Skatteindberetningsloven § 63

  1. § 63
    I sager om overtrædelse af §§ 58 og 59, der behandles administrativt efter § 61, finder retsplejelovens § 752, stk. 1, tilsvarende anvendelse.
  2. Stk. 2.
    En sigtet uden forsvarer i en sag, der kan afgøres administrativt, har samme ret til aktindsigt i sin egen sag, som en forsvarer har efter § 3 i lov om adgang til forsvarerbistand under en administrativ skatte- eller afgiftsstraffesag.