Skatteindberetningsloven § 23

 1. § 23
  Finansielle institutter, der er indberetningspligtige, skal underrette hver enkelt person, der skal indberettes om efter regler udstedt i medfør af § 22, stk. 1, om, at oplysningerne om vedkommende vil blive indsamlet og videregivet i overensstemmelse med regler udstedt i medfør af § 22, stk. 1 eller 3, § 23, stk. 4, § 52, stk. 1, eller regler udstedt i medfør af § 52, stk. 3, og skal give disse personer alle de oplysninger, som vedkommende har ret til efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 og 14, i tilstrækkelig god tid, til at personen kan udøve sine databeskyttelsesrettigheder, og under alle omstændigheder inden det finansielle institut indberetter oplysninger om den pågældende til told- og skatteforvaltningen.
 2. Stk. 2.
  En person, der skal indberettes oplysninger om efter regler udstedt i medfør af § 22, stk. 1 eller 2, underrettes om brud på sikkerheden med hensyn til oplysninger om vedkommende, når det er sandsynligt, at dette brud kan skade beskyttelsen af personoplysninger om den pågældende eller dennes privatliv.
 3. Stk. 3.
  Finansielle institutter kan indeholde udenlandsk kildeskat ved betalinger til andre finansielle institutter til overholdelse af forpligtelser indeholdt i en aftale indgået mellem Danmark og det pågældende land eller område.
 4. Stk. 4.
  Skatteministeren kan fastsætte regler om, at finansielle institutter, som foretager eller fungerer som mellemmand for en udenlandsk kildeskattepligtig betaling til andre finansielle institutter, skal videregive de oplysninger til det umiddelbart forudgående led i betalingskæden, som er nødvendige, for at indeholdelse og indberetning kan ske vedrørende en sådan betaling.