Skatteindberetningsloven § 11

 1. § 11
  Skatteministeren kan fastsætte regler om, at pengeinstitutter m.v., der forvalter pensionsordninger, som omfattes af pensionsbeskatningslovens afsnit I, hvert år skal indberette oplysninger til told- og skatteforvaltningen om:
  1. 1) Identifikation af ejeren af pensionsordningen.
  2. 2) Ordningernes nærmere indhold og om eventuelle ændringer heri.
  3. 3) Indbetalte bidrag og indskud en gang for alle.
  4. 4) Udlodninger som nævnt i pensionsbeskatningslovens § 30, stk. 2-4.
  5. 5) Udbetalinger hidrørende fra ordninger som nævnt i pensionsbeskatningslovens §§ 11 A og 15 B, herunder om påbegyndelse af og ændringer i sådanne udbetalinger.
  6. 6) Udbetalinger i henhold til indekskontrakter, der er oprettet i medfør af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing.
  7. 7) Udbetalinger af beløb, der omfattes af pensionsbeskatningslovens § 29.
  8. 8) Udbetalinger af beløb, der omfattes af pensionsbeskatningslovens §§ 25-28, og om dispositioner af den karakter, som er nævnt i pensionsbeskatningslovens §§ 30-31, for så vidt dispositionen er pengeinstituttet bekendt.
  9. 9) Indestående og afkast af pensionsordninger m.v. omfattet af pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 1 og 3.
  10. 10) Indbetalinger til aldersopsparing og gruppelivsforsikring efter fradrag af det arbejdsmarkedsbidrag, pengeinstituttet m.v. har indeholdt.
 2. Stk. 2.
  Stk. 1 finder ikke anvendelse på oplysninger om udbetalinger, som skal indberettes til indkomstregisteret efter § 1, stk. 2, nr. 3.
 3. Stk. 3.
  Skatteministeren kan fastsætte regler om, at indberetningspligtige efter regler udstedt i medfør af stk. 1 indbyrdes skal afgive oplysninger til brug for at opfylde indberetningspligten.