Skatteindberetningsloven § 39

  1. § 39
    Fysiske eller juridiske personer, som har ydet et beløb til dækning af en persons udgifter til sagkyndig bistand m.v., jf. ligningslovens § 7 Q, stk. 1, nr. 2, skal ved ydelsen af beløbet indberette til told- og skatteforvaltningen om beløbets størrelse og modtagerens identitet.