Skatteindberetningsloven § 15

 1. § 15
  Indberetningspligtige efter § 13, stk. 1, 1. pkt., eller § 14 skal indberette til told- og skatteforvaltningen om låntagerens identitet og de samlede renter samt reservefonds- og administrationsbidrag, der er omfattet af indberetningspligten efter § 13, stk. 1, 1. pkt., eller § 14, og som er ydet, tilskrevet eller opkrævet i kvartalet. Dette gælder dog ikke for kalenderårets sidste kvartal. Indberetningen skal for lån omfattet af § 13, stk. 1, 1. pkt., tillige indeholde oplysninger om datoen for ydelsen eller formidlingen af lånet og for ophørte lån datoen for ophøret, og indberetningen skal, for så vidt angår pantebreve omfattet af § 14, tillige indeholde oplysning om datoen for deponeringen og datoen for ophør heraf.
 2. Stk. 2.
  Indberetningen skal ske senest den sidste hverdag i måneden efter udløbet af kvartalet.
 3. Stk. 3.
  Låneforhold, hvor der er tre eller flere låntagere med hjemsted eller bopæl i Danmark, og lån omfattet af § 13, stk. 3, er undtaget fra indberetningspligten. Indberetningspligten omfatter alene låntagere, som er fysiske personer, og som har et cpr-nummer.
 4. Stk. 4.
  Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om indberetningen.