Skatteindberetningsloven §§ 30-32

 1. § 30
  Andelsforeninger, jf. selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 3, der udlodder kapitalfondsmidler til eksisterende eller ophørte andelshavere, skal hvert år indberette til told- og skatteforvaltningen om udlodninger i det forudgående kalenderår.
 2. Stk. 2.
  Indberetninger efter stk. 1 skal for hver andelshaver omfatte følgende oplysninger:
  1. 1) Identifikation af den, der foretager indberetningen.
  2. 2) Identifikation af andelshaveren.
  3. 3) Datoen for udlodningen.
  4. 4) Størrelsen af de udloddede beløb.
 1. § 31
  Faglige foreninger som nævnt i ligningslovens § 13 skal hvert år indberette til told- og skatteforvaltningen om de indbetalinger, der er modtaget fra medlemmer i det forudgående kalenderår, og som er fradragsberettigede efter ligningslovens § 13, stk. 1, herunder oplysninger til identifikation af den enkelte indbetaler. Det enkelte foreningsmedlem kan inden kalenderårets udgang pålægge foreningen ikke at foretage indberetning efter 1. pkt.
 2. Stk. 2.
  Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om indberetningen.
 1. § 32
  Arbejdsløshedskasser, der er godkendt af beskæftigelsesministeren i henhold til § 31 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., skal hvert år indberette til told- og skatteforvaltningen om de indbetalinger, der er modtaget fra medlemmer i det forudgående kalenderår, herunder oplysninger til identifikation af den enkelte indbetaler.