Skatteindberetningsloven §§ 26-32

 1. § 26
  Foreninger, stiftelser, institutioner m.v. som nævnt i ligningslovens §§ 8 A eller 8 H eller § 12, stk. 1-4, skal hvert år indberette til told- og skatteforvaltningen, hvilke indbetalinger de har modtaget det forudgående kalenderår. Indberetningen skal indeholde oplysninger til identifikation af indbetaler og modtager. Endvidere skal den indeholde oplysninger om størrelsen af de samlede indbetalte beløb, der er indbetalt efter de enkelte bestemmelser, og om, hvilke bestemmelser i skattelovgivningen indbetalingen er omfattet af.
 2. Stk. 2.
  Den enkelte yder af indbetalinger til foreningerne kan inden kalenderårets udgang pålægge foreningen ikke at foretage indberetning.
 1. § 27
  Bygnings Frednings Foreningen skal hvert år til told- og skatteforvaltningen indberette de fradrag, som foreningen har opgjort efter ligningslovens § 15 K, stk. 4. Indberetningen skal indeholde oplysninger til identifikation af ejeren, ejendommen, størrelsen af de beregnede fradrag, kalenderåret og den indberettende forening.
 1. § 28
  Selskaber m.v., der erhverver egne aktier m.v., skal hvert år foretage indberetning til told- og skatteforvaltningen om de erhvervede egne aktier m.v. i det forudgående kalenderår med angivelse af identitet, antal, anskaffelsestidspunkt og anskaffelsessum for aktierne m.v. og sælgers identitet, jf. dog § 50. Indberetningen skal dog ikke foretages, hvis afståelsen er omfattet af indberetningspligten efter § 16, § 17, stk. 3, eller § 29.
 2. Stk. 2.
  Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om indberetningen.
 1. § 29
  Selskaber og foreninger m.v., som har pligt til at indeholde udbytteskat efter kildeskattelovens § 65, skal foretage indberetning om udbytter udloddet af aktier m.v., der ikke er optaget til handel på regulerede markeder og ikke er registreret i en værdipapircentral.
 2. Stk. 2.
  Indberetninger efter stk. 1 skal for hver udbyttemodtager omfatte følgende oplysninger:
  1. 1) Identifikation af den, der foretager indberetningen.
  2. 2) Identifikation af udbyttemodtageren, når denne oplysning er kendt, og identifikation af den konto, som udbetalingen sker til.
  3. 3) Størrelsen af det udloddede udbytte før og efter indeholdelse af udbytteskat, den procentsats, der er anvendt ved eventuel indeholdelse af udbytteskat, og det indeholdte beløb.
  4. 4) Baggrunden for udlodning uden indeholdelse af udbytteskat eller ved indeholdelse af udbytteskat med reduceret sats.
  5. 5) Datoen for vedtagelse eller beslutning om udbetaling eller godskrivning af udbyttet og den regnskabsperiode, som udlodningen vedrører.
  6. 6) Identiteten af aktien m.v.
 3. Stk. 3.
  Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om indberetningen.
 1. § 30
  Andelsforeninger, jf. selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 3, der udlodder kapitalfondsmidler til eksisterende eller ophørte andelshavere, skal hvert år indberette til told- og skatteforvaltningen om udlodninger i det forudgående kalenderår.
 2. Stk. 2.
  Indberetninger efter stk. 1 skal for hver andelshaver omfatte følgende oplysninger:
  1. 1) Identifikation af den, der foretager indberetningen.
  2. 2) Identifikation af andelshaveren.
  3. 3) Datoen for udlodningen.
  4. 4) Størrelsen af de udloddede beløb.
 1. § 31
  Faglige foreninger som nævnt i ligningslovens § 13 skal hvert år indberette til told- og skatteforvaltningen om de indbetalinger, der er modtaget fra medlemmer i det forudgående kalenderår, og som er fradragsberettigede efter ligningslovens § 13, stk. 1, herunder oplysninger til identifikation af den enkelte indbetaler. Det enkelte foreningsmedlem kan inden kalenderårets udgang pålægge foreningen ikke at foretage indberetning efter 1. pkt.
 2. Stk. 2.
  Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om indberetningen.
 1. § 32
  Arbejdsløshedskasser, der er godkendt af beskæftigelsesministeren i henhold til § 31 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., skal hvert år indberette til told- og skatteforvaltningen om de indbetalinger, der er modtaget fra medlemmer i det forudgående kalenderår, herunder oplysninger til identifikation af den enkelte indbetaler.