Skatteindberetningsloven § 20

  1. § 20
    Formidlere af handler med værdipapirer, som ikke er indberetningspligtige efter § 17, stk. 3, eller § 19, kan efter aftale med overdrageren eller erhververen af værdipapirer indberette de oplysninger, som ville være omfattet af indberetninger efter disse bestemmelser.
  2. Stk. 2.
    Udenlandske virksomheder, der ville være indberetningspligtige efter en eller flere af bestemmelserne i §§ 12-19, hvis de var omfattet af § 47, stk. 1, 1. pkt., kan efter aftale med en kunde indberette de oplysninger, som er omfattet af indberetningspligt efter §§ 12-19.
  3. Stk. 3.
    Indberetningen efter stk. 1 og 2 skal ske senest den 20. januar eller, hvis denne dag er en lørdag eller søndag, senest den følgende mandag.