Skatteindberetningsloven § 38

  1. § 38
    Kuratorer skal årligt indberette til told- og skatteforvaltningen om identiteten af anmeldte fordringshavere i konkursboer, der i det forudgående kalenderår har fået udloddet dividende, størrelsen af dividenden og identiteten af det konkursbo, hvorfra udlodningen sker.
  2. Stk. 2.
    Indberetningspligten omfatter ikke udlodning til en statslig myndighed, til en region eller til en kommune.