Aktiesparekontoloven § 9

  1. § 9
    Personer, der er fuldt skattepligtige, kan foretage indskud på aktiesparekontoen, i det omfang den samlede værdi af aktiesparekontoen inklusive årets nettoindskud ikke overstiger et grundbeløb på 44.700 kr. (2010-niveau), jf. dog stk. 2. Værdien opgøres pr. 31. december og danner grundlag for, i hvilket omfang der kan foretages nettoindskud i det følgende kalenderår. Grundbeløbet reguleres efter personskattelovens § 20.
  2. Stk. 2.
    Der kan uanset bestemmelsen i stk. 1 foretages indskud på aktiesparekontoen til betaling af skat. Indskuddet skal foretages i det kalenderår, hvor skatten forfalder til betaling, jf. § 20.
  3. Stk. 3.
    Foretages indskud i strid med stk. 1, skal det overskydende beløb udloddes. Endvidere skal der betales en afgift på 3 pct. p.a. af det overskydende beløb. 1. og 2. pkt. gælder dog ikke for indskud som nævnt i § 13, stk. 2, 3. pkt.