Skatteindberetningsloven § 10

  1. § 10
    Skatteministeren kan fastsætte regler om, at pensionskasser, pensionsfonde, andre, der udbetaler pensioner, og Arbejdsmarkedets Tillægspension, for så vidt angår supplerende arbejdsmarkedspensioner som nævnt i §§ 33 b-33 e i lov om social pension, hvert år skal indberette oplysninger som nævnt i § 9, stk. 1, til told- og skatteforvaltningen.
  2. Stk. 2.
    Skatteministeren kan fastsætte regler om, at indberetningspligtige efter regler udstedt i medfør af stk. 1 eller § 9 indbyrdes skal afgive oplysninger til brug for at opfylde indberetningspligten.