overensstemmelse med § 52, stk. 1, eller regler udstedt i medfør af § 22, stk. 1 eller 3, § 43, stk. 1, § 46 a eller § 52, stk. 3, og skal give vedkommende alle de oplysninger, som vedkommende har ret til hos den dataansvarlige, i tilstrækkelig god tid til, at den pågældende kan udøve sine rettigheder efter databeskyttelseslovgivningen, og under alle omstændigheder, inden oplysningerne indberettes til told- og skatteforvaltningen.
 2. Stk. 2.
  En person, der skal indberettes oplysninger om efter regler udstedt i medfør af § 22, stk. 1 eller 2, og § 43, stk. 1, skal underrettes om et brud på sikkerheden med hensyn til oplysninger om vedkommende, når det er sandsynligt, at dette brud kan skade beskyttelsen af personoplysninger om vedkommende eller dennes privatliv.
 1. § 54
  Indberetning til told- og skatteforvaltningen efter § 8, § 11 a, stk. 1 og 2, §§ 12-14, 15 a, § 16, jf. dog stk. 3, § 17, § 18, jf. dog stk. 3, §§ 19, 19 a, 26, 28 , 29 a-32, 34-36, 38 og 40 og efter regler udstedt i medfør af § 9, § 10, jf. § 9, eller § 11 skal foretages senest den 20. januar eller, hvis denne dag er en lørdag eller søndag, senest den følgende mandag.
 2. Stk. 2.
  Indbetalinger til pensionsordninger, som er omfattet af pensionsbeskatningslovens § 18, stk. 1, 9. pkt., skal uanset stk. 1 dog først indberettes senest den 1. august eller, hvis denne dag er en lørdag eller søndag, senest den følgende mandag.
 3. Stk. 3.
  Indberetning efter § 16 og § 18, stk. 2, vedrørende udbytte af aktier og investeringsbeviser m.v. i danske selskaber og investeringsforeninger m.v. skal ske senest den sidste hverdag i måneden efter vedtagelsen eller beslutningen om at udbetale eller godskrive udbyttet.
 4. Stk. 4.
  Indberetning efter § 27 skal ske, senest den 15. i måneden efter at Bygnings Frednings Foreningen har opgjort fradraget efter ligningslovens § 15 K, stk. 4.
 5. Stk. 5.
  Indberetning efter § 29 skal ske senest måneden efter vedtagelsen eller beslutningen om at udbetale eller godskrive udbyttet og inden udløbet af selskabets frist i denne måned for indberetning til indkomstregisteret af indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag.
 6. Stk. 6.
  Har den indberetningspligtige efter §§ 8, 11 a-19 a, 26-32, 34-36, 38, 40 eller 42 eller efter regler udstedt i medfør af § 9, § 10, jf. § 9, eller §§ 11, 22 eller 43 forsøgt indberetning, og har told- og skatteforvaltningen meddelt den indberetningspligtige, at indberetningen ønskes genindberettet som følge af fejl el.lign., skal den indberetningspligtige foretage genindberetning inden en frist, som meddeles af told- og skatteforvaltningen.
 7. Stk. 7.
  Told- og skatteforvaltningen kan pålægge en virksomhed, der indberetter efter den frist, der er angivet i stk. 1 eller fastsat efter stk. 6, at underrette den, som de indberettede oplysninger vedrører, om det indberettede inden for en nærmere angivet frist. For indberetninger omfattet af stk. 3 og 5 finder 1. pkt. tilsvarende anvendelse, idet det også er en forudsætning for pålæg, at fristerne i henholdsvis stk. 3 og 5 ligeledes er overskredet. 1. pkt. gælder tilsvarende, hvis en virksomhed indberetter oplysninger vedrørende et kalenderår efter §§ 1, 5, 6, 24, 25, 33 eller 44-46 eller efter regler udstedt i medfør af §§ 4, 7 eller 37 til indkomstregisteret efter den frist, der er angivet for indberetninger omfattet af stk. 1 for det pågældende kalenderår, herunder ved genindberetning efter § 4, stk. 3, i lov om et indkomstregister efter denne frist.
 8. Stk. 8.
  Skatteministeren kan fastsætte andre indberetningsfrister end fristerne i stk. 1-5.
 1. § 55
  Skatteministeren kan fastsætte generelle regler om selve indberetningen.
 1. § 56
  Den, der som led i sin virksomhed er indberetningspligtig efter denne lov eller regler udstedt i medfør heraf, skal opbevare grundlaget for de oplysninger, der skal indberettes, herunder oplysninger til brug for afgørelsen af, om en oplysning er indberetningspligtig. Opbevaringen skal ske efter bogføringslovens regler om opbevaring af regnskabsmateriale. Grundlaget for de oplysninger, der skal indberettes efter regler udstedt i medfør af § 22, herunder oplysninger til brug for afgørelsen af, om en oplysning er indberetningspligtig, skal dog opbevares i 5 år regnet fra udløbet af indberetningsfristen efter regler udstedt i medfør af § 22. Er den indberetningspligtige i øvrigt bogføringspligtig, og indgår de oplysninger, der skal indberettes, i den bogføringspligtiges regnskab, skal regnskabet tilrettelægges således, at de indberettede oplysninger kan afstemmes med regnskabsføringen.
 2. Stk. 2.
  Den indberetningspligtige skal efter anmodning fra told- og skatteforvaltningen indsende det materiale, der udgør grundlaget for de oplysninger, der skal indberettes, herunder oplysninger til brug for afgørelsen af, om en oplysning er indberetningspligtig.
 3. Stk. 3.
  Forpligtede enheder omfattet af artikel 2 i Rådets direktiv 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme skal efter anmodning fra told- og skatteforvaltningen indsende det materiale, der udgør grundlaget for de oplysninger, der skal indberettes efter direktivets artikel 13, 30, 31 og 40, herunder oplysninger til brug for afgørelsen af, om en oplysning er indberetningspligtig.
 4. Stk. 4.
  Told- og skatteforvaltningen har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til hos de indberetningspligtige på stedet at gennemgå det materiale, som er omfattet af stk. 1-3. Ejeren og de ansatte hos denne skal yde told- og skatteforvaltningen fornøden vejledning og hjælp ved kontrollen. Er oplysningerne registreret elektronisk, kan told- og skatteforvaltningen vælge at få adgang til oplysningerne i elektronisk form. Ved gennemgangen kan told- og skatteforvaltningen sikre sig oplysninger, som fremgår af materialet.
 5. Stk. 5.
  Politiet yder om fornødent told- og skatteforvaltningen bistand til gennemførelse af kontrollen efter stk. 4, 1. pkt.
 1. § 57
  Foretages indberetningerne efter denne lov bortset fra § 41 eller efter regler udstedt i medfør af denne lov ikke rettidigt, kan told- og skatteforvaltningen give pålæg om indberetning inden en fastsat frist og betaling af daglige tvangsbøder fra overskridelse af fristen, og indtil pålægget efterkommes.
 2. Stk. 2.
  Opfyldes en anmodning efter § 56, stk. 2, ikke, kan told- og skatteforvaltningen give pålæg om indsendelse af materialet inden en fastsat frist og om at betale daglige tvangsbøder fra overskridelsen af fristen, og indtil pålægget efterkommes eller der udstedes et bødeforelæg for overtrædelse af § 59 a, stk. 1 eller 2, som følge af at pålægget ikke efterkommes.
 3. Stk. 3.
  Har en indberetningspligtig handlet i strid med § 52, stk. 2, nr. 2-5 eller 7-9, kan told- og skatteforvaltningen pålægge den indberetningspligtige eller det finansielle institut enten at indhente identifikationsoplysninger i overensstemmelse med § 52, stk. 1, eller regler udstedt i medfør af § 52, stk. 3, eller, hvis dette ikke sker, at lukke den pågældende forsikrings- eller opsparingsordning, konto, det pågældende depot eller den pågældende finansielle konto inden for en fastsat frist og om at betale daglige tvangsbøder fra overskridelsen af fristen, og indtil pålægget efterkommes.
 4. Stk. 4.
  Har et finansielt institut, en platformsoperatør eller en mellemmand ikke rettidigt opfyldt sine pligter efter § 53 a eller regler udstedt i medfør af § 22, stk. 3, eller § 43, stk. 2, kan told- og skatteforvaltningen give pålæg om opfyldelse af pligterne inden en fastsat frist og betaling af daglige tvangsbøder fra overskridelse af fristen, og indtil pålægget efterkommes.
 5. Stk. 5.
  Klage over et pålæg efter stk. 1-4 har ikke opsættende virkning. Landsskatteretten eller skatteankeforvaltningen kan dog tillægge en klage over et pålæg efter stk. 1-4 opsættende virkning, hvis særlige omstændigheder taler derfor. Landsskatterettens afgørelse kan træffes af en retsformand.

Kapitel 9 Straffebestemmelser

 1. § 58
  Den indberetningspligtige efter denne lov bortset fra § 41, som forsætligt afgiver urigtige, vildledende eller ufuldstændige oplysninger, der resulterer i en for lav skatteansættelse, straffes med bøde eller fængsel i indtil 1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 289.
 2. Stk. 2.
  Begås overtrædelsen i stk. 1 groft uagtsomt, straffes med bøde.
 1. § 59
  Med bøde straffes den indberetningspligtige, der forsætligt eller groft uagtsomt
  1. 1) undlader at opfylde sine pligter efter § 53 a,
  2. 2) overtræder § 52, stk. 2,
  3. 3) undlader at foretage indberetning efter §§ 1, 5, 6, 8, 11 a-19 a, 24-36, 38-40, 42 eller 44-46 inden for fristerne i medfør af § 15, stk. 2, § 39, § 42, stk. 3, eller § 54, stk. 1-5, eller § 4, stk. 1, i lov om et indkomstregister,
  4. 4) undlader at foretage genindberetning inden for den frist, som told- og skatteforvaltningen har meddelt efter § 54, stk. 6, eller
  5. 5) undlader at opfylde pligten til at opbevare eller indsende materiale efter reglerne i § 56.
 2. Stk. 2.
  I forskrifter, der udfærdiges i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder bestemmelser i forskrifterne.
 1. § 59 a
  Virksomheder, der efter § 57, stk. 2, modtager et pålæg om indsendelse af materiale og undlader senest 4 uger efter den i pålægget fastsatte frist at efterkomme påbuddet, straffes med bøde.
 2. Stk. 2.
  Virksomheder, der efter udløbet af 4-ugersfristen i stk. 1 modtager en skriftlig meddelelse fra told- og skatteforvaltningen om at efterkomme et pålæg som nævnt i stk. 1, straffes med bøde, hvis pålægget ikke efterkommes senest 14 dage efter meddelelsens modtagelse. Der straffes med bøde efter 1. pkt., indtil pålægget efterkommes.
 1. § 60
  Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.
 1. § 61
  I sager om overtrædelser, der ikke skønnes at ville medføre højere straf end bøde, kan told- og skatteforvaltningen i et bødeforelæg tilkendegive den sigtede, at sagen kan afgøres uden retssag, hvis den sigtede erklærer sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden en nærmere angiven frist, der efter begæring kan forlænges, at betale den bøde, der er angivet i bødeforelægget.
 2. Stk. 2.
  Retsplejelovens § 834 om indholdet af et anklageskrift finder anvendelse på tilkendegivelser efter stk. 1.
 3. Stk. 3.
  Vedtager den sigtede bøden, bortfalder videre strafferetlig forfølgning. Vedtagelsen har samme gentagelsesvirkning som en dom.
 4. Stk. 4.
  Bøder i sager, der afgøres administrativt, opkræves af told- og skatteforvaltningen.
 1. § 62
  Ransagning i sager om overtrædelse af bestemmelserne i denne lov kan ske i overensstemmelse med retsplejelovens regler om ransagning i sager, som efter loven kan medføre frihedsstraf.
 1. § 63
  I sager om overtrædelse af §§ 58-59 a, der behandles administrativt efter § 61, finder retsplejelovens § 752, stk. 1, tilsvarende anvendelse.
 2. Stk. 2.
  En sigtet uden forsvarer i en sag, der kan afgøres administrativt, har samme ret til aktindsigt i sin egen sag, som en forsvarer har efter § 3 i lov om adgang til forsvarerbistand under en administrativ skatte- eller afgiftsstraffesag.

Kapitel 10 Ikrafttræden m.v.

 1. § 64
  Loven træder i kraft den 1. januar 2019.
 2. Stk. 2.
  Loven finder ikke anvendelse på indberetninger vedrørende kalenderåret 2018 eller tidligere, jf. dog stk. 3. For sådanne indberetninger finder den hidtil gældende skattekontrollov, jf. lovbekendtgørelse nr. 1264 af 31. oktober 2013 med senere ændringer, og forskrifter udstedt i medfør heraf anvendelse.
 3. Stk. 3.
  For så vidt angår indberetninger efter § 41, finder loven ikke anvendelse på indberetninger vedrørende indkomståret 2018 eller tidligere. For sådanne indberetninger finder den hidtil gældende skattekontrollov, jf. lovbekendtgørelse nr. 1264 af 31. oktober 2013 med senere ændringer, og forskrifter udstedt i medfør heraf anvendelse.
 1. § 65
  Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 2011/16/EU af 15. februar 2011 om administrativt samarbejde på beskatningsområdet og om ophævelse af direktiv 77/799/EØF, EU-Tidende 2011, nr. L 64, side 1, som ændret ved Rådets direktiv 2014/107/EU af 9. december 2014 om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet, EU-Tidende 2014, nr. L 359, side 1, Rådets direktiv 2015/2376/EU af 8. december 2015 om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet, EU-Tidende 2015, nr. L 332, side 1, Rådets direktiv 2016/881/EU af 25. maj 2016 om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet, EU-Tidende 2016, nr. L 146, side 8, Rådets direktiv 2016/2258/EU af 6. december 2016 om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår skattemyndighedernes adgang til oplysninger indberettet i henhold til hvidvaskreguleringen, EU-Tidende 2016, nr. L 342, side 1, Rådets direktiv 2018/822/EU af 25. maj 2018 om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet i forbindelse med indberetningspligtige grænseoverskridende ordninger, EU-Tidende 2018, nr. L 139, side 1, Rådets direktiv 2020/876/EU af 24. juni 2020 om ændring af direktiv 2011/16/EU for at imødekomme det akutte behov for at udsætte visse frister for indgivelse og udveksling af oplysninger på beskatningsområdet på grund af covid-19-pandemien, EU-Tidende 2020, L 204, side 46, og Rådets direktiv 2021/514/EU af 22. marts 2021 om ændring af direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbejde på beskatningsområdet, EU-Tidende 2021, nr. L 104, side 1.