Indkomstregisterloven § 3

 1. § 3
  Følgende oplysninger skal indberettes til indkomstregisteret:
  1. 1) Beløb og andre oplysninger, som er omfattet af indberetningspligt efter skatteindberetningslovens §§ 1 og 2.
  2. 2) Beløb m.v. er indberetningspligtige efter skatteindberetningslovens §§ 5, 24 og 44-46 eller efter regler udstedt i medfør af skatteindberetningslovens §§ 4 eller 37.
  3. 3) Uddelinger omfattet af indberetningspligt efter skatteindberetningslovens § 25, stk. 1, fra fonde og foreninger, der er skattepligtige efter fondsbeskatningsloven eller pensionsafkastbeskatningsloven.
  4. 4) Vederlag og udlodninger i form af, at der er stillet en bil til rådighed for privat benyttelse, eller i form af, at der er stillet en sommerbolig, en lystbåd eller en helårsbolig til rådighed, som er omfattet af indberetningspligt efter skatteindberetningslovens § 6.
  5. 5) Tilbagebetalinger af kontanthjælp og introduktionsydelse m.v. efter kapitel 12 i lov om aktiv socialpolitik eller kapitel 7 i integrationsloven, som omfattes af indberetningspligt efter skatteindberetningslovens § 33.
  6. 6) Oplysninger om ansættelsesperiode, den produktionsenhed, den ansatte er tilknyttet, og løntimer, som omfattes af indberetningspligt efter skatteindberetningslovens § 7.
  7. 7) Oplysninger om bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension og bidragssatser samt om bidrag til den obligatoriske pensionsordning efter § 17 s i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, i det omfang der efter anden lovgivning eller i medfør af anden lovgivning er fastsat regler om indberetning heraf til indkomstregisteret.
  8. 8) Oplysninger, som er relevante for administration af en barseludligningsordning, jf. § 7 i lov om barseludligning på det private arbejdsmarked (barseludligningsloven).
  9. 9) Oplysninger om feriegodtgørelse, som er omfattet af indberetningspligt efter ferielovens § 31, stk. 1, og oplysninger om ferie, i det omfang der i medfør af ferielovens § 31, stk. 4, er fastsat regler om indberetning heraf til indkomstregisteret.
  10. 10) Oplysninger om timer for udbetalte sygedagpenge efter lov om sygedagpenge, udbetalte barselsdagpenge efter barselloven og udbetalte arbejdsløshedsdagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., i det omfang der i medfør af § 32, stk. 4, i lov om sygedagpenge er fastsat regler om indberetning heraf til indkomstregisteret.
  11. 11) Oplysninger om beskæftigede, som en arbejdsgiver er blevet pålagt at registrere efter kildeskattelovens § 86 A, stk. 1, § 91, stk. 4, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. eller § 12 a, stk. 5, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.
 2. Stk. 2.
  Ved indberetning vedrørende personligt arbejde i tjenesteforhold skal lønperioden tillige oplyses.
 3. Stk. 3.
  For ydelser, der udbetales af offentlige myndigheder eller anerkendte arbejdsløshedskasser, skal tillige oplyses den periode, udbetalingen omfatter.
 4. Stk. 4.
  I forbindelse med indberetning af de i stk. 1-3 nævnte oplysninger skal der endvidere gives oplysning til indkomstregisteret om cpr-nr. og cvr-nr. eller SE-nr. samt eventuelle andre oplysninger, der er nødvendige til identifikation af den, oplysningerne vedrører.