Pensionsbeskatningsloven § 51

 1. § 51
  Opsparings- og forsikringsordninger, der udelukkende har familieforsørgelse til formål (børneopsparingskonti), kan oprettes i pengeinstitutter og forsikringsselskaber, der af Finanstilsynet er meddelt tilladelse til at drive virksomhed her i landet, eller i et udenlandsk kreditinstitut, der efter tilladelse i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Den Europæiske Union har indgået aftale med på det finansielle område, udøver virksomhed her i landet gennem en filial, jf. § 30, stk. 1, 4, 5, 7, 9 og 10, i lov om finansiel virksomhed.
 2. Stk. 2.
  For hvert barn kan kun oprettes én børneopsparingskonto. Kontoen skal lyde på barnets navn.
 3. Stk. 3.
  På en børneopsparingskonto kan der hvert år indskydes højst 6.000 kr. og i alt højst 72.000 kr.
 4. Stk. 4.
  Renter, bonus, udbytter efter ligningslovens § 16 A, gevinst og tab efter kursgevinstloven og aktieavancebeskatningsloven samt gevinst og tab, der skyldes kursændringer på beholdninger af værdipapirer, af indeståendet på en børneopsparingskonto, der i kontoens bindingsperiode tilskrives kontoen, skal ikke medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.
 5. Stk. 5.
  Indeståendet, herunder tilskrevne renter m.v., kan tidligst hæves ved udløbet af en aftalt bindingsperiode. Bindingsperioden skal mindst være på 7 år og kan tidligst udløbe, når kontohaveren fylder 14 år, og senest i det år, hvori kontohaveren fylder 21 år. Forlængelse af bindingsperioden kan dog aftales inden udløbet af den oprindelig fastsatte periode, såfremt der fra tidspunktet for den senere aftale og indtil det ændrede udbetalingstidspunkt bliver en periode på mindst 7 år og bindingen ikke udstrækkes ud over det år, hvori kontohaveren fylder 21 år.
 6. Stk. 6.
  Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om oprettelse, bindingsperiode, overførsel mellem pensionsinstitutter, placering af indestående, udbetaling ved livstruende sygdom og sammenlægning af flere konti for samme kontohaver.