Skatteindberetningsloven § 59

 1. § 59
  Med bøde straffes den indberetningspligtige, der forsætligt eller groft uagtsomt
  1. 1) undlader at opfylde sine pligter efter § 23, stk. 1 eller 2,
  2. 2) overtræder § 52, stk. 2,
  3. 3) undlader at foretage indberetning efter §§ 1, 5, 6, 8, 12-19, 24-36, 37-40 eller 42, § 43, stk. 1, eller §§ 44-46 inden for fristerne i medfør af § 15, stk. 2, § 39, § 42, stk. 3, eller § 54, stk. 1-4, eller § 4, stk. 1, i lov om et indkomstregister,
  4. 4) undlader at foretage genindberetning inden for den frist, som told- og skatteforvaltningen har meddelt efter § 54, stk. 5, eller
  5. 5) undlader at opfylde pligten til at opbevare eller indsende materiale efter reglerne i § 56.
 2. Stk. 2.
  I forskrifter, der udfærdiges i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder bestemmelser i forskrifterne.