Skatteindberetningsloven §§ 24-36

 1. § 24
  Alle, der i en kalendermåned i sit virke har udbetalt eller godskrevet gave- og legatbeløb som nævnt i ligningslovens § 7 O, stk. 1, nr. 1, skal foretage indberetning herom til indkomstregisteret, jf. §§ 3 og 4 i lov om et indkomstregister.
 2. Stk. 2.
  Indberetningspligten efter stk. 1 omfatter såvel pengeydelser som naturalier. Naturalier værdiansættes til markedsværdien.
 1. § 25
  Bestyrelser for fonde og foreninger, der er skattepligtige efter fondsbeskatningsloven eller pensionsafkastbeskatningsloven, skal hver måned foretage indberetning til indkomstregisteret, jf. §§ 3 og 4 i lov om et indkomstregister, om størrelsen af uddelinger foretaget i en kalendermåned for hver enkelt modtager, jf. dog stk. 4. Bestyrelser for fonde og foreninger, der er skattepligtige efter fondsbeskatningsloven, skal for hver enkelt modtager indberette, om uddelingen foretages til fyldestgørelse af formål, der er almenvelgørende eller på anden måde almennyttige, eller til fyldestgørelse af formål, der ikke er almenvelgørende eller på anden måde almennyttige.
 2. Stk. 2.
  Indberetning efter stk. 1 om uddelinger, som efter fondens eller foreningens valg fradrages på de tidspunkter, hvor de enkelte rater forfalder, jf. fondsbeskatningslovens § 4, stk. 2, 2. pkt., foretages for de kalendermåneder, hvor raterne forfalder.
 3. Stk. 3.
  Uddelinger, der ikke er pengeydelser, skal specificeres efter art.
 4. Stk. 4.
  Indberetningspligten omfatter ikke:
  1. 1) Uddelinger til fysiske personer, der ikke er skattepligtige af uddelingen efter kildeskattelovens §§ 1 eller 2.
  2. 2) Uddelinger til fysiske personer, hvis uddelingen efter ligningslovens § 7, nr. 6 og 22, ikke skal medregnes ved opgørelsen af modtagerens skattepligtige indkomst.
  3. 3) Uddelinger til juridiske personer, hvis uddelingen ikke skal medregnes ved opgørelsen af modtagerens skattepligtige indkomst.
 1. § 26
  Foreninger, stiftelser, institutioner m.v. som nævnt i ligningslovens §§ 8 A eller 8 H eller § 12, stk. 1-4, skal hvert år indberette til told- og skatteforvaltningen, hvilke indbetalinger de har modtaget det forudgående kalenderår. Indberetningen skal indeholde oplysninger til identifikation af indbetaler og modtager. Endvidere skal den indeholde oplysninger om størrelsen af de samlede indbetalte beløb, der er indbetalt efter de enkelte bestemmelser, og om, hvilke bestemmelser i skattelovgivningen indbetalingen er omfattet af.
 2. Stk. 2.
  Den enkelte yder af indbetalinger til foreningerne kan inden kalenderårets udgang pålægge foreningen ikke at foretage indberetning.
 1. § 27
  Bygnings Frednings Foreningen skal hvert år til told- og skatteforvaltningen indberette de fradrag, som foreningen har opgjort efter ligningslovens § 15 K, stk. 4. Indberetningen skal indeholde oplysninger til identifikation af ejeren, ejendommen, størrelsen af de beregnede fradrag, kalenderåret og den indberettende forening.
 1. § 28
  Selskaber m.v., der erhverver egne aktier m.v., skal hvert år foretage indberetning til told- og skatteforvaltningen om de erhvervede egne aktier m.v. i det forudgående kalenderår med angivelse af identitet, antal, anskaffelsestidspunkt og anskaffelsessum for aktierne m.v. og sælgers identitet, jf. dog § 50. Indberetningen skal dog ikke foretages, hvis afståelsen er omfattet af indberetningspligten efter § 16, § 17, stk. 3, eller § 29.
 2. Stk. 2.
  Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om indberetningen.
 1. § 29
  Selskaber og foreninger m.v., som har pligt til at indeholde udbytteskat efter kildeskattelovens § 65, skal foretage indberetning om udbytter udloddet af aktier m.v., der ikke er optaget til handel på regulerede markeder og ikke er registreret i en værdipapircentral.
 2. Stk. 2.
  Indberetninger efter stk. 1 skal for hver udbyttemodtager omfatte følgende oplysninger:
  1. 1) Identifikation af den, der foretager indberetningen.
  2. 2) Identifikation af udbyttemodtageren, når denne oplysning er kendt, og identifikation af den konto, som udbetalingen sker til.
  3. 3) Størrelsen af det udloddede udbytte før og efter indeholdelse af udbytteskat, den procentsats, der er anvendt ved eventuel indeholdelse af udbytteskat, og det indeholdte beløb.
  4. 4) Baggrunden for udlodning uden indeholdelse af udbytteskat eller ved indeholdelse af udbytteskat med reduceret sats.
  5. 5) Datoen for vedtagelse eller beslutning om udbetaling eller godskrivning af udbyttet og den regnskabsperiode, som udlodningen vedrører.
  6. 6) Identiteten af aktien m.v.
 3. Stk. 3.
  Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om indberetningen.
 1. § 30
  Andelsforeninger, jf. selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 3, der udlodder kapitalfondsmidler til eksisterende eller ophørte andelshavere, skal hvert år indberette til told- og skatteforvaltningen om udlodninger i det forudgående kalenderår.
 2. Stk. 2.
  Indberetninger efter stk. 1 skal for hver andelshaver omfatte følgende oplysninger:
  1. 1) Identifikation af den, der foretager indberetningen.
  2. 2) Identifikation af andelshaveren.
  3. 3) Datoen for udlodningen.
  4. 4) Størrelsen af de udloddede beløb.
 1. § 31
  Faglige foreninger som nævnt i ligningslovens § 13 skal hvert år indberette til told- og skatteforvaltningen om de indbetalinger, der er modtaget fra medlemmer i det forudgående kalenderår, og som er fradragsberettigede efter ligningslovens § 13, stk. 1, herunder oplysninger til identifikation af den enkelte indbetaler. Det enkelte foreningsmedlem kan inden kalenderårets udgang pålægge foreningen ikke at foretage indberetning efter 1. pkt.
 2. Stk. 2.
  Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om indberetningen.
 1. § 32
  Arbejdsløshedskasser, der er godkendt af beskæftigelsesministeren i henhold til § 31 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., skal hvert år indberette til told- og skatteforvaltningen om de indbetalinger, der er modtaget fra medlemmer i det forudgående kalenderår, herunder oplysninger til identifikation af den enkelte indbetaler.
 1. § 33
  Kommunerne skal hver måned foretage indberetning til indkomstregisteret, jf. §§ 3 og 4 i lov om et indkomstregister, om de tilbagebetalinger af kontanthjælp og introduktionsydelse m.v., der er modtaget i kalendermåneden efter kapitel 12 i lov om aktiv socialpolitik eller kapitel 7 i integrationsloven for hver enkelt indbetaler.
 1. § 34
  Udbetaling Danmark skal årligt indberette til told- og skatteforvaltningen om opkrævning af underholdsbidrag på vegne af bidragsmodtageren efter lov om opkrævning af underholdsbidrag.
 2. Stk. 2.
  Indberetningen skal indeholde oplysning om:
  1. 1) Identiteten af den bidragspligtige.
  2. 2) Identiteten af den bidragsberettigede.
  3. 3) Størrelsen af det betalte bidrag i det forudgående kalenderår med angivelse af, om bidraget er fradragsberettiget for yderen.
 1. § 35
  Beskæftigelsesministeriet skal for hver enkelt bidragsyder hvert år indberette til told- og skatteforvaltningen om de fleksydelsesbidrag, der efter lov om fleksydelse er modtaget i det forudgående kalenderår.
 1. § 36
  Udbetaling Danmark skal hvert år indberette til told- og skatteforvaltningen om de indbetalinger, som er modtaget i det forudgående kalenderår, af beløb omfattet af
  1. 1) § 19 a, stk. 1, litra b og c, i lov om arbejderboliger på landet og
  2. 2) § 9 i bekendtgørelse nr. 662 af 14. august 1997 om statshusmandsbrug m.m. og jordrente.
 2. Stk. 2.
  Indberetningen skal indeholde oplysninger til identifikation af den enkelte indbetaler.