Skatteindberetningsloven § 8

  1. § 8
    Det selskab, der yder vederlag i form af aktier, som er omfattet af ligningslovens §§ 7 P eller 16, skal indberette til told- og skatteforvaltningen om den ansattes erhvervelse af de pågældende aktier. Tilsvarende gælder for det selskab, over for hvilket købe- eller tegningsretter, som er omfattet af ligningslovens §§ 7 P, 16 eller 28, gøres gældende. Indberetningen skal omfatte oplysninger om identiteten af aktien og antallet af aktier og om anskaffelsestidspunktet og anskaffelsessummen for aktien.
  2. Stk. 2.
    Er vederlaget efter stk. 1 ydet af et selskab i udlandet, mens erhververen er ansat i et selskab her i landet, påhviler indberetningspligten efter stk. 1 det selskab, hvori erhververen er ansat.
  3. Stk. 3.
    Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om indberetningen.