Skatteindberetningsloven § 42

  1. § 42
    Virksomheder med ejere, hvis indkomst fra virksomheden opgøres fælles efter ligningslovens § 29, skal hvert år indberette oplysninger fra det fælles skatteregnskab til told- og skatteforvaltningen vedrørende det seneste indkomstår.
  2. Stk. 2.
    Indberetningen skal indeholde oplysninger om de enkelte ejeres andel af skattepligtig indkomst fra virksomheden. For disse ejere skal der tillige oplyses identifikationsoplysninger samt ejerandel og ejerperiode.
  3. Stk. 3.
    Indberetningen skal ske senest den 15. april i året efter det kalenderår, som oplysningerne vedrører. Inden for samme frist skal virksomhederne underrette de pågældende ejere om de indberettede oplysninger.