Skatteindberetningsloven § 16

 1. § 16
  Den, der som led i sin virksomhed modtager aktier m.v. i depot til forvaltning, skal indberette til told- og skatteforvaltningen om det udbytte, der er udloddet af deponerede aktier m.v. optaget til handel på regulerede markeder og af deponerede aktier m.v., der ikke er optaget til handel på regulerede markeder, men som er registreret i en værdipapircentral, jf. dog § 50.
 2. Stk. 2.
  Indberetninger efter stk. 1 skal for hver udbyttemodtager omfatte følgende oplysninger:
  1. 1) Identifikation af den, der foretager indberetningen.
  2. 2) Identifikation af udbyttemodtageren og identifikation af depotet.
  3. 3) Størrelsen af det udloddede udbytte før og efter indeholdelse af udbytteskat og det indeholdte beløb. Ved udlodning af udbytte af aktier m.v. i danske selskaber m.v. skal den procentsats, der er anvendt ved eventuel indeholdelse af udbytteskat, endvidere oplyses.
  4. 4) Baggrunden for udlodning uden indeholdelse af udbytteskat eller ved indeholdelse af udbytteskat med reduceret sats.
  5. 5) Datoen for vedtagelse eller beslutning om udbetaling eller godskrivning af udbyttet.
  6. 6) Identiteten af aktien m.v.
  7. 7) Hvilket land den udbyttegivende aktie m.v. er udstedt i, og om aktien m.v. er optaget til handel på et reguleret marked.
 3. Stk. 3.
  Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om indberetningen.