Skatteindberetningsloven § 53

  1. § 53
    Told- og skatteforvaltningen kan bestemme, at der i en periode på 6 måneder ikke må foretages dispositioner over konti og depoter i tilfælde, hvor konto- eller depotføreren ikke har sikker viden om indehaverens identitet, før indehaveren har identificeret sig over for konto- eller depotføreren.
  2. Stk. 2.
    Konti og depoter, hvis indehaver ikke har kunnet identificeres efter stk. 1, kan efter told- og skatteforvaltningens nærmere bestemmelse spærres i yderligere 6 måneder og derefter efter told- og skatteforvaltningens forudgående offentlige varsling i Statstidende med 12 måneders frist inddrages til fordel for statskassen, hvis ingen berettiget indsigelse er fremkommet derimod inden fristens udløb. Told- og skatteforvaltningen kan dog under særlige omstændigheder undlade sådan inddragelse eller yde godtgørelse af allerede inddragne beløb.