Skatteindberetningsloven § 41

 1. § 41
  En person, som er skattepligtig efter kildeskattelovens § 1, § 2, stk. 1, nr. 5, eller § 5 A, skal over for told- og skatteforvaltningen oplyse om identiteten af långivere af lån, hvoraf personen betaler renter, medmindre lånet er omfattet af indberetningspligt efter andre bestemmelser i denne lov, eller medmindre renterne fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst ved selvstændig erhvervsvirksomhed.
 2. Stk. 2.
  En person, som yder underholdsbidrag omfattet af ligningslovens § 10, stk. 1, 1. pkt., eller børnebidrag omfattet af ligningslovens § 10, stk. 2, eller § 11, stk. 1, 1. pkt., skal over for told- og skatteforvaltningen oplyse om identiteten af modtageren af underholdsbidraget eller børnebidraget.
 3. Stk. 3.
  Indberetningspligten efter stk. 2 anses for opfyldt, hvis et underholdsbidrag eller børnebidrag er omfattet af indberetningspligten i § 34.
 4. Stk. 4.
  Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvilke identifikationsoplysninger der skal afgives, herunder regler om identifikation m.v. for personer, der ikke har personnumre, og personer, der er bosat eller opholder sig i udlandet.