Skatteindberetningsloven § 49

  1. § 49
    Skatteministeren kan fastsætte regler om, at der ikke skal indberettes om personer som nævnt i kildeskattelovens § 3, stk. 1, og dødsboer efter disse.
  2. Stk. 2.
    Skatteministeren kan fastsætte regler om, at der ikke skal indberettes om udenlandske repræsentationer og udenlandske statsborgere, der omfattes af kildeskattelovens § 3, stk. 2 og 3. 1. pkt. finder ikke anvendelse, for så vidt angår indberetning af udbytte af investeringsbeviser og aktier m.v. i danske selskaber m.v. efter §§ 16, 18 eller 29.