Skatteindberetningsloven § 30

 1. § 30
  Andelsforeninger, jf. selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 3, der udlodder kapitalfondsmidler til eksisterende eller ophørte andelshavere, skal hvert år indberette til told- og skatteforvaltningen om udlodninger i det forudgående kalenderår.
 2. Stk. 2.
  Indberetninger efter stk. 1 skal for hver andelshaver omfatte følgende oplysninger:
  1. 1) Identifikation af den, der foretager indberetningen.
  2. 2) Identifikation af andelshaveren.
  3. 3) Datoen for udlodningen.
  4. 4) Størrelsen af de udloddede beløb.