Skatteindberetningsloven § 17

 1. § 17
  Den, der som led i sin virksomhed modtager aktier m.v. i depot til forvaltning, skal hvert år indberette til told- og skatteforvaltningen om de aktier m.v., der er deponeret i det forudgående kalenderår, jf. dog § 50.
 2. Stk. 2.
  Indberetningen skal for hver enkelt depothaver omfatte følgende oplysninger:
  1. 1) Identiteten af aktien m.v.
  2. 2) Antal aktier m.v.
  3. 3) Om aktien m.v. er optaget til handel på et reguleret marked.
  4. 4) Kursværdien ved udgangen af kalenderåret, hvis der er tale om aktier m.v. optaget til handel på et reguleret marked.
 3. Stk. 3.
  Den, der som led i sin virksomhed formidler handel med aktier m.v., skal hvert år foretage indberetning til told- og skatteforvaltningen om erhvervelser og afståelser af aktier m.v., der er formidlet i det forudgående kalenderår. Indberetningen skal omfatte oplysninger om identiteten af aktien m.v. og oplysninger om antallet af aktier m.v., anskaffelses- eller afståelsestidspunktet og anskaffelses- eller afståelsessummen for aktien m.v.
 4. Stk. 4.
  Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om indberetningen.