Skatteindberetningsloven § 64

  1. § 64
    Loven træder i kraft den 1. januar 2019.
  2. Stk. 2.
    Loven finder ikke anvendelse på indberetninger vedrørende kalenderåret 2018 eller tidligere, jf. dog stk. 3. For sådanne indberetninger finder den hidtil gældende skattekontrollov, jf. lovbekendtgørelse nr. 1264 af 31. oktober 2013 med senere ændringer, og forskrifter udstedt i medfør heraf anvendelse.
  3. Stk. 3.
    For så vidt angår indberetninger efter § 41, finder loven ikke anvendelse på indberetninger vedrørende indkomståret 2018 eller tidligere. For sådanne indberetninger finder den hidtil gældende skattekontrollov, jf. lovbekendtgørelse nr. 1264 af 31. oktober 2013 med senere ændringer, og forskrifter udstedt i medfør heraf anvendelse.