Skatteindberetningsloven § 58

  1. § 58
    Den indberetningspligtige efter denne lov bortset fra § 41, der forsætligt afgiver urigtige, vildledende eller ufuldstændige oplysninger, der resulterer i en for lav skatteansættelse, straffes med bøde eller fængsel i indtil 1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 289.
  2. Stk. 2.
    Begås overtrædelsen i stk. 1 groft uagtsomt, er straffen bøde.