Skatteindberetningsloven §§ 12-16

 1. § 12
  Pengeinstitutter, advokater og andre, der modtager eller formidler indskud, skal hvert år indberette til told- og skatteforvaltningen om størrelsen af ydede, tilskrevne eller opkrævede renter og andet afkast til de enkelte kontohavere og eventuelle rentenydere i det forudgående år samt størrelsen af det indestående beløb ved udløbet af det forudgående år og de enkelte kontohaveres ejerandel heraf.
 2. Stk. 2.
  Indberetning efter stk. 1 skal indeholde oplysning om kontobetegnelse, herunder kontoens art, hvilken valuta kontoen er ført i, de enkelte kontohaveres eller eventuelle rentenyderes identitet og datoen for kontoens oprettelse.
 3. Stk. 3.
  Indberetningspligten efter stk. 1 og 2 omfatter også konti m.v., der er ophørt eller overdraget i løbet af året. For sådanne konti indberettes datoen for ophøret eller overdragelsen og størrelsen af ydede, tilskrevne eller opkrævede renter og andet afkast til de enkelte kontohavere og eventuelle rentenydere frem til kontoens ophør eller overdragelse.
 4. Stk. 4.
  Pengeinstitutter kan undlade at foretage indberetning om indlån, der efter pengeinstituttets almindelige praksis er overført til en samlekonto, hvorpå der ikke foretages en løbende rentetilskrivning, hvis indlånskontoens indestående på overførselstidspunktet ikke overstiger 300 kr.
 5. Stk. 5.
  Pligten til at foretage indberetning om et indlån omfattet af stk. 4 genindtræder, hvis rentetilskrivningen genoptages. Den akkumulerede rente for den mellemliggende periode indberettes sammen med renten for det kalenderår, hvori rentetilskrivningen genoptages.
 6. Stk. 6.
  Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om indberetningen efter stk. 1-3 og om, at indberetningspligten udvides til at omfatte andre, der som led i deres virksomhed forrenter midler tilhørende en anden.
 1. § 13
  Den, der som led i sin virksomhed yder eller formidler lån, skal årligt indberette til told- og skatteforvaltningen herom efter stk. 2. Det samme gælder renter ved for sen betaling, der er fastsat efter lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse ydelser, der opkræves af regioner og kommuner og inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden.
 2. Stk. 2.
  Indberetningen skal indeholde oplysninger til identifikation af hver enkelt låntager og oplysninger om konto- og låneforholdet. For det enkelte låneforhold og de enkelte låntagere skal oplyses:
  1. 1) Lånetype, hvilken valuta lånet er ført i, og datoen for ydelsen eller formidlingen af lånet. Er lånet ophørt, skal datoen for ophøret også oplyses.
  2. 2) Tilskrevne eller forfaldne renter og den beregnede renteindtægt efter kursgevinstlovens § 22 A. Er lånet ophørt, omfatter dette tilskrevne eller forfaldne renter og den beregnede renteindtægt efter kursgevinstlovens § 22 A frem til lånets ophør.
  3. 3) Markering af renter i låneforhold, hvor der er ubetalte forfaldne renter vedrørende det kalenderår, der går forud for det kalenderår, hvorom der i øvrigt foretages indberetning.
  4. 4) Markering af renter i låneforhold, hvor eftergivelse af gæld som nævnt i ligningslovens § 5, stk. 9, er sket i det år, hvorom indberetningen i øvrigt foretages, eller i tidligere år.
  5. 5) Løbende provisioner m.v., jf. ligningslovens § 8, stk. 3, litra a og b.
  6. 6) Reservefonds- og administrationsbidrag som nævnt i ligningslovens § 15 J.
  7. 7) Størrelsen af skattepligtige udlodninger fra realkreditinstitutters reservefonde, for så vidt udlodningen skal indtægtsføres af modtageren i udbetalingsåret.
  8. 8) Gæld pr. 31. december.
  9. 9) Kursværdien af gælden pr. 31. december, når lånet er ydet på grundlag af børsnoterede obligationer.
  10. 10) Om der er foretaget skattepligtig ekstraordinær indfrielse af kontantlån som nævnt i kursgevinstlovens § 22, stk. 3, 1. pkt., uanset om debitor er en fysisk eller juridisk person.
  11. 11) Fradragsberettigede beløb efter ligningslovens § 6, som hidrører fra kurstab ved indfrielse af et kontantlån optaget inden den 19. maj 1993. Det realkreditinstitut, hvor et lån, der giver ret til kurstabsfradrag som nævnt i ligningslovens § 6, er indfriet, skal give det realkreditinstitut, som yder det nye lån, alle de oplysninger om det indfriede lån, der er nødvendige til opfyldelse af indberetningspligten.
  12. 12) Identifikation ved ejendommens nummer i Bygnings- og Boligregistret (BBR-nummer) af den faste ejendom, hvori et lån ydet eller formidlet af et realkreditinstitut har pant.
 3. Stk. 3.
  Undtaget fra indberetningspligten er:
  1. 1) Veksler.
  2. 2) Lån, hvoraf renten efter ligningslovens § 17 A ikke kan fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.
 4. Stk. 4.
  Forvaltes betalingerne vedrørende udlån af en indberetningspligtig efter § 14, gælder indberetningspligten efter stk. 1 ikke.
 5. Stk. 5.
  Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om de oplysninger, der skal indberettes, og om indberetning af renter efter § 5, stk. 1, i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige.
 1. § 14
  Pengeinstitutter, finansieringsselskaber, advokater og andre, der som led i deres erhverv modtager pantebreve med pant i fast ejendom i depot til forvaltning, skal hvert år indberette de oplysninger, som er nævnt i stk. 2, til told- og skatteforvaltningen, jf. dog § 50.
 2. Stk. 2.
  Indberetningen skal indeholde oplysninger til identifikation af låntagere, depothavere, eventuelle rentenydere og depotet og oplysninger om låneforholdet, herunder hvilken valuta pantebrevet er udstedt i, datoen for deponeringen og datoen for ophør heraf eller overdragelse af pantebrevet.
 3. Stk. 3.
  For den enkelte låntager og depothaver skal indberetningen ud over oplysningerne som nævnt i stk. 2 indeholde oplysninger om:
  1. 1) Tilskrevne eller forfaldne renter, herunder tilskrevne eller forfaldne renter frem til deponeringens ophør eller overdragelse af pantebrevet.
  2. 2) Markering af renter i låneforhold, hvor eftergivelse af gæld som nævnt i ligningslovens § 5, stk. 9, er sket i det år, hvorom indberetningen i øvrigt skal foretages, eller i tidligere år.
  3. 3) Restgæld pr. 31. december.
 4. Stk. 4.
  For eventuelle rentenydere skal indberetningen ud over oplysningerne som nævnt i stk. 2 indeholde oplysning om tilskrevne eller forfaldne renter, herunder tilskrevne eller forfaldne renter frem til deponeringens ophør eller overdragelse af pantebrevet.
 5. Stk. 5.
  Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om indberetningen.
 1. § 15
  Indberetningspligtige efter § 13, stk. 1, 1. pkt., eller § 14 skal indberette til told- og skatteforvaltningen om låntagerens identitet og de samlede renter samt reservefonds- og administrationsbidrag, der er omfattet af indberetningspligten efter § 13, stk. 1, 1. pkt., eller § 14, og som er ydet, tilskrevet eller opkrævet i kvartalet. Dette gælder dog ikke for kalenderårets sidste kvartal. Indberetningen skal for lån omfattet af § 13, stk. 1, 1. pkt., tillige indeholde oplysninger om datoen for ydelsen eller formidlingen af lånet og for ophørte lån datoen for ophøret, og indberetningen skal, for så vidt angår pantebreve omfattet af § 14, tillige indeholde oplysning om datoen for deponeringen og datoen for ophør heraf.
 2. Stk. 2.
  Indberetningen skal ske senest den sidste hverdag i måneden efter udløbet af kvartalet.
 3. Stk. 3.
  Låneforhold, hvor der er tre eller flere låntagere med hjemsted eller bopæl i Danmark, og lån omfattet af § 13, stk. 3, er undtaget fra indberetningspligten. Indberetningspligten omfatter alene låntagere, som er fysiske personer, og som har et cpr-nummer.
 4. Stk. 4.
  Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om indberetningen.
 1. § 16
  Den, der som led i sin virksomhed modtager aktier m.v. i depot til forvaltning, skal indberette til told- og skatteforvaltningen om det udbytte, der er udloddet af deponerede aktier m.v. optaget til handel på regulerede markeder og af deponerede aktier m.v., der ikke er optaget til handel på regulerede markeder, men som er registreret i en værdipapircentral, jf. dog § 50.
 2. Stk. 2.
  Indberetninger efter stk. 1 skal for hver udbyttemodtager omfatte følgende oplysninger:
  1. 1) Identifikation af den, der foretager indberetningen.
  2. 2) Identifikation af udbyttemodtageren og identifikation af depotet.
  3. 3) Størrelsen af det udloddede udbytte før og efter indeholdelse af udbytteskat og det indeholdte beløb. Ved udlodning af udbytte af aktier m.v. i danske selskaber m.v. skal den procentsats, der er anvendt ved eventuel indeholdelse af udbytteskat, endvidere oplyses.
  4. 4) Baggrunden for udlodning uden indeholdelse af udbytteskat eller ved indeholdelse af udbytteskat med reduceret sats.
  5. 5) Datoen for vedtagelse eller beslutning om udbetaling eller godskrivning af udbyttet.
  6. 6) Identiteten af aktien m.v.
  7. 7) Hvilket land den udbyttegivende aktie m.v. er udstedt i, og om aktien m.v. er optaget til handel på et reguleret marked.
 3. Stk. 3.
  Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om indberetningen.