Skatteindberetningsloven § 13

 1. § 13
  Den, der som led i sin virksomhed yder eller formidler lån, skal årligt indberette til told- og skatteforvaltningen herom efter stk. 2. Det samme gælder renter ved for sen betaling, der er fastsat efter lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse ydelser, der opkræves af regioner og kommuner og inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden.
 2. Stk. 2.
  Indberetningen skal indeholde oplysninger til identifikation af hver enkelt låntager og oplysninger om konto- og låneforholdet. For det enkelte låneforhold og de enkelte låntagere skal oplyses:
  1. 1) Lånetype, hvilken valuta lånet er ført i, og datoen for ydelsen eller formidlingen af lånet. Er lånet ophørt, skal datoen for ophøret også oplyses.
  2. 2) Tilskrevne eller forfaldne renter og den beregnede renteindtægt efter kursgevinstlovens § 22 A. Er lånet ophørt, omfatter dette tilskrevne eller forfaldne renter og den beregnede renteindtægt efter kursgevinstlovens § 22 A frem til lånets ophør.
  3. 3) Markering af renter i låneforhold, hvor der er ubetalte forfaldne renter vedrørende det kalenderår, der går forud for det kalenderår, hvorom der i øvrigt foretages indberetning.
  4. 4) Markering af renter i låneforhold, hvor eftergivelse af gæld som nævnt i ligningslovens § 5, stk. 9, er sket i det år, hvorom indberetningen i øvrigt foretages, eller i tidligere år.
  5. 5) Løbende provisioner m.v., jf. ligningslovens § 8, stk. 3, litra a og b.
  6. 6) Reservefonds- og administrationsbidrag som nævnt i ligningslovens § 15 J.
  7. 7) Størrelsen af skattepligtige udlodninger fra realkreditinstitutters reservefonde, for så vidt udlodningen skal indtægtsføres af modtageren i udbetalingsåret.
  8. 8) Gæld pr. 31. december.
  9. 9) Kursværdien af gælden pr. 31. december, når lånet er ydet på grundlag af børsnoterede obligationer.
  10. 10) Om der er foretaget skattepligtig ekstraordinær indfrielse af kontantlån som nævnt i kursgevinstlovens § 22, stk. 3, 1. pkt., uanset om debitor er en fysisk eller juridisk person.
  11. 11) Fradragsberettigede beløb efter ligningslovens § 6, som hidrører fra kurstab ved indfrielse af et kontantlån optaget inden den 19. maj 1993. Det realkreditinstitut, hvor et lån, der giver ret til kurstabsfradrag som nævnt i ligningslovens § 6, er indfriet, skal give det realkreditinstitut, som yder det nye lån, alle de oplysninger om det indfriede lån, der er nødvendige til opfyldelse af indberetningspligten.
  12. 12) Identifikation ved ejendommens nummer i Bygnings- og Boligregistret (BBR-nummer) af den faste ejendom, hvori et lån ydet eller formidlet af et realkreditinstitut har pant.
 3. Stk. 3.
  Undtaget fra indberetningspligten er:
  1. 1) Veksler.
  2. 2) Lån, hvoraf renten efter ligningslovens § 17 A ikke kan fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.
 4. Stk. 4.
  Forvaltes betalingerne vedrørende udlån af en indberetningspligtig efter § 14, gælder indberetningspligten efter stk. 1 ikke.
 5. Stk. 5.
  Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om de oplysninger, der skal indberettes, og om indberetning af renter efter § 5, stk. 1, i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige.