Skatteindberetningsloven § 43

 1. § 43
  En virksomhed, som efter aftale med en skattepligtig forestår udlejning af den skattepligtiges fritidsbolig, skal indberette til told- og skatteforvaltningen om de lejeindtægter, som den skattepligtige har opnået ved udlejning af fritidsboligen gennem virksomheden det forudgående kalenderår. Indberetningen skal tillige indeholde oplysninger til identifikation af virksomheden og fritidsboligen.
 2. Stk. 2.
  Virksomheder, som ikke er indberetningspligtige efter stk. 1, kan efter aftale med den skattepligtige foretage indberetning af de oplysninger, som ville være omfattet af indberetningen efter stk. 1. Indberetningen skal ske senest den 20. januar eller, hvis denne dag er en lørdag eller søndag, senest den følgende mandag.
 3. Stk. 3.
  Den, der har indgået aftale om udlejning af en fritidsbolig med en virksomhed efter stk. 1, skal give virksomheden oplysninger til identifikation af fritidsboligen.
 4. Stk. 4.
  Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om indberetning efter stk. 1 og om oplysninger til brug for identifikation af fritidsboligen efter stk. 3.