Skatteindberetningsloven §§ 38-40

 1. § 38
  Kuratorer skal årligt indberette til told- og skatteforvaltningen om identiteten af anmeldte fordringshavere i konkursboer, der i det forudgående kalenderår har fået udloddet dividende, størrelsen af dividenden og identiteten af det konkursbo, hvorfra udlodningen sker.
 2. Stk. 2.
  Indberetningspligten omfatter ikke udlodning til en statslig myndighed, til en region eller til en kommune.
 1. § 39
  Fysiske eller juridiske personer, som har ydet et beløb til dækning af en persons udgifter til sagkyndig bistand m.v., jf. ligningslovens § 7 Q, stk. 1, nr. 2, skal ved ydelsen af beløbet indberette til told- og skatteforvaltningen om beløbets størrelse og modtagerens identitet.
 1. § 40
  Kulturinstitutioner, der modtager gaver, der opfylder betingelserne efter ligningslovens § 8 S for fradragsret for gavegiver, skal indberette til told- og skatteforvaltningen om gavens værdi og gavegiverens identitet.