Skatteindberetningsloven § 36

  1. § 36
    Udbetaling Danmark skal hvert år indberette til told- og skatteforvaltningen om de indbetalinger, som er modtaget i det forudgående kalenderår, af beløb omfattet af
    1. 1) § 19 a, stk. 1, litra b og c, i lov om arbejderboliger på landet og
    2. 2) § 9 i bekendtgørelse nr. 662 af 14. august 1997 om statshusmandsbrug m.m. og jordrente.
  2. Stk. 2.
    Indberetningen skal indeholde oplysninger til identifikation af den enkelte indbetaler.