Skatteindberetningsloven § 24

  1. § 24
    Alle, der i en kalendermåned i sit virke har udbetalt eller godskrevet gave- og legatbeløb som nævnt i ligningslovens § 7 O, stk. 1, nr. 1, skal foretage indberetning herom til indkomstregisteret, jf. §§ 3 og 4 i lov om et indkomstregister.
  2. Stk. 2.
    Indberetningspligten efter stk. 1 omfatter såvel pengeydelser som naturalier. Naturalier værdiansættes til markedsværdien.