Jordforureningsloven
Lov om forurenet jord

Kapitel 1 Formål m.v.

 1. § 1
  Loven skal medvirke til at forebygge, fjerne eller begrænse jordforurening og forhindre eller forebygge skadelig virkning fra jordforurening på natur, miljø og menneskers sundhed.
 2. Stk. 2.
  Med loven tilsigtes særligt at
  1. 1) beskytte drikkevandsressourcer,
  2. 2) forebygge sundhedsmæssige problemer ved anvendelsen af forurenede arealer,
  3. 3) tilvejebringe grundlag for en koordineret og målrettet offentlig indsats med henblik på at undgå skadelig virkning fra jordforurening,
  4. 4) forebygge yderligere forurening af miljøet i forbindelse med anvendelse og bortskaffelse af jord og
  5. 5) fastholde forureneren som den, der først og fremmest skal foretage de nødvendige foranstaltninger til at afværge følgerne af en jordforurening og genoprette den hidtidige tilstand.
 1. § 2
  Loven omfatter jord, der på grund af menneskelig påvirkning kan have skadelig virkning på natur, miljø og menneskers sundhed. Kapitel 4 b omfatter endvidere grundvandsforureninger, der ikke kan henføres til en jordforurening. Kapitel 3 omfatter ligeledes grundvandsforureninger, der ikke kan henføres til en jordforurening, hvis forureningen er omfattet af kapitel 4 b.
 2. Stk. 2.
  Miljø- og fødevareministeren fastsætter regler om, hvad der i denne lov forstås ved lettere forurenet jord.
 3. Stk. 3.
  Loven omfatter ikke jord påvirket af jordbrugsmæssig spredning af slam, gødning og pesticider m.v.

Kapitel 2 Forureningskortlægning og tilladelse til ændret arealanvendelse m.v.

 1. § 3
  Regionsrådet foretager i samarbejde med kommunalbestyrelsen kortlægning, eventuelt gennem tekniske undersøgelser, af forurenede arealer, jf. § 4 og § 5.
 2. Stk. 2.
  Forsvarsministeriet foretager dog i samarbejde med regionsrådet kortlægning af forurenede arealer på vidensniveau 1 på Forsvarsministeriets ejendomme.
 3. Stk. 3.
  Arealer, hvor der alene forefindes lettere forurenet jord, kortlægges ikke. Arealer kortlægges dog, hvis den lettere forurenede jord i særlige tilfælde kan have skadelig virkning på grundvand overfladevand, internationale naturbeskyttelsesområder eller indeklima.
 4. Stk. 4.
  Arealer, der anvendes til offentlig vej, kortlægges ikke på vidensniveau 1.
 5. Stk. 5.
  Når regionsrådet har tilstrækkelig viden om et bestemt areal, der anvendes til bolig, til at påbegynde en vurdering af, om betingelserne for en kortlægning på vidensniveau 1 eller 2 er opfyldt, skal en afgørelse træffes inden for to år.
 6. Stk. 6.
  Regionsrådet orienterer ejeren af arealet herom, når rådet har tilstrækkelig viden om arealet til at påbegynde en vurdering, jf. stk. 5.
 1. § 4
  Et areal betegnes som kortlagt på vidensniveau 1, hvis der er tilvejebragt en faktisk viden om aktiviteter på arealet eller aktiviteter på andre arealer, der kan have været kilde til jordforurening på arealet.
 1. § 5
  Et areal betegnes som kortlagt på vidensniveau 2, hvis der er tilvejebragt et dokumentationsgrundlag, der gør, at det med høj grad af sikkerhed kan lægges til grund, at der på arealet er en jordforurening af en sådan art og koncentration, at forureningen kan have skadelig virkning på mennesker og miljø.
 1. § 6
  Som et led i kortlægningen efter § 4 og § 5 fastlægger regionsrådet med henblik på en videre offentlig indsats de arealer, hvor der er forurening eller forureningskilder, der kan
  1. 1) have skadelig virkning på grundvand,
  2. 2) have skadelig virkning på overfladevand,
  3. 3) have skadelig virkning på internationale naturbeskyttelsesområder eller
  4. 4) have skadelig virkning på mennesker på et areal med bolig, børneinstitution eller offentlig legeplads.
 2. Stk. 2.
  Kommunalbestyrelsen fastlægger de arealer, der anvendes til bolig, børneinstitution eller offentlig legeplads. Oplysninger herom videregives til regionsrådet til brug for regionsrådets fastlæggelse af arealer efter stk. 1, nr. 4. Kommunalbestyrelsen fastlægger endvidere de arealer, der anvendes til rekreativt område, alment tilgængeligt område, kolonihave, sommerhusgrund eller institution. Oplysninger herom videregives til regionsrådet til brug for regionsrådets administration af bestemmelserne i § 8 og § 9.
 3. Stk. 3.
  Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte nærmere regler om regionsrådets fastlæggelse af arealer efter stk. 1, herunder at arealer uden for områder med særlige drikkevandsinteresser og uden for indvindingsoplande for nuværende og fremtidige almene vandforsyninger ikke skal fastlægges, og om tidsfrister, anvendelse af it-systemer m.v.
 1. § 7
  Inden for de i medfør af § 6, stk. 1, fastlagte arealer, der er kortlagt på vidensniveau 1, foretager regionsrådet gennem tekniske undersøgelser i form af opgravninger, boringer, analyser eller lignende en kortlægning af den mulige jordforurening frem til vidensniveau 2.
 2. Stk. 2.
  Ved kortlægning frem til vidensniveau 2 kan tekniske undersøgelser undlades, i det omfang der i øvrigt foreligger dokumentation, der tilvejebringer et tilsvarende sikkert grundlag for at kortlægge arealet på vidensniveau 2.
 3. Stk. 3.
  Den i stk. 1 og 2 nævnte kortlægning frem til vidensniveau 2 skal gennemføres inden for et år efter, at ejeren af en grund med bolig har anmodet herom. Dette gælder dog ikke grunde med boliger, der er tilmeldt Oliebranchens Miljøpulje.
 4. Stk. 4.
  Kortlægning frem til vidensniveau 2 kan undlades, hvor der efter regionsrådets vurdering som følge af arealets befæstelse ikke er tale om aktuel skadelig virkning på grundvand eller mennesker.
 1. § 8
  Når en ejer har modtaget underretning om kortlægning, jf. § 12, stk. 1, skal ejer eller bruger ansøge kommunalbestyrelsen om tilladelse, før den pågældende ændrer anvendelsen af det kortlagte areal til ét af de i § 6, stk. 2, nævnte formål.
 2. Stk. 2.
  Hvis det kortlagte areal er fastlagt af regionsrådet som indsatsområde, jf. § 6, stk. 1, eller hvis det kortlagte areal anvendes til ét af de formål, der er nævnt i § 6, stk. 2, skal ejer eller bruger ansøge kommunalbestyrelsen om tilladelse før påbegyndelsen af et bygge- og anlægsarbejde på arealet.
 3. Stk. 3.
  Til brug for en afgørelse efter stk. 1 eller 2 kan kommunalbestyrelsen stille krav om, at ansøgeren for egen regning udfører nødvendige forureningsundersøgelser eller på anden måde dokumenterer, at den planlagte ændrede anvendelse eller det planlagte bygge- og anlægsarbejde er miljø- og sundhedsmæssigt forsvarligt.
 4. Stk. 4.
  Kommunalbestyrelsen kan knytte følgende vilkår til en tilladelse efter stk. 1 eller 2:
  1. 1) Vedrører det ansøgte anvendelse til ét af de formål, der er nævnt i § 6, stk. 2, kan der fastsættes vilkår om gennemførelse af miljø- og sundhedsmæssigt nødvendige foranstaltninger af hensyn til arealanvendelsen.
  2. 2) Vedrører det ansøgte udførelse af bygge- og anlægsarbejder over en forurening, der kan være til fare for grundvandet, overfladevandet eller internationale naturbeskyttelsesområder, eller på et areal med væsentligt forhøjede koncentrationer af forurenende stoffer, kan der fastsættes sådanne vilkår, der er nødvendige for at forhindre en forøgelse af risikoen for grundvandet, overfladevandet eller internationale naturbeskyttelsesområder.
  3. 3) Vilkår om, at anvendelsen eller arbejdet skal foregå på en nærmere bestemt måde, således at en senere offentlig indsats ikke umuliggøres eller fordyres væsentligt.
  4. 4) Vilkår om afgivelse af en redegørelse for ændringen eller arbejdet med dokumentation for forureningsforholdene, når ændringen eller arbejdet er afsluttet.
 5. Stk. 5.
  Kommunalbestyrelsen kan ændre allerede fastsatte vilkår eller fastsætte nye vilkår, hvis der i forbindelse med ændringen af anvendelsen eller udførelsen af bygge- og anlægsarbejdet, der er meddelt tilladelse til, konstateres andre forureningsforhold end forudsat ved tilladelsen.
 6. Stk. 6.
  For arealer, der er tilmeldt Oliebranchens Miljøpulje, er det dog regionsrådet, der er myndighed, jf. stk. 2-5, i forhold til Oliebranchens Miljøpuljes indsats på arealerne.
 7. Stk. 7.
  En tilladelse efter stk. 1 eller 2 bortfalder, hvis det, der er meddelt tilladelse til, ikke er påbegyndt inden et år efter tilladelsens dato, medmindre kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om andet.
 8. Stk. 8.
  Vilkår er bindende for den til enhver tid værende ejer og bruger af arealet, og længerevarende vilkår kan tinglyses på ejendommen.
 9. Stk. 9.
  Regionsrådet kan fastsætte regler om, hvilke betingelser der skal opfyldes for at opnå tilladelse, jf. stk. 1 og 2, vedrørende ændret anvendelse og bygge- og anlægsarbejder på arealer, der er kortlagte.
 10. Stk. 10.
  Regionsrådet kan fastsætte regler om, i hvilke tilfælde tilladelse ikke er nødvendig, jf. stk. 1 og 2 og § 15, stk. 1, nr. 2.
 1. § 8 a
  Kommunalbestyrelsens afgørelser efter § 8 skal være i overensstemmelse med en indhentet udtalelse fra regionsrådet. Regionsrådets udtalelse skal foreligge senest fire uger efter modtagelsen af sagen fra kommunalbestyrelsen.
 1. § 9
  Regionsrådet kan udarbejde anbefalinger til ejer og bruger af kortlagte arealer om anvendelsen af de pågældende arealer.
 2. Stk. 2.
  Kommunalbestyrelsen kan på alment tilgængelige udendørs arealer, der er kortlagte, meddele påbud til ejere om, at disse inden en nærmere fastsat frist skal foretage eller opretholde nærmere bestemte, mindre omkostningskrævende foranstaltninger, herunder indhegning og flisedækning, hvor der kan være en sundhedsmæssig risiko ved den nuværende anvendelse.
 3. Stk. 3.
  Kommunalbestyrelsen kan for bestemte kortlagte arealer fastsætte regler om, at ejere inden for en nærmere fastsat frist skal foretage eller opretholde foranstaltninger på alment tilgængelige udendørs arealer som nævnt i stk. 2.
 4. Stk. 4.
  Påbud og regler, jf. stk. 2 og 3, påhviler den til enhver tid værende ejer af ejendommen og kan tinglyses på ejendommen.
 5. Stk. 5.
  Ejere skal underrette lejere om anbefalinger, påbud eller regler, jf. stk. 1-3.
 6. Stk. 6.
  Regler udstedt i medfør af § 8, stk. 9 og 10, og § 9, stk. 3, skal indeholde bestemmelser om, at kommunalbestyrelsen kan dispensere, såfremt ejeren dokumenterer, at der ikke er behov for de pålagte foranstaltninger.
 1. § 10
  Hvis en ejer eller bruger ikke gennemfører et påbegyndt projekt, der er meddelt tilladelse til, jf. § 8, eller afslutter en påbegyndt oprydning, der er fastsat som vilkår for en tilladelse, kan kommunalbestyrelsen fastsætte en frist for færdiggørelse af projektet eller oprydningen. Hvis fristen overskrides, kan kommunalbestyrelsen meddele ejeren eller brugeren påbud om, at grunden skal bringes i en miljøtilstand, der ikke er ringere end tilstanden før påbegyndelsen af projektet eller oprydningen.
 1. § 11
  Kommunalbestyrelsen skal, såfremt en ejer eller en bruger fremsætter anmodning herom, efter at have afsluttet et projekt eller en oprydning, jf. § 8, udfærdige en erklæring, som indeholder en beskrivelse af det gennemførte projekt eller den gennemførte oprydning og arealets kortlægningsmæssige status, samt oplysning om hvorvidt kommunalbestyrelsen har ført tilsyn med projektet eller oprydningen.
 1. § 11 a
  Kommunalbestyrelsen underretter regionsrådet om afgørelser efter §§ 8-10 og erklæringer efter § 11.
 1. § 12
  Regionsrådet skal give skriftlig underretning om den endelige kortlægning af et areal på vidensniveau 1 eller 2 til ejere af ejendomme inden for det kortlagte areal og til den pågældende kommune. Ejere skal underrette lejere om regionsrådets afgørelse.
 2. Stk. 2.
  Regionsrådet kan træffe nærmere afgørelse om, at underretningen efter stk. 1 skal ske på en nærmere fastsat måde.
 3. Stk. 3.
  Den skriftlige underretning til ejere af ejendomme, der anvendes til helårsbeboelse og er kortlagt på vidensniveau 2, skal indeholde oplysninger om mulighederne for oprydning efter kapitel 4.
 1. § 12 a
  I forbindelse med en afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2 af et areal, der anvendes til bolig, skal regionsrådet ud fra den foreliggende viden nuancere kortlægningen på baggrund af den risiko, den kortlagte forurening udgør eller kan udgøre for den aktuelle anvendelse til boligformål, som
  1. 1) F0: Forureningen udgør ingen risiko ved ejendommens aktuelle anvendelse som bolig,
  2. 2) F1: Forureningen udgør ingen risiko ved ejendommens aktuelle anvendelse til boligformål, hvis simpel rådgivning om ejendommens anvendelse efterleves, eller
  3. 3) F2: Forureningen udgør eller kan udgøre en risiko ved ejendommens aktuelle anvendelse til bolig, eller der foreligger ikke viden nok til at nuancere kortlægningen.
 2. Stk. 2.
  Regionsrådet skal revidere nuanceringen af kortlægningen, når der foreligger videregående undersøgelser eller andre nye oplysninger, der gør dette muligt.
 3. Stk. 3.
  Kortlægningen af andre ejendomme end boligejendomme, der er kortlagt på vidensniveau 2, og som overgår til boliganvendelse, samt kortlægning af boligejendomme, som den 1. januar 2007 er kortlagt på vidensniveau 2, skal efter skriftlig anmodning fra ejeren nuanceres efter stk. 1.
 4. Stk. 4.
  Regionsrådet skal underrette ejeren, kommunalbestyrelsen og SKAT om en nuancering af kortlægningen efter stk. 1-3. Grundlaget for nuanceringen af kortlægningen skal oplyses, herunder i hvilket omfang der kan forventes at ske en revision af nuanceringen af kortlægningen. Underretning om en nuancering af kortlægningen efter stk. 1 skal ske samtidig med underretningen om kortlægningen efter § 12. Ejere skal underrette lejere om en nuancering af kortlægningen efter stk. 1-3.
 1. § 13
  Et areal skal udgå af kortlægningen, når regionsrådet finder det godtgjort, at der ikke er miljø- eller sundhedsmæssigt grundlag for at opretholde kortlægningen af det pågældende areal.
 2. Stk. 2.
  Regionsrådet skal give skriftlig underretning herom til ejere af ejendomme inden for det areal, der ikke længere er kortlagt, og til den pågældende kommune.
 1. § 14
  Regionsrådet skal lade oplysninger om kortlagte arealer indføre i et digitalt, offentligt register og løbende opdatere registeret.
 2. Stk. 2.
  Forsvarsministeriet skal indføre de af Forsvarsministeriet kortlagte arealer på vidensniveau 1 i et tilsvarende register som nævnt i stk. 1 under Forsvarsministeriet og løbende opdatere registeret.
 3. Stk. 3.
  Oplysning om, at et areal er kortlagt, skal udgå af registeret, når regionsrådet finder det godtgjort, at der ikke er miljø- eller sundhedsmæssigt grundlag for at opretholde kortlægningen af det pågældende areal.
 4. Stk. 4.
  Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte nærmere regler om registrering af kortlægningen, herunder om oprettelse og førelse af registeret, inddragelse af matrikelkort samt om udlevering af oplysninger fra registeret og om betaling herfor.
 1. § 15
  Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte nærmere regler om
  1. 1) formen og indholdet af ansøgninger efter § 8, stk. 1 og 2, og samarbejdet mellem kommunalbestyrelsen og regionsrådet efter § 8 a,
  2. 2) tilfælde, hvor tilladelse efter § 8, stk. 1 og 2, ikke er nødvendig, herunder ved mindre bygge- og anlægsarbejder,
  3. 3) indholdet af lokale regler efter § 8, stk. 9, og § 9, stk. 3, og om offentliggørelse heraf, herunder udelukkende digitalt,
  4. 4) tidsfrister og procedurer for forureningskortlægningen og om regionsrådenes pligt til at underrette andre myndigheder,
  5. 5) indholdet af og kriterier for kortlægningen af arealer samt om, at nærmere angivne forudsætninger skal lægges til grund for kortlægningen, og
  6. 6) indholdet af og tidsfrister, procedurer og kriterier for nuancering af kortlægningen efter § 12 a af en ejendom, der anvendes til bolig.
 1. § 16
  Regionsrådets og kommunalbestyrelsens afgørelser efter bestemmelserne i dette kapitel kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Kapitel 3 Den offentlige undersøgelses- og afværgeindsats

 1. § 17
  Regionsrådet udfører undersøgelsesprojekter vedrørende jordforurening på kortlagte arealer og udarbejder forslag til projekter til afværgeforanstaltninger, herunder oprydninger, og udfører dem. Regionsrådet kan i særlige tilfælde udføre undersøgelsesprojekter og afværgeforanstaltninger på arealer med lettere forurenet jord, der anvendes til børneinstitutioner eller offentlige legepladser.
 2. Stk. 2.
  Stk. 1, 1. pkt., finder tilsvarende anvendelse på grundvandsforureninger, der ikke kan henføres til en jordforurening, hvis grundvandsforureningen er omfattet af kapitel 4 b.
 3. Stk. 3.
  Regionsrådet indsamler erfaringer med gennemførelse af afværgeforanstaltninger, herunder oprydninger efter jord-, overfladevands- og grundvandsforurening.
 4. Stk. 4.
  Miljø- og fødevareministeren forestår udvikling og afprøvning af ny teknologi inden for jordforureningsområdet.
 5. Stk. 5.
  Ministeren kan i forbindelse med den i stk. 4 nævnte opgave fastsætte regler om administrationen, afholde udgifter og yde tilskud til projekter vedrørende afværgeforanstaltninger, herunder de af regionsrådet udførte foranstaltninger, jf. stk. 1. Ministeren kan afholde udgifter, herunder yde tilskud, til udviklingsprojekter, kriteriefastsættelse, risikovurdering, information og erfaringsopsamling. Der kan ligeledes afholdes udgifter, herunder ydes tilskud, til udbud af projekter, administration, revision, evaluering og til forsikringer vedrørende eventuelt erstatningsansvar i forbindelse med udførelsen af opgaven.
 6. Stk. 6.
  Udgifterne til fremme af den i stk. 4 nævnte teknologiudvikling afholdes inden for de beløbsrammer, der fastsættes på de årlige finanslove. Der kan inden for et finansår afgives tilsagn om udbetaling i det efterfølgende finansår.
 1. § 18
  Regionsrådet udarbejder en oversigt over den offentlige indsats. Oversigten skal revideres en gang om året. Oversigten skal være i overensstemmelse med regler om indsatsprogram udstedt med hjemmel i lov om vandplanlægning og Natura 2000-planen efter miljømålsloven.
 2. Stk. 2.
  Regionsrådet inddrager offentligheden forud for udarbejdelse af den endelige oversigt. Inddragelse af offentligheden kan ske udelukkende ved digital annoncering.
 3. Stk. 3.
  Oversigten medfører ingen rettigheder eller pligter for ejere.
 1. § 19
  Oversigten skal indeholde en angivelse af, på hvilke arealer der skal foretages undersøgelser eller afværgeforanstaltninger, herunder oprydning. Oversigten skal angive en prioritering af indsatsen, og den skal indeholde en økonomisk oversigt. Regionsrådet skal iværksætte den fornødne indsats for at opfylde regler om indsatsprogram udstedt med hjemmel i lov om vandplanlægning og indsatsprogrammet efter Natura 2000-planen.
 1. § 20
  Oversigtens prioritering kan fraviges, og der kan gennemføres projekter, der ikke er anført på oversigten, hvis det skønnes nødvendigt, jf. dog § 19, 3. pkt.
 1. § 21
  Regionsrådet underretter ejeren og den, over for hvem der kan meddeles påbud, jf. lovens kapitel 4 a, 4 b eller 5 eller kapitel 3 i miljøskadeloven, før regionsrådet udfører undersøgelser eller iværksætter afværgeforanstaltninger.
 2. Stk. 2.
  Regionsrådet underretter vurderingsmyndighederne om oprydning eller afværgeforanstaltninger, som regionsrådet har udført på en ejendom.
 3. Stk. 3.
  Regionsrådet skal efter afslutningen af den offentlige indsats af hensyn til arealanvendelsen vedrørende en boligejendom, der fortsat er kortlagt, udfærdige en erklæring om, at forureningen er uden betydning for anvendelsen af grunden til den faktiske anvendelse til bolig, jf. dog § 9, stk. 1 og 2. Oplysning herom indføres i det digitale, offentlige register, jf. § 14.
 1. § 22
  Regionsrådet kan til gennemførelse af projekter anført på oversigten, jf. § 18, eller projekter, der skønnes nødvendige, jf. § 20, i særlige tilfælde indgå aftale om overtagelse af en ejendom, der er omfattet af projektet.
 2. Stk. 2.
  Regionsrådet kan til gennemførelse af projekter anført på oversigten til eje eller midlertidig brug ekspropriere rettigheder over fast ejendom.
 3. Stk. 3.
  Regionsrådet kan vederlagsfrit overdrage en ejendom, som regionsrådet har overtaget eller eksproprieret, til kommunalbestyrelsen.
 4. Stk. 4.
  Regionsrådet kan til fordel for en almen vandforsyning, der vil gennemføre projekter med henblik på at sikre nuværende eller fremtidig vandindvinding, til eje eller midlertidig brug ekspropriere rettigheder over fast ejendom. Dette gælder, uanset om de pågældende arealer indgår i oversigten, jf. § 18.
 5. Stk. 5.
  Ved gennemførelse af en ekspropriation efter stk. 2 eller 4 finder bestemmelserne i lov om offentlige veje §§ 99-102 tilsvarende anvendelse, idet det dog er regionsrådet, der udfører de opgaver, som er tillagt vejbestyrelsen i henhold til lov om offentlige veje.
 1. § 23
  Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler for regionsrådets udarbejdelse af den i § 18 nævnte oversigt, herunder hvilke kriterier og forudsætninger regionsrådet skal lægge til grund for prioriteringen og gennemførelsen af den offentlige indsats, samt om forudgående inddragelse af offentligheden, jf. § 18, stk. 1.
 1. § 24
  (Ophævet)
 1. § 25
  Regionsrådets afgørelser efter bestemmelserne i dette kapitel, bortset fra afgørelser om ekspropriation efter § 22, stk. 2 og 4, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Kapitel 4 Værditabsordning for boligejere m.v.

 1. § 26
  Værditabsordningen omfatter ejendomme, som blev anvendt til helårsbeboelse den 18. november 1992, og som er forurenede før den 1. september 1993, jf. dog stk. 3. Ejendomme, som blev anvendt til helårsbeboelse den 18. november 1992, er endvidere omfattet af værditabsordningen, hvis forureningen stammer fra en olietank som omhandlet af bestemmelsen i § 48, stk. 3, 1. pkt., og hvis forureningen er konstateret før den af miljø- og fødevareministeren i medfør af § 48, stk. 1, fastsatte dato, jf. dog stk. 3.
 2. Stk. 2.
  Ved forurenede ejendomme forstås i dette kapitel ejendomme, der er kortlagte på vidensniveau 2, jf. § 5, eller opfylder betingelserne herfor.
 3. Stk. 3.
  Uanset bestemmelsen i stk. 1 omfattes følgende ejendomme ikke af værditabsordningen:
  1. 1) Industriejendomme og ejendomme, der er noteret som landbrugsejendomme i henhold til lov om landbrugsejendomme, samt ejendomme i landområder, der rummer skovbevoksede eller fredskovpligtige arealer i henhold til lov om skove.
  2. 2) Etageejendomme, der anvendes til både bolig og erhverv, hvis mere end 50 procent af etagearealet anvendes erhvervsmæssigt. Lofts- og kælderarealer samt garager, der ikke er indrettet til bolig- og erhvervsformål, indgår ikke i beregningen af etagearealet.
  3. 3) Ejendomme i områder, der er udlagt til sommerhus- eller kolonihavebebyggelse, medmindre ejendommen anvendes til helårsbeboelse, og lovligheden heraf ikke hviler på bestemmelser i § 40, stk. 2, og § 41 i lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 563 af 30. juni 1997 med senere ændringer.
  4. 4) Ejendomme, der ejes af det offentlige.
 1. § 27
  Værditabsordningen omfatter ejere, der
  1. 1) har erhvervet en ejendom, jf. § 26, i forurenet tilstand og
  2. 2) ved erhvervelsen hverken vidste eller burde vide, at ejendommen var forurenet.
 2. Stk. 2.
  Følgende er omfattet af værditabsordningen, hvis den tidligere ejer opfyldte betingelserne i stk. 1:
  1. 1) Ejere, der har erhvervet ejendommen ved arv, hensidden i uskiftet bo eller tvangsauktion som ufyldestgjort panthaver.
  2. 2) Ejere, der har overtaget ejendommen ved skilsmisse eller separation eller efter i mindst to år at have haft fælles husstand med den tidligere ejer.
  3. 3) Ejere, der har erhvervet ejendommen ved en frivillig handel med en panthaver eller ved en panthavers mellemkomst som led i panthaverens tabsbegrænsende foranstaltning.
 3. Stk. 3.
  Ejere af ejendomme, der er blevet udstykket i ejerlejligheder, er omfattet af værditabsordningen uanset bestemmelserne i stk. 1, såfremt betingelserne i stk. 1 var opfyldt ved udstykningen i ejerlejligheder.
 1. § 28
  Regionsrådet rydder op på ejendomme, der omfattes af værditabsordningen, når ejeren anmoder om det, jf. dog § 34. Det er en betingelse, at ejendommen ved ejerens anmodning om oprydning fortsat anvendes til helårsbeboelse, og at forureningen har en skadelig virkning på mennesker eller miljø eller indebærer en fare herfor i forhold til den faktiske boliganvendelse på ejendommen.
 2. Stk. 2.
  Foranstaltninger, som kommunalbestyrelsen kan meddele påbud om efter § 9, stk. 2, dækkes ikke af værditabsordningen.
 3. Stk. 3.
  Oprydninger gennemføres i det omfang, der er afsat bevilling hertil på de årlige finanslove.
 4. Stk. 4.
  Regionsrådenes udgifter i medfør af bestemmelser i dette kapitel afholdes inden for den beløbsramme, der fastsættes på de årlige finanslove. Der kan inden for et finansår afgives tilsagn til udbetaling i det efterfølgende finansår.
 5. Stk. 5.
  Materiel, der anskaffes som et nødvendigt led i gennemførelsen af en oprydning, overgår efter brug vederlagsfrit til regionsrådets videre anvendelse, afhændelse eller bortskaffelse. Udgifter eller indtægter i den forbindelse tillægges regionsrådet.
 6. Stk. 6.
  Regionsrådet kan afholde udgifter til forsikringer vedrørende eventuelt erstatningsansvar i forbindelse med oprydninger.
 1. § 29
  Anmodning om oprydning i henhold til værditabsordningen sendes til regionsrådet.
 2. Stk. 2.
  Retten til oprydning i henhold til værditabsordningen kan overdrages til senere erhververe af ejendommen, såfremt ansøgning om oprydning er indgivet inden overdragelsen.
 3. Stk. 3.
  Det påhviler ejeren for egen regning at dokumentere, at en ejendom, som ikke er kortlagt på vidensniveau 2, er forurenet i tilsvarende grad. Regionsrådet kan stille krav til dokumentationsmaterialet svarende til kravet for kortlægning på vidensniveau 2, jf. § 5.
 4. Stk. 4.
  Regionsrådet træffer afgørelse om, hvorvidt ejendommen er omfattet af værditabsordningen. Regionsrådet underretter kommunalbestyrelsen om afgørelsen.
 1. § 30
  Regionsrådet træffer afgørelse om, i hvilket omfang der skal ryddes op i henhold til værditabsordningen. Oprydningen svarer til en oprydning i medfør af kapitel 3. Hvis en offentligt bekostet oprydning i henhold til værditabsordningen kan iværksættes, meddeler regionsrådet tilsagn til ejeren, herunder om hvornår oprydningen kan forventes påbegyndt.
 2. Stk. 2.
  Når et tilsagn om oprydning er meddelt i henhold til stk. 1, indtræder regionsrådet i de krav, som ejeren måtte have over for forureneren eller tidligere ejere i anledning af forureningen i det omfang, ejerens krav mod forureneren eller tidligere ejere reduceres som følge af oprydningen.
 3. Stk. 3.
  Tidligst ni måneder inden oprydningen påbegyndes, sender regionsrådet en anmodning om indbetaling af egenbetaling, jf. § 31 og § 32. Regionsrådet kan stille krav om, at egenbetalingen anvises fra en konto i et pengeinstitut. Betalingsfristen fastsættes til ikke under tre måneder. Hvis ejeren ikke betaler inden for fristen, bortfalder ejerens ret til oprydning i henhold til værditabsordningen. Regionsrådet kan under særlige omstændigheder se bort fra mindre overskridelser af fristen.
 4. Stk. 4.
  Påbegyndes oprydningen i henhold til værditabsordningen ikke senest på det meddelte tidspunkt, forrentes den indbetalte egenbetaling med en årlig rente, der svarer til Nationalbankens diskonto den 1. januar det år, hvor egenbetalingen blev indbetalt, med et tillæg på fem procent. De tilskrevne renter udbetales, når oprydningen påbegyndes, eller hvis ejeren trækker begæring om oprydning tilbage. Trækkes begæringen tilbage, fordi oprydningen ikke er påbegyndt rettidigt, frigives egenbetalingen, og ejeren kan ikke på ny begære oprydning på ejendommen, medmindre regionsrådet under særlige omstændigheder træffer afgørelse om andet.
 5. Stk. 5.
  Hvis ejeren i andre tilfælde end nævnt i stk. 4 trækker sin begæring tilbage efter indbetaling af egenbetaling, træffer regionsrådet afgørelse om, hvorvidt oprydningen alligevel skal gennemføres. Hvis regionsrådet beslutter, at oprydningen ikke skal gennemføres, frigives egenbetalingen. Har regionsrådet afholdt udgifter, kan regionsrådet dog træffe afgørelse om, at egenbetalingen ikke tilbagebetales helt. Ved tilbagebetalingen tillægges beløbet ikke renter.
 6. Stk. 6.
  Skønnes en oprydning i henhold til værditabsordningen upåkrævet, eller findes der efter en værditabsoprydning fortsat en forurening på ejendommen, udsteder regionsrådet en erklæring om, at forureningen er uden betydning for anvendelsen af grunden til den faktiske anvendelse til helårsbolig, jf. dog § 9, stk. 1 og 2. Oplysning herom indføres i det digitale, offentlige register, jf. § 14.
 7. Stk. 7.
  Efterlades der efter en oprydning i henhold til værditabsordningen forurening, jf. stk. 6, under bestående bygninger til helårsbolig eller dertil hørende ledningsanlæg, træffer regionsrådet afgørelse om, hvorvidt ejendommen fortsat skal være omfattet af et tilsagn om oprydning i henhold til værditabsordningen.
 8. Stk. 8.
  Regionsrådet underretter ejeren om den foretagne oprydning.
 1. § 31
  Egenbetalingen udgør 40.000 kr. i grundbeløb pr. ejendom, dog mindst 7.000 kr. pr. lejlighed.
 2. Stk. 2.
  Egenbetalingen nedsættes for hvert hele år, der går fra det tidspunkt, hvor en forurening er kortlagt på vidensniveau 2, eller hvor ejeren dokumenterer, jf. § 29, stk. 3, at ejendommen er forurenet i tilsvarende grad, til egenbetalingen indbetales. For ejendomme, der før den 1. september 1993 var konstateret forurenede, regnes nedsættelsen dog i forhold til denne dato.
 3. Stk. 3.
  Den årlige nedsættelse, jf. stk. 2, udgør 2.500 kr. i grundbeløb, dog 5.000 kr. for ejendomme med 12 eller flere lejligheder. Egenbetalingen nedsættes maksimalt til 15.000 kr. henholdsvis 30.000 kr. i grundbeløb.
 1. § 32
  Har ejeren afholdt udgifter til nødvendige undersøgelser, jf. § 29, stk. 3, nedsættes egenbetalingen tilsvarende. Overstiger udgifterne til undersøgelser egenbetalingen, refunderes det overskydende beløb ikke.
 1. § 33
  Regionsrådet yder efter anmodning lån til egenbetalingen til ejere, som på det tidspunkt, hvor anmodning om oprydning efter værditabsordningen indsendes,
  1. 1) har nået folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension,
  2. 2) får udbetalt pension efter lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. eller lov om delpension eller
  3. 3) modtager efterløn.
 2. Stk. 2.
  Anmodning om lån indsendes til regionsrådet sammen med anmodning om oprydning. Tilsagn om lån meddeles af regionsrådet samtidig med et eventuelt tilsagn om oprydning.
 3. Stk. 3.
  Lånene anvendes umiddelbart til betaling af egenbetalingen og administreres af Udbetaling Danmark. Lånene ydes i øvrigt med de nødvendige tilpasninger på de vilkår om sikkerhed, forrentning, forfald m.v., som er fastsat i lov om lån til betaling af ejendomsskatter. Der kan dog ses bort fra, om lånet kan ligge inden for ejendommens vurdering før oprydningen.
 4. Stk. 4.
  Regionsrådet kan i særlige tilfælde efter anmodning stille garanti for ejerens lån i sædvanlige realkreditinstitutioner til egenbetalingen.
 5. Stk. 5.
  Anmodningen om garanti indsendes til regionsrådet sammen med anmodning om oprydning. Tilsagn om garanti meddeles af regionsrådet samtidig med et eventuelt tilsagn om oprydning.
 1. § 34
  Regionsrådet kan i særlige tilfælde fremsætte tilbud om overtagelse af en ejendom, jf. § 75. Bestemmelserne i § 31 og § 32 om egenbetaling finder tilsvarende anvendelse.
 2. Stk. 2.
  Hvis ejeren ikke inden en nærmere fastsat frist på ikke under tre måneder accepterer, at ejendommen overtages i henhold til stk. 1, eller ikke inden for en nærmere frist, der fastsættes til ikke under tre måneder, indbetaler egenbetalingen, bortfalder ejerens rettigheder i henhold til værditabsordningen.
 3. Stk. 3.
  En overtagelse sker til eje for regionsrådet. Regionsrådet kan vederlagsfrit overdrage en ejendom, som regionsrådet har overtaget, til kommunalbestyrelsen.
 1. § 35
  Hvis egenbetalingen overstiger de samlede udgifter til undersøgelser og oprydning i henhold til værditabsordningen, tilbagebetales det overskydende beløb, når oprydningen er gennemført.
 2. Stk. 2.
  Såfremt en ejendom, der er kortlagt på vidensniveau 2 og indført i registeret, jf. § 14, efter gennemført oprydning, jf. § 28, fortsat er forurenet i et sådant omfang, at den ikke kan udgå af registeret, tilbagebetales egenbetalingen. Tilsvarende tilbagebetales egenbetalingen, hvis ejendommen efter en oprydning fortsat er forurenet i et sådant omfang, at den bliver kortlagt på vidensniveau 2 og indføres i registeret som sådan. Regionsrådet kan i særlige tilfælde under et længerevarende oprydningsprojekt træffe afgørelse om, at egenbetalingen tilbagebetales før projektets afslutning, såfremt ejendommen efter projektets afslutning forventes fortsat forurenet i et sådant omfang, at den ikke kan udgå af registeret, eller at den vil blive indført i registeret som kortlagt på vidensniveau 2.
 3. Stk. 3.
  Tilbagebetalingen sker til den til enhver tid værende ejer af den ejendom, som egenbetalingen vedrører. Tilbagebetalingen kan ske til en konto i et pengeinstitut. Ved tilbagebetaling tillægges egenbetalingen en årlig rente for perioden, fra egenbetalingen blev indbetalt, til tilbagebetaling sker, svarende til Nationalbankens diskonto den 1. januar det år, hvor egenbetalingen blev indbetalt, med et tillæg på fem procent.
 4. Stk. 4.
  For ejere, der er bevilget lån, eller for hvem der er stillet garanti i henhold til § 33, anvendes tilbagebetalingen dog direkte til indfrielse af det bevilgede lån eller det lån, for hvilket der er stillet garanti. Beløbet tillægges renter svarende til de påløbne renter på lånet.
 1. § 36
  Miljø- og fødevareministeren kan som en del af værditabsordningen afholde udgifter, herunder yde tilskud, til information, administration, revision, evaluering og til resultatformidling m.v.
 1. § 36 a
  Udbetaling Danmark varetager den økonomiske administration af den årlige bevilling på finansloven og provenu fra egenbetaling efter værditabsordningen, jf. dette kapitel, og sikrer, at disponering og udbetaling sker inden for de bevillinger, der er afsat på finansloven.
 1. § 37
  Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte nærmere regler om Miljøstyrelsens, regionsrådenes, kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommunes og Udbetaling Danmarks behandling af sager efter værditabsordningen, herunder om
  1. 1) afgivelse af tilsagn om lån eller garanti for lån,
  2. 2) hvilke oplysninger og hvilken dokumentation ejeren skal fremsende med anmodningen, samt om hvilken form anmodningen skal have,
  3. 3) undersøgelser, oprydning og vurdering af sagerne,
  4. 4) regionsrådenes underretning til ministeren om sager efter værditabsordningen og
  5. 5) erhvervelse og salg af materiel og fast ejendom efter værditabsordningen.
 1. § 38
  Regionsrådets afgørelser efter dette kapitel kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Kapitel 4 a Miljøskade

 1. § 38 a
  En miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade forstås i overensstemmelse med §§ 7-11 i miljøskadeloven.
 1. § 38 b
  Ved den ansvarlige for driften forstås den, der driver eller kontrollerer den erhvervsmæssige aktivitet.
 2. Stk. 2.
  Ved den ansvarlige for en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade forstås den ansvarlige for driften, uanset hvordan skaden eller den overhængende fare for en skade er sket, jf. dog stk. 3 og 4.
 3. Stk. 3.
  I sager om anvendelse til jordbrugsformål af affaldsstoffer og gødning, herunder husdyrgødning, og om anvendelse af pesticider eller biocider anses som den ansvarlige for en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade den, der som led i erhvervsmæssige aktiviteter har brugt disse produkter, medmindre brugeren kan godtgøre, at brugen var i overensstemmelse med forskrifterne for brug, og at brugeren ikke har udvist uforsvarlig adfærd i forbindelse med brugen.
 4. Stk. 4.
  Hvis brugeren ikke kan anses som den ansvarlige i sager omfattet af stk. 3, anses som den ansvarlige for en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade den, der erhvervsmæssigt har produceret eller importeret de affaldsstoffer, den husdyrgødning eller den anden gødning end husdyrgødning eller de pesticider eller biocider, der er brugt.
 5. Stk. 5.
  Stk. 4 finder ikke anvendelse, hvis producenten eller importøren kan godtgøre, at den skadelige virkning af en forurening som følge af anvendelse af affaldsstoffer eller husdyrgødning ikke følger af fejl ved produktet, og at der ikke er udvist uforsvarlig adfærd ved produktionen eller importen.
 6. Stk. 6.
  Ved påbudsmyndigheden forstås miljømyndigheden som fastsat i § 39.
 1. § 38 c
  Den ansvarlige for en overhængende fare for en miljøskade skal straks iværksætte de nødvendige forebyggende foranstaltninger, der kan afværge den overhængende fare for en miljøskade. Den ansvarlige for miljøskaden skal straks iværksætte ethvert praktisk gennemførligt tiltag, der kan begrænse skadens omfang og forhindre yderligere skade.
 2. Stk. 2.
  Påbudsmyndigheden påser, at pligterne opfyldes, selv om der endnu ikke er truffet afgørelse efter § 38 f.
 1. § 38 d
  Pligten til at begrænse en miljøskades omfang og forhindre yderlige miljøskade gælder ikke, hvis den ansvarlige for miljøskaden kan godtgøre, at den
  1. 1) er forvoldt af tredjemand og er indtrådt, til trods for at passende sikkerhedsforanstaltninger var truffet,
  2. 2) skyldes overholdelse af ufravigelige forskrifter, der er fastsat af en offentlig myndighed, medmindre forskrifterne følger af påbud eller instrukser, som skyldes den ansvarliges egne aktiviteter, eller
  3. 3) er forvoldt ved en emission eller begivenhed, der udtrykkeligt var tilladt i medfør af og fuldt ud i overensstemmelse med betingelserne i en tilladelse eller med regler, der er så detaljerede, at disse kan sidestilles med en udtrykkelig tilladelse, og som ikke skyldes den ansvarliges uforsvarlige adfærd.
 2. Stk. 2.
  Pligten til at afværge en overhængende fare for en miljøskade gælder ikke, hvis den ansvarlige for den overhængende fare for en miljøskade kan godtgøre, at faren skyldes forhold som nævnt i stk. 1, nr. 1 eller 2.
 3. Stk. 3.
  Stk. 1, nr. 3, gælder ikke for producenten og importøren som nævnt i § 38 b, stk. 4 og 5.
 1. § 38 e
  Påbudsmyndigheden kan påbyde den ansvarlige for driften eller brugeren, producenten eller importøren at give de oplysninger, som har betydning for vurderingen af, om der foreligger en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade, som skal behandles efter miljøskadeloven. Den ansvarlige for driften eller brugeren, producenten eller importøren kan herunder påbydes for egen regning at foretage undersøgelser, analyser, måling af stoffer og lign. med henblik på at klarlægge årsagen til og virkningen af en jordforurening. Hvis en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade kan henføres til flere forurenere, finder § 43 tilsvarende anvendelse.
 2. Stk. 2.
  Påbud kan meddeles, uanset om den ansvarlige for driften eller brugeren, producenten eller importøren har rådighed over den ejendom, hvor der er påvist en jordforurening. I påbuddet skal der fastsættes en pligt til retableringer af den forurenede ejendom.
 3. Stk. 3.
  Hvis den ansvarlige for driften eller brugeren, producenten eller importøren ikke har rådighed over ejendommen, kan påbudsmyndigheden meddele den, der har rådighed over ejendommen, påbud om at tåle, at undersøgelser m.v. gennemføres ved den ansvarlige for driften eller brugeren, producenten eller importøren.
 4. Stk. 4.
  Påbud efter stk. 3 er bindende over for den, der til enhver tid har rådighed over den ejendom, hvor der er påvist en jordforurening.
 1. § 38 f
  Hvis der foreligger en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade, som skal behandles efter miljøskadeloven, træffer påbudsmyndigheden afgørelse herom.
 2. Stk. 2.
  Afgørelse om, at der foreligger en miljøskade, kan ikke træffes, hvis den ansvarlige for miljøskaden kan godtgøre, at der foreligger forhold som nævnt i § 38 d, stk. 1, nr. 1-3. § 38 d, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse.
 3. Stk. 3.
  Afgørelse om, at der foreligger en overhængende fare for en miljøskade, kan ikke træffes, hvis den ansvarlige for den overhængende fare for en miljøskade kan godtgøre, at der foreligger forhold som nævnt i § 38 d, stk. 1, nr. 1 eller 2.
 4. Stk. 4.
  Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om, at kommunalbestyrelsen og regionsrådet skal forelægge et udkast til afgørelse med henblik på at indhente en bindende udtalelse fra ministeren om, hvorvidt der foreligger en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade, som skal behandles efter miljøskadeloven. Ministeren kan desuden fastsætte regler om, at den bindende udtalelse først kan påklages som led i en klage over en afgørelse efter miljøskadelovens kapitel 2 eller 3.
 1. § 38 g
  Hvis der foreligger en miljøskade, som påvirker eller kan påvirke et andet EU-land, træffer påbudsmyndigheden afgørelse herom, uanset at der ikke efter § 38 f kan træffes afgørelse om, hvem der er ansvarlig for miljøskaden.
 1. § 38 h
  Påbudsmyndigheden sender afgørelsen om, at der foreligger en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade, og det materiale, der er indgået i vurderingen af sagen, til miljø- og fødevareministeren. Fremsendelse skal ske samtidig med underretning af den ansvarlige herfor.
 2. Stk. 2.
  Påbudsmyndigheden offentliggør afgørelsen. Offentliggørelse kan ske udelukkende digitalt.
 3. Stk. 3.
  Ministeren kan fastsætte regler om offentliggørelsen.
 4. Stk. 4.
  Afgørelse om, at der foreligger en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade, som skal behandles efter miljøskadeloven, kan først påklages som led i en klage over en afgørelse efter miljøskadelovens kapitel 2 eller 3. Klagen skal indgives i overensstemmelse med miljøskadelovens § 52.
 1. § 38 i
  På anmodning fra en klageberettiget efter § 82 og § 83 skal påbudsmyndigheden træffe afgørelse efter § 38 f eller § 38 g.
 2. Stk. 2.
  Anmodningen skal være ledsaget af relevante oplysninger om den formodede miljøskade eller den overhængende fare for en miljøskade.
 3. Stk. 3.
  Påbudsmyndigheden kan afvise at træffe afgørelse om, hvorvidt der foreligger en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade, hvis anmodningen ikke er ledsaget af oplysninger som nævnt i stk. 2.
 1. § 38 j
  Hvis den ansvarlige ikke kan identificeres eller ikke har betalingsevne, kan der meddeles påbud efter kapitel 4 b eller 5.

Kapitel 4 b Afhjælpning af jord- og grundvandsforurening ved ophør af driften af bestemte aktiviteter på listevirksomheder og husdyrbrug

 1. § 38 k
  Ved driftsophør af bestemte aktiviteter på listevirksomheder, jf. § 35 i lov om miljøbeskyttelse, og af husdyrbrug omfattet af de tidligere gældende regler i § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug eller § 16 a, stk. 2, i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., skal driftsherren vurdere jordens og grundvandets forureningstilstand som følge af de pågældende aktiviteter.
 2. Stk. 2.
  Inden vurderingen efter stk. 1 foretages, skal driftsherren indsende oplæg herom til miljømyndigheden.
 3. Stk. 3.
  Miljømyndigheden giver driftsherren påbud om, hvordan vurderingen efter stk. 1 skal foretages og en frist herfor. Der kan herunder gives påbud om at foretage undersøgelser, analyser, måling af stoffer og lign. til brug for vurderingen.
 4. Stk. 4.
  Miljø- og fødevareministeren fastsætter regler om, hvilke aktiviteter på listevirksomheder der er omfattet af stk. 1, og regler om, hvornår der er tale om driftsophør, herunder i hvilke tilfælde nedsættelse af virksomhedens eller husdyrbrugets kapacitet anses for driftsophør.
 5. Stk. 5.
  Ministeren kan endvidere fastsætte regler om:
  1. 1) Indhold og omfang af vurderingen efter stk. 1.
  2. 2) Frist for indsendelse af oplæg til, hvordan vurderingen efter stk. 1 skal foretages, jf. stk. 2.
  3. 3) Påbud efter stk. 3.
 1. § 38 l
  Er der udarbejdet en basistilstandsrapport for virksomheden, jf. § 35 c i lov om miljøbeskyttelse, og viser vurderingen efter § 38 k, at de pågældende aktiviteter har medført væsentlig forurening af jord og grundvand sammenholdt med den tilstand, der er konstateret i basistilstandsrapporten, skal driftsherren foretage de foranstaltninger, der er nødvendige for at fjerne denne forurening, så virksomhedens areal føres tilbage til den tilstand, der er konstateret i basistilstandsrapporten. Er disse foranstaltninger ikke tilstrækkelige til at fjerne forurening, der er en følge af de pågældende aktiviteter, og som udgør en væsentlig risiko for menneskers sundhed eller miljøet, skal driftsherren foretage foranstaltninger over for forureningen, så det sikres, at den ikke udgør en sådan risiko.
 2. Stk. 2.
  Er der ikke udarbejdet en basistilstandsrapport for virksomheden eller husdyrbruget, og viser vurderingen efter § 38 k, at forurening, der er en følge af de pågældende aktiviteter, udgør en væsentlig risiko for menneskers sundhed eller miljøet, skal driftsherren foretage foranstaltninger over for forureningen, så det sikres, at den ikke udgør en sådan risiko.
 3. Stk. 3.
  Vurderingen af væsentlig risiko efter stk. 1 og 2 skal ske i forhold til arealets brug på ophørstidspunktet. Dog skal vurderingen ske i forhold til fremtidig brug, hvis der på ophørstidspunktet foreligger en tilladelse til en ændret fremtidig brug af arealet.
 4. Stk. 4.
  Foranstaltninger efter stk. 1 og 2 skal foretages, uanset hvordan og hvornår en forurening er sket, medmindre forureningen er sket før den 7. januar 2013.
 5. Stk. 5.
  Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte nærmere regler om indhold og omfang af foranstaltningerne efter stk. 1 og 2.
 1. § 38 m
  Driftsherren skal indsende vurderingen efter § 38 k med et oplæg til, hvilke foranstaltninger der skal foretages efter § 38 l, til miljømyndigheden inden udløbet af den frist, der er angivet i påbuddet efter § 38 k, stk. 3.
 2. Stk. 2.
  Miljømyndigheden giver driftsherren påbud om, hvilke foranstaltninger der skal foretages efter § 38 l, og en frist herfor, samt hvilke krav til dokumentation for efterkommelse af påbud driftsherren skal opfylde.
 3. Stk. 3.
  Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte nærmere regler om påbud og krav til dokumentation for efterkommelse af påbud efter stk. 2.
 1. § 38 n
  Pligterne efter dette kapitel påhviler virksomhedens eller husdyrbrugets driftsherre på tidspunktet for driftsophør, uanset om en eventuel forurening er sket i den periode, hvor den pågældende drev virksomheden eller husdyrbruget.
 1. § 38 o
  Påbud efter § 38 k, stk. 3, og § 38 m, stk. 2, kan meddeles, uanset om driftsherren har rådighed over den forurenede ejendom. I påbuddet skal der fastsættes pligt til retableringer af den forurenede ejendom.
 2. Stk. 2.
  Hvis driftsherren ikke har rådighed over den forurenede ejendom, kan miljømyndigheden meddele påbud til den, der har rådighed over ejendommen, om at tåle, at undersøgelser, oprydning eller andre foranstaltninger foretages ved driftsherrens foranstaltning.
 3. Stk. 3.
  Påbud efter stk. 2 er bindende for den, der til enhver tid har rådighed over den forurenede ejendom.
 1. § 38 p
  Hvis driftsherren ikke har pligt til eller kun har delvis pligt til at undersøge og afhjælpe eller afværge en jord- eller grundvandsforurening efter reglerne i dette kapitel eller ikke har betalingsevne til at opfylde pligterne, kan der meddeles påbud efter reglerne i kapitel 5.
 1. § 38 q
  Miljømyndigheden lader oplysninger om forvarslede eller meddelte påbud efter § 38 m, stk. 2, tinglyse på ejendommen. Tinglysningen sker for påbudsadressatens regning, jf. dog stk. 2.
 2. Stk. 2.
  Hvis et påbud, der er forvarslet, ikke meddeles endeligt, afholder miljømyndigheden tinglysningsudgiften.
 3. Stk. 3.
  Miljømyndigheden lader tinglysningen af påbud aflyse, når påbuddet er efterkommet.

Kapitel 5 Andre forureninger end miljøskader Påbud til forurenere m.v.

 1. § 39
  Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om påbud efter dette kapitel vedrørende forureninger, der stammer fra ejendomme eller anlæg i kommunen, uanset om påbudsadressaten har bopæl eller rettigheder over ejendomme eller anlæg i kommunen, jf. dog stk. 2 og 3.
 2. Stk. 2.
  Miljø- og fødevareministeren træffer afgørelse om påbud vedrørende forureninger, der stammer fra virksomheder, som ministeren efter lov om miljøbeskyttelse fører tilsyn med eller førte tilsyn med på tidspunktet for virksomhedens ophør.
 3. Stk. 3.
  Regionsrådet træffer afgørelse om forureninger i råstofgrave og tidligere råstofgrave, uanset om påbudsadressaten har bopæl på eller rettigheder over ejendomme eller anlæg i regionen.

Oplysninger, udførelse af undersøgelser m.v.

 1. § 40
  Miljømyndigheden, jf. § 39, kan påbyde en forurener, jf. § 41, stk. 3, nr. 1, 1. pkt., og nr. 2, at give de oplysninger, som har betydning for vurderingen af afhjælpende eller forebyggende foranstaltninger vedrørende en eventuel forurening. Forureneren kan herunder påbydes at
  1. 1) foretage prøveudtagning, analyser og måling af stoffer og lignende med henblik på at klarlægge årsagerne til eller virkningerne af en stedfunden forurening samt forureningens art og omfang og
  2. 2) klarlægge, hvordan følgerne af forurening afhjælpes eller forebygges.
 2. Stk. 2.
  Påbud efter stk. 1 kan meddeles, uanset hvornår en mulig forurening er sket, dog ikke hvis den mulige udledning fra en forureners virksomhed eller anlæg er ophørt før den 1. januar 1992. Påbud efter stk. 1 kan endvidere meddeles, uanset hvordan en mulig forurening er sket, jf. dog § 41, stk. 3, nr. 2.

Oprydninger eller andre afhjælpende foranstaltninger Forureninger, der sker den 1. januar 2001 eller senere

 1. § 41
  For forureninger, der sker den 1. januar 2001 eller senere, kan miljømyndigheden, jf. § 39, meddele forureneren påbud om at fjerne en konstateret forurening og genoprette den hidtidige tilstand eller foretage tilsvarende afhjælpende foranstaltninger.
 2. Stk. 2.
  Påbud kan meddeles, uanset hvordan forureningen er sket, jf. dog stk. 3, nr. 2. Påbud kan ikke meddeles, hvor forureningen er opstået på grund af krig, borgerlige uroligheder, atomskader eller naturkatastrofer. Påbud kan heller ikke meddeles, hvor forureningen er opstået på grund af brand eller hærværk, som ikke skyldes forurenerens uforsvarlige adfærd eller en adfærd, hvorefter forureneren er omfattet af strengere ansvarsregler ifølge anden lovgivning.
 3. Stk. 3.
  Som forurener anses:
  1. 1) Den, der i erhvervsmæssigt eller offentligt øjemed driver eller drev den virksomhed eller anvender eller anvendte det anlæg, hvorfra forureningen hidrører. Forureningen eller en del heraf skal være sket i den pågældende driftsperiode.
  2. 2) Andre, der har forårsaget en forurening, såfremt forureningen skyldes uforsvarlig adfærd eller en adfærd, der er omfattet af strengere ansvarsregler ifølge anden lovgivning.
 4. Stk. 4.
  Påbud kan ikke meddeles, hvis der er gået 30 år eller mere efter ophøret af den produktionsmetode eller anvendelsen af det anlæg, der forårsagede eller kunne forårsage forureningen.
 5. Stk. 5.
  For anlæg for deponering af affald skal de 30 år i stk. 4 regnes fra ophøret af anlæggets efterbehandlingsperiode.
 1. § 42
  Hvis en forurening, der er sket før den 1. januar 2001, fortsætter efter denne dato, finder bestemmelserne i § 41 og § 43 kun anvendelse, såfremt miljømyndigheden godtgør, at den væsentligste del af forureningen er sket efter den 1. januar 2001.

Fælles bestemmelser

 1. § 43
  Hvis en forurening kan henføres til flere forurenere, kan påbud som omhandlet i § 40 og § 41 meddeles dem alle. Påbuddet til den enkelte forurener fastsættes under hensyn til den andel af den samlede forurening, som miljømyndigheden vurderer stammer fra den pågældende. Hvis det ikke er muligt at vurdere flere forureneres respektive andele af forureningen, skal miljømyndigheden i påbuddene lægge til grund, at ligelige andele af forureningen, herunder den forurening der ikke med vished kan henføres til én eller flere forurenere, henføres til disse forurenere.
 2. Stk. 2.
  Der kan dog ikke meddeles påbud til en forurener, hvis det må antages, at kun en ubetydelig andel af forureningen kan henføres til denne forurener.
 3. Stk. 3.
  Hvis forurenere, der er meddelt påbud efter stk. 1, ikke kan blive enige om sammen at efterkomme påbuddene, kan et nyt påbud om foretagelse af undersøgelser eller oprydninger af den samlede forurening meddeles til den forurener, som må antages at have bidraget med den største andel af forureningen. Hvis miljømyndigheden efter stk. 1 har lagt til grund, at forureningen i ligelige andele stammer fra forurenerne, kan påbud meddeles til den forurener, der har rådighed over ejendommen. Hvis ingen forurenere har rådighed over ejendommen, kan påbud rettes mod den forurener, der sidst havde rådighed over ejendommen.
 4. Stk. 4.
  Den, der er forpligtet til at gennemføre påbud efter stk. 3, kan kræve udgifterne dækket af de øvrige forurenere, i det omfang omkostningerne til efterkommelse af påbuddet kan henføres til deres andel af forureningen, og de øvrige forurenere var eller kunne være adressat for et påbud.
 1. § 44
  Påbud efter § 40 og § 41 kan meddeles, uanset om forureneren har rådighed over den forurenede ejendom. For forureninger, der er sket før den 1. januar 2000, kan påbud efter § 40 dog kun meddeles, hvis forureneren den 10. februar 1999 eller senere havde rådighed over den forurenede ejendom. I påbuddet skal der fastsættes pligt til reetableringer af den forurenede ejendom.
 2. Stk. 2.
  Hvis forureneren ikke har rådighed over den forurenede ejendom, kan miljømyndigheden meddele påbud til den, der har rådighed over ejendommen, om at tåle, at undersøgelser, oprydning eller andre foranstaltninger gennemføres ved forurenerens foranstaltning.
 3. Stk. 3.
  Påbud efter stk. 2 er bindende over for den, der til enhver tid har rådighed over den forurenede ejendom.
 1. § 45
  Påbud efter § 40 og § 41, der vedrører en virksomhed i drift, er bindende over for senere driftsherrer, såfremt den senere driftsherre på tidspunktet for erhvervelsen vidste eller burde vide, at påbud var meddelt. Det samme gælder påbud, der er forvarslet.
 2. Stk. 2.
  Er der på tidspunktet for erhvervelsen af virksomheden meddelt eller forvarslet påbud om undersøgelser m.v. efter § 40 til en virksomhed i drift, kan påbud om yderligere foranstaltninger vedrørende den samme forurening meddeles en senere driftsherre, såfremt den senere driftsherre på tidspunktet for erhvervelsen vidste eller burde vide, at påbud var meddelt eller forvarslet.
 3. Stk. 3.
  Påbud efter § 40 og § 41 til en virksomhed i drift er bindende over for senere erhververe af den forurenede ejendom, såfremt
  1. 1) påbuddet var meddelt eller forvarslet før erhvervelsen, men ikke er efterkommet, uanset at efterkommelsen er blevet indskærpet, og forholdet er blevet politianmeldt,
  2. 2) erhververen på erhvervelsestidspunktet vidste eller burde vide, at påbud var meddelt eller forvarslet, og
  3. 3) erhvervelsen sker fra en, der selv var eller kunne blive forpligtet til at efterkomme påbuddet.
 1. § 46
  Miljømyndigheden lader oplysninger om påbud, der er meddelt efter dette kapitel eller forvarslet, tinglyse på ejendommen for påbudsadressatens regning, jf. dog stk. 2. Oplysninger om påbud udstedt efter § 44, stk. 2, og forvarsel herom skal dog ikke tinglyses.
 2. Stk. 2.
  Såfremt et påbud, der er forvarslet, ikke meddeles endeligt, skal miljømyndigheden dække påbudsadressatens tinglysningsudgift.
 3. Stk. 3.
  Miljømyndigheden lader tinglysningen af påbud aflyse, når påbuddet er efterkommet.
 1. § 47
  Der kan ikke meddeles påbud efter dette kapitel vedrørende offentligt drevne lossepladser m.v., der er taget i brug før den 1. oktober 1974, og som ikke længere var i drift den 1. september 1990.

Ejere af olietanke med et rumindhold under 6000 liter til boligopvarmning og forsikringspligt

 1. § 48
  For olieforureninger, der konstateres efter en af miljø- og fødevareministeren nærmere fastsat dato, kan miljømyndigheden, jf. § 39, uanset hvordan forureningen er sket, meddele ejere af olietanke, jf. stk. 3, påbud om afgivelse af oplysninger og udførelse af undersøgelser som omhandlet i § 40, stk. 1, og om at fjerne den konstaterede forurening og genoprette den hidtidige tilstand eller foretage tilsvarende afhjælpende foranstaltninger.
 2. Stk. 2.
  Påbud efter stk. 1 kan ikke meddeles, hvis forureningen er opstået på grund af krig, borgerlige uroligheder, atomskader eller naturkatastrofer. Er betingelserne for at udstede påbud efter stk. 1 opfyldt, men forholdet omfattet af § 49, stk. 2, kan der kun udstedes påbud efter stk. 1, hvis forureningen er sket efter lovens ikrafttræden.
 3. Stk. 3.
  Påbud efter stk. 1 kan meddeles ejere af olietanke med et rumindhold under 6000 liter, hvor 50 procent eller mere af det areal, der opvarmes med olie fra den pågældende olietank, anvendes til beboelse, hvis anlægget har været brugt efter den af ministeren fastsatte dato, jf. stk. 1, og har været eller kan have været anvendt umiddelbart før konstateringen af forureningen. Hvis forureningen konstateres inden for 12 måneder efter den af ministeren fastsatte dato, jf. stk. 1, kan påbud efter stk. 1 tillige meddeles, hvis anlægget har været i brug inden for 12 måneder før konstateringen af forureningen.
 4. Stk. 4.
  Påbud kan meddeles, uanset om ejeren af olietanken har rådighed over den forurenede ejendom. I påbuddet skal der fastsættes pligt til reetableringer af den forurenede ejendom.
 5. Stk. 5.
  Hvis ejeren af olietanken ikke har rådighed over den forurenede ejendom, kan miljømyndigheden meddele påbud til den, der har rådighed over ejendommen, om at tåle, at undersøgelser, oprydningen eller andre foranstaltninger gennemføres. Dette påbud er bindende over for den, der til enhver tid har rådighed over den forurenede ejendom.
 6. Stk. 6.
  For olieforureninger, der ikke er omfattet af stk. 1, jf. stk. 2, finder de øvrige bestemmelser i lovgivningen om forurenet jord anvendelse.
 7. Stk. 7.
  Ministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvilke påbud der kan tinglyses på ejendommen.
 1. § 49
  Ejere af olietanke, der kan meddeles påbud efter § 48, stk. 1, jf. § 48, stk. 3, skal være omfattet af en forsikring, der dækker udgifterne, jf. dog stk. 2, til miljømyndighedernes krav om undersøgelser og oprydning efter bestemmelsen i § 48.
 2. Stk. 2.
  Forsikringspligten omfatter ikke dækning af udgifter, hvor forureningen
  1. 1) er forårsaget forsætligt af tankejeren,
  2. 2) stammer fra installationer, som tankejeren vidste eller burde vide ikke opfylder offentlige forskrifter herom indeholdt i bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, eller
  3. 3) skyldes, at leveringen af olie i tankejerens ejertid ikke er sket efter offentlige forskrifter herom, indeholdt i bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods.
 3. Stk. 3.
  Pligten til at være dækket af en forsikring ophører seks måneder efter, at tanken er taget ud af brug og sløjfet forskriftsmæssigt.
 4. Stk. 4.
  Forsikringen skal være dækkende senest fra den af miljø- og fødevareministeren fastsatte dato, jf. § 48, stk. 1.
 5. Stk. 5.
  Forsikringen skal dække udgifter som nævnt i stk. 1. Viser udgiften til opfyldelse af et påbud, jf. § 48, stk. 1, sig at ville overstige 4,162 mio. kr. inkl. moms, skal forsikringsselskabet rette henvendelse til miljømyndigheden, for at denne kan godkende den del af projektet, der overstiger 4,162 mio. kr. inkl. moms. Beløbet pris- og lønreguleres årligt pr. 1. januar med den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks. Det regulerede beløb afrundes opad til nærmeste hele tusinde kroner. Udgifter, der overstiger 4,162 mio. kr. inkl. moms, skal betales af miljømyndigheden. Miljømyndigheden skal forlods på forlangende stille garanti herfor.
 6. Stk. 6.
  Staten, regioner og kommuner er undtaget fra forsikringspligten.
 7. Stk. 7.
  Et forsikringsselskab kan ikke bringe forsikringen til ophør på grund af manglende betaling af præmie uden dokumentation for, at anden forsikring er tegnet.
 8. Stk. 8.
  Forsikringsselskabet har udpantningsret for præmier med påløbne renter og andre omkostninger. Selskabet har endvidere panteret for ydelser i den forsikrede ejendom efter ejendomsskat til stat og kommune i et år fra forfaldstid.
 9. Stk. 9.
  Ministeren kan efter forhandling med udbydere af olietanksforsikringer fastsætte nærmere regler for indholdet af forsikringen.

Kapitel 6 Bortskaffelse og anvendelse af jord

 1. § 50
  Enhver, der flytter jord uden for den ejendom, hvor den er opgravet, og enhver, der anvender sådan jord, skal sikre sig, at jorden ikke giver anledning til skadelig virkning på natur, miljø og menneskers sundhed.
 2. Stk. 2.
  Opgravning og flytning af forurenet jord og jord fra en kortlagt ejendom, en kortlagt del af en ejendom eller et areal, som anvendes til offentlig vej, samt fra en ejendom, som er omfattet af områdeklassificeringen efter § 50 a, skal af vedkommende anmeldes til kommunalbestyrelsen. Der skal ligeledes ske anmeldelse til kommunalbestyrelsen ved flytning af jord fra et godkendt modtageanlæg for jord.
 3. Stk. 3.
  Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om anmeldeordningen efter stk. 2, herunder om
  1. 1) opgavefordelingen mellem myndighederne,
  2. 2) krav til anmeldelsens indhold og form,
  3. 3) krav til anmelderen og modtageren af jorden om prøvetagning og analyse af den af anmeldelsen omfattede jord,
  4. 4) at der på bestemte typer af arealer eller i områder, som fastlægges af kommunalbestyrelsen, ikke skal udtages analyse af jorden,
  5. 5) at den, der udfører mange jordflytninger fra arealer med ensartet forurening, og den, der flytter jord fra et godkendt modtageanlæg for jord, kan anmelde jordflytningerne samlet for en given periode,
  6. 6) at små jordmængder fra bestemte typer af arealer eller fra områder, som fastlægges af kommunalbestyrelsen, er undtaget fra kravet om anmeldelse,
  7. 7) at der kan ske anmeldelse, samtidig med eller efter at jorden flyttes, herunder at anmeldelse kan ske samtidig med aflevering af jorden til et godkendt modtageanlæg for jord, samt betingelserne herfor,
  8. 8) at fristen på fire uger efter stk. 5 og 6 under nærmere fastlagte betingelser begrænses,
  9. 9) en følgeseddelordning og krav til anmelderen og modtageren om dokumentation for jordens håndtering, herunder dokumentation for at genanvendelse er sket i overensstemmelse med gældende regler, og
  10. 10) særlige regler for anmeldelse af jord fra arealer, der anvendes til offentlig vej, og til privat vej, hvor der måtte være pligt til anmeldelse, og fra et godkendt modtageanlæg for jord.
 4. Stk. 4.
  Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om, at kommunalbestyrelsen under inddragelse af offentligheden skal fastsætte regulativer om anmeldeordningen efter stk. 2. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om, hvorledes offentligheden inddrages i forbindelse med udarbejdelse af regulativerne, regulativernes offentliggørelse og ikrafttræden, herunder om, at offentliggørelse kan ske udelukkende digitalt.
 5. Stk. 5.
  Opgravning og håndtering af jord, der udføres i overensstemmelse med regler udstedt i medfør af stk. 3 og § 51 samt regulativer, jf. stk. 4, må iværksættes fire uger efter anmeldelsen, jf. dog stk. 6.
 6. Stk. 6.
  Hvis opgravning og håndtering ikke kan ske efter de i stk. 5 nævnte regler, eller hvis kommunalbestyrelsen, hvor jorden ønskes anvendt, ønsker at modsætte sig jordens genanvendelse eller at stille vilkår herfor, jf. § 51, giver kommunalbestyrelsen anmelderen meddelelse herom inden fire uger efter anmeldelsen. Anmelderen kan i sådanne tilfælde ikke iværksætte opgravningen og håndteringen.
 7. Stk. 7.
  Kommunalbestyrelsens afgørelser efter stk. 6 om, at opgravning og håndtering ikke kan ske efter de i stk. 5 nævnte regler og afgørelser efter regler udstedt i medfør af stk. 3 eller 4, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.
 1. § 50 a
  Byzone, jf. planlovens § 34, klassificeres som område, der kan være lettere forurenet, jf. dog stk. 2.
 2. Stk. 2.
  Hvis kommunalbestyrelsen har viden om, at et større sammenhængende område inden for byzone ikke er lettere forurenet, skal kommunalbestyrelsen gennem et regulativ undtage området fra klassificeringen.
 3. Stk. 3.
  Hvis kommunalbestyrelsen har viden om, at et større sammenhængende område uden for byzone er lettere forurenet, skal kommunalbestyrelsen gennem et regulativ inddrage området som omfattet af klassificeringen. Undtaget herfra er Forsvarsministeriets ejendomme, idet Forsvarsministeriet uden regulativ i samarbejde med kommunalbestyrelsen inddrager sådanne områder som omfattet af klassificeringen.
 4. Stk. 4.
  Kommunalbestyrelsen inddrager offentligheden forud for klassificeringen af et større sammenhængende område i et regulativ efter stk. 2 og 3.
 5. Stk. 5.
  Kommunalbestyrelsen skal offentliggøre regulativet. Offentliggørelse kan ske udelukkende digitalt. Offentliggørelsen skal ske ved annoncering i lokale blade og på den kommunale hjemmeside. Kommunalbestyrelsen skal ligeledes offentliggøre oplysning om baggrunden for regulativet. Ved samme lejlighed skal kommunalbestyrelsen oplyse om de sundhedsmæssige konsekvenser vedrørende arealer med lettere forurenet jord.
 6. Stk. 6.
  Et regulativ træder i kraft dagen efter offentliggørelsen eller senere efter kommunalbestyrelsens beslutning.
 7. Stk. 7.
  Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om udarbejdelse, offentliggørelse, omfang og indhold af regulativer, herunder regler om undtagelse eller inddragelse af visse typer af områder, jf. stk. 2 og 3, samt regler om principper for afgrænsningen af større sammenhængende områder.
 1. § 51
  Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om genanvendelse af jord til bestemte formål, herunder regler om kriterier og grænseværdier, om anmeldelse og om, at kommunalbestyrelsen, hvor jorden ønskes anvendt, i særlige tilfælde kan modsætte sig genanvendelsen eller stille vilkår herom.
 1. § 52
  Tilførsel af såvel forurenet som uforurenet jord til råstofgrave og tidligere råstofgrave er forbudt.
 2. Stk. 2.
  Regionsrådet kan meddele dispensation fra forbuddet, såfremt
  1. 1) råstofindvinderen eller ejeren dokumenterer, at der inden den 19. december 1996 forelå kontraktmæssige forpligtelser vedrørende tilførsel af jord til ejendommen,
  2. 2) råstofindvinderen eller ejeren med væsentlige økonomiske tab til følge afskæres fra en udnyttelse af ejendommen, som de efter hidtil gældende regler har haft særlig grund til at påregne, eller
  3. 3) der ikke er risiko for forurening af vandindvindingsanlæg eller af grundvand, der forventes at indgå i den fremtidige drikkevandsforsyning, og andre tilsvarende miljømæssige hensyn ikke taler imod.
 3. Stk. 3.
  Dispensation efter stk. 2 fra forbuddet mod deponering af uforurenet jord kan indeholde vilkår, herunder om håndtering af jorden eller om dokumentation for, at der er tale om uforurenet jord.
 4. Stk. 4.
  Dispensation efter stk. 2 fra forbuddet mod deponering af forurenet jord kan indeholde vilkår, herunder om håndtering af jorden eller om opfyldelse af eventuelle dokumentationskrav. Yderligere forudsætter meddelelse af dispensation, at kommunalbestyrelsen i medfør af § 19 i lov om miljøbeskyttelse eller godkendelsesmyndigheden efter § 33 i lov om miljøbeskyttelse fastsætter vilkår for jorddeponeringen. Såfremt amtsrådet ved lovens ikrafttræden har givet tilladelse til jorddeponering i råstofgrave i medfør af § 19 eller § 33 i lov om miljøbeskyttelse, gælder denne tilladelse fortsat.
 1. § 53
  Miljø- fødevareministeren kan fastsætte nærmere regler om kontrol med deponering af jord i råstofgrave, herunder at den, der modtager jord, for egen regning skal foretage prøveudtagning, analyser og målinger af jorden.

Kapitel 7 Administrative bestemmelser

Afgørelser

 1. § 54
  Afgørelser efter denne lov meddeles skriftligt til adressaten. Afgørelser, der kan påklages, meddeles tillige klageberettigede personer, organisationer og myndigheder, jf. §§ 82 og 83, og de myndigheder, der i øvrigt har været inddraget i sagens behandling. Afgørelser skal dog alene meddeles de foreninger og organisationer, der er nævnt i § 83, stk. 2 og 3, når de har anmodet miljø- og fødevareministeren om at modtage underretning om afgørelserne, jf. § 56 a, stk. 2.
 2. Stk. 2.
  Underretning til de personer, der er nævnt i § 82, stk. 1, nr. 2, kan ske ved offentlig annoncering. Annoncering kan ske udelukkende digitalt.
 3. Stk. 3.
  Påbud kan meddeles mundtligt, når der er fare for sundheden, eller øjeblikkelige indgreb er påkrævet for at afværge væsentlig miljøskade. En mundtlig afgørelse skal snarest bekræftes skriftligt.
 1. § 55
  Påbud skal indeholde en frist for afgørelsens efterkommelse. Når der foreligger særlige forhold, kan der dog træffes afgørelse om, at påbud skal efterkommes straks.
 1. § 56
  Når særlige grunde taler for det, kan miljømyndigheden træffe afgørelse om, at klager over påbud ikke skal have opsættende virkning.
 1. § 56 a
  Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af miljø og natur som hovedformål, kan underrette kommunalbestyrelsen, regionsrådet og miljø- og fødevareministeren om, hvilke bestemte typer af afgørelser efter kapitel 4 a og 4 b foreningen ønsker underretning om, jf. § 54, stk. 1, og § 83, stk. 1. Foreningen skal samtidig fremsende vedtægter, der dokumenterer, at den er lokalt organiseret, og at dens hovedformål er beskyttelse af miljøet. Tilsvarende gælder lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelserne berører sådanne interesser.
 2. Stk. 2.
  Landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål, kan underrette ministeren om, hvilke bestemte typer af afgørelser efter kapitel 4 a og 4 b foreningen eller organisationen ønsker underretning om, jf. § 54, stk. 1, hvorefter ministeren inden 14 dage underretter vedkommende kommunalbestyrelse eller regionsråd. Tilsvarende gælder landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har til formål at varetage væsentlige rekreative interesser, når afgørelserne berører sådanne interesser.
 3. Stk. 3.
  Lokale afdelinger af landsdækkende foreninger og organisationer er ikke omfattet af bestemmelserne i stk. 1 og 2.

Adgang til ejendom

 1. § 57
  Miljømyndighederne har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse, jf. dog stk. 2, adgang til offentlige og private ejendomme og lokaliteter samt transportmidler for at føre tilsyn efter § 65, § 66 og § 66 a samt efter tilsvarende regler udstedt i medfør af loven og for at foretage foranstaltninger efter kapitel 2-4, § 68, stk. 1, 2 og 4, § 73 a og § 73 b. Miljømyndighederne har herunder adgang til at fotografere, kopiere eller medtage dokumenter samt medtage andre genstande uden vederlag. Kvittering for medtagne genstande skal udleveres. Tilsvarende gælder de personer, der af disse myndigheder er bemyndiget hertil, Sundhedsstyrelsen samt personer, der er meddelt adgang efter § 58, stk. 1.
 2. Stk. 2.
  Adgang efter stk. 1 kræver retskendelse, hvor adgangen sker med henblik på at lade påbudte foranstaltninger udføre, jf. § 68, stk. 1. Der kræves dog ikke retskendelse, hvis
  1. 1) der foreligger en situation som beskrevet i § 68, stk. 2, eller
  2. 2) adgangen til at gennemføre undersøgelsespåbud eller oprydningspåbud er påkrævet for at forebygge, at den i § 68, stk. 2, nævnte situation opstår.
 3. Stk. 3.
  Politiet yder myndighederne og personer, der af disse er bemyndiget hertil, bistand ved udøvelse af beføjelserne efter stk. 1 og 2. Miljø- og fødevareministeren kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte nærmere regler herom.
 1. § 58
  Regionsrådet kan træffe afgørelse om, at undersøgelser eller oprydninger kan udføres på en bestemt ejendom af andre end myndighederne efter denne lov. Regionsrådet skal pålægge vedkommende en pligt til reetablering af den forurenede ejendom. Regionsrådet kan meddele påbud til den, der har rådighed over ejendommen, om at tåle, at sådanne arbejder gennemføres.
 2. Stk. 2.
  Påbud efter stk. 1 er bindende over for den til enhver tid værende ejer eller bruger.
 3. Stk. 3.
  Regionsrådet lader oplysninger om påbud, der er meddelt efter stk. 1 eller forvarslet, tinglyse på ejendommen. Regionsrådet lader tinglysningen af de nævnte oplysninger aflyse, når foranstaltningerne på ejendommen er gennemført. Udgifter til tinglysning og aflysning afholdes af den, der efter afgørelse truffet i henhold til stk. 1 udfører undersøgelser eller oprydninger på ejendommen.

Bemyndigelser m.v.

 1. § 59
  Miljø- og fødevareministeren kan bemyndige en under ministeriet oprettet statslig myndighed eller efter forhandling med vedkommende minister andre statslige myndigheder til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren.
 2. Stk. 2.
  Ministeren kan fastsætte regler om adgangen til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 1, herunder at afgørelserne ikke kan påklages.
 3. Stk. 3.
  Ministeren kan endvidere fastsætte regler om udøvelsen af de beføjelser, som en anden statslig myndighed efter forhandling med vedkommende minister bliver bemyndiget til at udøve efter stk. 1.
 1. § 60
  (Ophævet)
 1. § 61
  Miljø- og fødevareministeren kan pålægge regionsrådene eller kommunalbestyrelserne at tage spørgsmål, herunder konkrete sager, vedrørende jordforurening op til behandling og afgørelse.
 2. Stk. 2.
  Ministeren kan i særlige tilfælde pålægge et regionsråd at gennemføre undersøgelses- og afværgeforanstaltninger på arealer, der er kortlagt eller kunne have været kortlagt, jf. § 5.
 3. Stk. 3.
  Ministeren kan endvidere pålægge regionsråd og kommunalbestyrelser at tilvejebringe oplysninger til brug for vurdering af forhold, der reguleres efter denne lov inden for den enkelte kommunes eller den enkelte regions område. Oplysningerne kan forlanges afgivet i en bestemt form.
 4. Stk. 4.
  Ministeren kan fastsætte nærmere regler om, at regionsrådene og kommunalbestyrelserne skal indsende indberetninger om deres kortlægnings- og tilsynsvirksomhed, herunder om resultaterne af målinger og undersøgelser.
 5. Stk. 5.
  Regionsrådet afgiver en årlig indberetning til ministeren om gennemførte aktiviteter efter loven, afholdte udgifter og om den planlagte indsats, budgetter m.v. for det kommende år.
 6. Stk. 6.
  Ministeren kan fastsætte nærmere regler om regionsrådets indberetning efter stk. 5.
 7. Stk. 7.
  Ministeren kan fastsætte regler om myndigheders pligt til digital registrering af oplysninger af betydning for ejendomshandler og om videregivelse og offentliggørelse af sådanne oplysninger.
 1. § 62
  Kommunalbestyrelsen, henholdsvis miljø- og fødevareministeren som tilsynsmyndighed, skal efter anmodning give regionsrådet alle oplysninger, der er af betydning for bedømmelsen af forhold, der reguleres efter denne lov inden for den enkelte kommunes område.
 1. § 62 a
  Miljø- og fødevareministeren fastsætter med henblik på opfyldelse af Det Europæiske Fællesskabs direktiver og beslutninger på naturbeskyttelsesområdet regler om, i hvilke tilfælde og på hvilke vilkår tilladelser efter § 8, stk. 1 og 2, og dispensationer efter § 52, stk. 2, meddeles.
 1. § 63
  Godkendelse, tilladelse, planudarbejdelse og dispensation i henhold til lov om planlægning, lov om naturbeskyttelse, lov om råstoffer, lov om miljøbeskyttelse, lov om vandforsyning m.v., lov om vandløb og lov om skove er ufornøden i forbindelse med udførelse af undersøgelser og afværgeforanstaltninger efter kapitel 3 og 4. Dette gælder dog ikke, hvis de pågældende love eller bestemmelser heri gennemfører eller er led i gennemførelsen her i landet af De Europæiske Fællesskabers direktiver eller forordninger. Ligeledes finder bestemmelserne i lov om miljøbeskyttelse fortsat anvendelse på håndtering af jord.
 2. Stk. 2.
  Hvis et projekt til afværgeforanstaltninger indebærer, at oppumpet forurenet grundvand skal udledes i vandløb, søer eller havet, skal regionsrådet offentliggøre et projektforslag, således at der gives offentligheden adgang til at afgive indsigelser mod forslaget inden for en frist af fire uger. Offentliggørelse kan ske udelukkende digitalt.
 3. Stk. 3.
  Regionsrådets endelige afgørelse, jf. stk. 2, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.
 1. § 64
  I Bornholms Regionskommune udøver kommunalbestyrelsen de opgaver, som loven henlægger til regionsrådet, eller som henlægges til regionsrådet i henhold til regler udstedt efter loven.
 1. § 64 a
  Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om, at der skal ske anvendelse af digital kommunikation, herunder bestemte it-systemer, særlige digitale formater, digital signatur el.lign., ved
  1. 1) vurdering efter § 38 k, stk. 1, oplæg til vurdering efter § 38 k, stk. 2, foranstaltninger efter § 38 l, stk. 1 og 2,oplæg til foranstaltninger efter § 38 m, stk. 1, og dokumentation for opfyldelse af påbud efter § 38 m, stk. 2,
  2. 2) afgørelser truffet i medfør af kapitel 2, 4 a, 4 b, 5, 8 og 9 samt regler udstedt i medfør heraf,
  3. 3) tilsynsmyndigheders udøvelse af tilsynsvirksomhed, herunder resultater af tilsynsmyndigheders udøvelse af tilsynsvirksomhed,
  4. 4) regionsrådets og kommunalbestyrelsens indsendelse af indberetning om deres kortlægnings- og tilsynsvirksomhed i henhold til regler udstedt i medfør af § 61, stk. 4, herunder resultater af målinger og undersøgelser,
  5. 5) regionsrådets indberetning i medfør af § 61, stk. 5,
  6. 6) klage over afgørelser som nævnt i nr. 2 og
  7. 7) kommunikation med myndigheder i forbindelse med de forhold, som er nævnt i nr. 1-6.
 2. Stk. 2.
  Ministeren kan i øvrigt fastsætte regler om, at myndigheden kan udstede afgørelser og andre dokumenter i forbindelse med forhold, som er nævnt i stk. 1, uden underskrift, med maskinelt eller på tilsvarende måde gengivet underskrift eller under anvendelse af en teknik, der sikrer entydig identifikation af den, som har udstedt afgørelsen eller dokumentet. Sådanne afgørelser og dokumenter sidestilles med afgørelser og dokumenter med personlig underskrift.
 3. Stk. 3.
  Ministeren kan fastsætte regler om, at dokumenter, der udelukkende er udstedt på grundlag af elektronisk databehandling, kan udstedes alene med angivelse af myndigheden som afsender.
 4. Stk. 4.
  En digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for adressaten for meddelelsen.
 5. Stk. 5.
  Ministeren kan fastsætte regler om, hvilken myndighed der er ansvarlig for de oplysninger, der er omfattet af stk. 1.
 1. § 64 b
  Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om offentliggørelse, herunder udelukkende digital, af de i § 64 a, stk. 1, nævnte oplysninger. Oplysningerne kan vedrøre strafbare forhold på lovens område og kan være med navns nævnelse.

Kapitel 8 Tilsyn og håndhævelse

 1. § 65
  Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med,
  1. 1) at loven og de regler, der er fastsat med hjemmel i loven, overholdes,
  2. 2) at påbud meddelt af kommunalbestyrelsen efterkommes, og
  3. 3) at vilkår fastsat af kommunalbestyrelsen i forbindelse med tilladelser og dispensationer, herunder i medfør af generelle regler, overholdes.
 2. Stk. 2.
  Kommunalbestyrelsen videresender sager om manglende efterkommelse af påbud meddelt af regionsrådet til regionsrådet. Kommunalbestyrelsen videresender sager om manglende efterkommelse af påbud meddelt af miljø- og fødevareministeren til miljø- og fødevareministeren.
 3. Stk. 3.
  Kommunalbestyrelsen skal underrette det stedlige arbejdstilsyn, hvis kommunalbestyrelsen konstaterer indeklimaproblemer på en erhvervsejendom, der antages at skyldes jordforurening.
 1. § 66
  Regionsrådet fører tilsyn med og overvåger udviklingen i forureningstilstanden i jorden. Regionsrådet fører tillige tilsyn med deponeringer i råstofgrave og tidligere råstofgrave samt med arealer omfattet af § 8, stk. 6.
 2. Stk. 2.
  Regionsrådet forestår opsporing af forureningskilder i samarbejde med kommunalbestyrelsen, når der er konstateret en forurening af grundvandet.
 3. Stk. 3.
  Regionsrådet påser, at påbud meddelt af regionsrådet, jf. § 39, stk. 3, efterkommes.
 4. Stk. 4.
  Regionsrådet skal underrette den stedlige byggemyndighed, hvis regionsrådet konstaterer indeklimaproblemer på en boligejendom som følge af jordforurening.
 5. Stk. 5.
  Regionsrådet skal underrette den stedlige arbejdstilsynsmyndighed, hvis regionsrådet konstaterer indeklimaproblemer på en erhvervsejendom, der antages at skyldes jordforurening.
 6. Stk. 6.
  Regionsrådet skal underrette de berørte vandforsyninger, så snart en forurening er konstateret.
 1. § 66 a
  Miljø- og fødevareministeren fører tilsyn med, at påbud meddelt af ministeren, jf. § 39, stk. 2, efterkommes.
 2. Stk. 2.
  Ministeren skal underrette den stedlige arbejdstilsynsmyndighed, hvis ministeren konstaterer indeklimaproblemer på en erhvervsejendom, der antages at skyldes jordforurening.
 3. Stk. 3.
  Ministeren skal underrette den stedlige byggemyndighed, hvis ministeren konstaterer indeklimaproblemer på en boligejendom som følge af jordforurening.
 4. Stk. 4.
  Ministeren skal underrette de berørte vandforsyninger, så snart en forurening er konstateret.
 1. § 67
  Tilsynsmyndigheden, jf. § 65, § 66 og § 66 a, skal foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre det har underordnet betydning.
 2. Stk. 2.
  Tilsynsmyndigheden kan undlade at behandle forhold, som den anser for at være af underordnet betydning for miljøbeskyttelsen.
 3. Stk. 3.
  Tilsynsmyndighedens afgørelse efter stk. 1 og 2 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.
 1. § 68
  Tilsynsmyndigheden, jf. § 65, § 66 og § 66 a, kan på påbudsadressatens regning lade påbudte foranstaltninger udføre, når den fastsatte frist er udløbet.
 2. Stk. 2.
  I tilfælde af overhængende alvorlig fare for sundheden og i tilfælde, hvor øjeblikkelige indgreb er påkrævet for at afværge væsentlig forurening eller forureningens udbredelse, skal tilsynsmyndigheden foretage det nødvendige uden påbud.
 3. Stk. 3.
  Tilsynsmyndighedens afgørelser efter stk. 1 og 2 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.
 4. Stk. 4.
  I tilfælde, hvor et areal er kortlagt, omfattet af områdeklassificeringen efter § 50 a eller lettere forurenet, kan kommunalbestyrelsen gennemføre undersøgelser og afværgeforanstaltninger.
 1. § 69
  Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte nærmere regler vedrørende tilsynsmyndighedernes udøvelse af tilsynsvirksomhed vedrørende forurenet jord.
 2. Stk. 2.
  Ministeren kan fastsætte nærmere regler om opsporing af forureningskilder i de situationer, hvor det ikke er tilstrækkelig klarlagt, hvorfra en forurening stammer.
 3. Stk. 3.
  Ministeren kan over for en kommunalbestyrelse eller et regionsråd for en bestemt periode nærmere fastlægge omfanget af disse myndigheders tilsynsforpligtelse.
 4. Stk. 4.
  Ministeren kan fastsætte regler om, at tilsynet i visse tilfælde skal føres af andre myndigheder eller efter en anden fordeling end fastsat i § 65, § 66 og § 66 a.

Kapitel 9 Diverse bestemmelser

Underretning om forurening m.v.

 1. § 70
  Såfremt kommunalbestyrelsen modtager underretning om en jordforurening, skal kommunalbestyrelsen underrette regionsrådet herom. Kommunalbestyrelsen skal tillige underrette miljø- og fødevareministeren i tilfælde, hvor ministeren er tilsynsmyndighed.
 2. Stk. 2.
  Kommunalbestyrelsen underretter den stedlige arbejdstilsynsmyndighed, såfremt der under bygge- eller jordarbejder konstateres en forurening af jorden, jf. § 71, stk. 1.
 3. Stk. 3.
  Regionsrådet underretter kommunalbestyrelsen, hvis regionsrådet får viden om, at der på et areal, der ikke kortlægges, er lettere forurenet jord, jf. § 2, stk. 2. Regionsrådet underretter tillige ejeren og gør i den forbindelse opmærksom på anmeldepligten efter § 50, stk. 2, og muligheden for rådgivning efter § 72 a. Regionsrådet skal samtidig gøre ejeren opmærksom på ejerens pligt efter stk. 4.
 4. Stk. 4.
  Ejeren underretter skriftligt og inden for fire uger lejere om oplysninger, som ejeren har modtaget skriftligt fra miljømyndighederne efter stk. 3, medmindre lejerne har modtaget tilsvarende underretning fra miljømyndighederne.
 1. § 71
  Såfremt der under bygge- eller jordarbejde på et areal, der ikke er kortlagt, konstateres en forurening af jorden, skal arbejdet standses. Tilsvarende gælder på et kortlagt areal, såfremt den konstaterede forurening ikke er beskrevet i kortlægningen. Forpligtelsen påhviler ejendommens ejer og den, der udfører eller lader udføre det pågældende arbejde.
 2. Stk. 2.
  Arbejdet må først genoptages fire uger efter, at regionsrådet har modtaget underretning om den konstaterede forurening, medmindre regionsrådet forinden skriftligt har meddelt, at det ikke agter at træffe afgørelse om, at det pågældende areal skal kortlægges, eller at grundlaget for arealets kortlægning ikke er ændret.
 3. Stk. 3.
  Hvis regionsrådet inden udløbet af den i stk. 2 nævnte frist giver skriftlig meddelelse om, at det agter at træffe afgørelse om, at det pågældende areal skal kortlægges, eller at grundlaget for arealets kortlægning er ændret, må arbejdet ikke genoptages, før regionsrådet har givet underretning om kortlægning eller om ændring af kortlægningen, og der, hvis arbejdet er omfattet af krav om tilladelse efter § 8, er meddelt sådan tilladelse eller foretaget nødvendig revision af en tidligere meddelt tilladelse.
 4. Stk. 4.
  Regionsrådet underretter samtidig kommunalbestyrelsen og den stedlige arbejdstilsynsmyndighed om meddelelser efter stk. 2 og 3.
 1. § 72
  Enhver ejer eller bruger af en ejendom skal efter anmodning fra kommunalbestyrelsen, regionsrådet eller miljø- og fødevareministeren give alle oplysninger til brug for myndighedernes udførelse af opgaver efter loven eller efter de regler, der fastsættes med hjemmel i loven.
 2. Stk. 2.
  Oplysningspligten omfatter alle oplysninger, som har betydning for vurderingen af forureningen og for eventuelle afhjælpende eller forebyggende foranstaltninger.
 1. § 72 a
  Kommunalbestyrelsen skal i samarbejde med regionsrådet give generel rådgivning om sundhedsmæssige konsekvenser vedrørende arealer, der er omfattet af områdeklassificeringen efter § 50 a eller er lettere forurenede. Kommunalbestyrelsen skal i sin generelle rådgivning gøre opmærksom på ejeres pligt efter stk. 2.
 2. Stk. 2.
  Ejere af ejendomme skal skriftligt og inden fire uger underrette lejere om rådgivning om sundhedsmæssige konsekvenser vedrørende arealer, der er omfattet af områdeklassificeringen efter § 50 a eller er lettere forurenede, som ejere skriftligt har fået fra miljømyndighederne, medmindre lejerne har fået tilsvarende underretning fra miljømyndighederne.
 3. Stk. 3.
  Kommunalbestyrelsen kan på alment tilgængelige udendørs arealer, der er omfattet af områdeklassificeringen efter § 50 a eller er lettere forurenede, meddele påbud til ejere om, at disse inden en nærmere fastsat frist skal foretage eller opretholde nærmere bestemte mindre omkostningskrævende foranstaltninger, herunder indhegning og flisedækning, hvor der kan være en sundhedsmæssig risiko ved den nuværende anvendelse.
 4. Stk. 4.
  Kommunalbestyrelsen kan for bestemte arealer, der er omfattet af områdeklassificeringen efter § 50 a eller er lettere forurenede, fastsætte regler om, at ejere inden for en nærmere fastsat frist skal foretage eller opretholde foranstaltninger på alment tilgængelige udendørs arealer som nævnt i stk. 3.
 5. Stk. 5.
  Påbud og regler, jf. stk. 3 og 4, påhviler den til enhver tid værende ejer af ejendommen og kan tinglyses på ejendommen.
 6. Stk. 6.
  Ejere skal underrette lejere om påbud eller regler, jf. stk. 3 og 4.
 7. Stk. 7.
  Regler udstedt i medfør af stk. 4 skal indeholde bestemmelser om, at kommunalbestyrelsen kan dispensere, såfremt ejeren dokumenterer, at der ikke er behov for de pålagte foranstaltninger.
 8. Stk. 8.
  Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om samarbejdet mellem kommunalbestyrelsen og regionsrådet efter stk. 1 samt regler om indholdet af lokale regler efter stk. 4 og om offentliggørelse heraf, herunder om, at offentliggørelse kan ske udelukkende digitalt.

Krav vedrørende øverste jordlag på arealer med bolig, børneinstitution, offentlig legeplads, kolonihave eller sommerhus.

 1. § 72 b
  Før en ejer eller bruger af et areal ændrer anvendelsen af arealet til bolig, børneinstitution, offentlig legeplads, kolonihave eller sommerhus, skal ejeren eller brugeren sikre, enten at det øverste 50 centimeters jordlag af den ubebyggede del af arealet ikke er forurenet, eller at der er etableret en varig fast belægning.
 2. Stk. 2.
  I forbindelse med at ejer eller bruger udfører bygge- og anlægsarbejder på en ubebygget del af et areal, der anvendes til bolig, børneinstitution, offentlig legeplads, kolonihave eller sommerhus, skal ejeren eller brugeren på det af arbejdet berørte areal sikre, enten at det øverste 50 centimeters jordlag ikke er forurenet, eller at der er etableret en varig fast belægning.
 3. Stk. 3.
  En efterfølgende fjernelse af det påkrævede jordlag eller den påkrævede belægning efter stk. 1 og 2 må alene ske, hvis ejer eller bruger på ny sikrer, enten at det øverste 50 centimeters jordlag ikke er forurenet, eller at der er etableret en varig fast belægning.
 4. Stk. 4.
  Bygge- og anlægsarbejder, som ejeren eller brugeren af en- eller tofamilieshuse udfører på ejendommen, er ikke omfattet af kravet i stk. 2, medmindre der er tale om opførelse af ny bolig.
 5. Stk. 5.
  Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om etablering og opretholdelse af foranstaltninger efter stk. 1-4, herunder om begrænsning af foranstaltningerne, hvor der er tale om bevarelse af naturmæssige værdier, ved ledningsarbejder, og hvor foranstaltningerne kan medføre væsentlige tekniske problemer, samt regler om dokumentation for overholdelse af bestemmelserne.

Krav om erklæring om forureningstilstand

 1. § 72 c
  Kommunalbestyrelsen skal efter anmodning fra en ejer eller bruger, der har gennemført en forureningsundersøgelse, i det omfang den fremsendte dokumentation giver mulighed herfor, afgive en erklæring om arealets forureningstilstand. Erklæringen skal være i overensstemmelse med en indhentet udtalelse fra regionsrådet. Kommunalbestyrelsen underretter regionsrådet om erklæringen.
 2. Stk. 2.
  Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om samarbejdet mellem kommunalbestyrelsen og regionsrådet efter stk. 1.
 3. Stk. 3.
  En erklæring efter stk. 1 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Krav på udgiftsdækning og erstatning m.v.

 1. § 73
  Miljø- og fødevareministeren, regionsrådet eller kommunalbestyrelsen kan kræve udgifter, der i medfør af denne lov er afholdt til undersøgelser, oprydninger, andre afværgeforanstaltninger, opkøb eller erstatninger for ekspropriation vedrørende en ejendom, dækket af den eller dem, der er eller kunne være adressat for et påbud vedrørende den pågældende ejendom.
 2. Stk. 2.
  Miljø- og fødevareministerens, regionsrådets eller kommunalbestyrelsens afgørelse efter stk. 1 om at kræve afholdte udgifter dækket kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Dog kan miljø- og fødevareministerens, regionsrådets eller kommunalbestyrelsens afgørelse om, hvem kravet kan rettes mod, påklages, når der ikke forudgående er meddelt påbud.
 3. Stk. 3.
  Når en oprydning, som det offentlige i medfør af denne lov har afholdt udgiften til, er gennemført, indtræder miljømyndighederne i de krav, som ejeren måtte have over for forureneren eller tidligere ejere i anledning af forureningen, i det omfang ejerens krav mod forureneren eller tidligere ejere er reduceret som følge af oprydningen.
 1. § 73 a
  I tilfælde, hvor § 10 i lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter finder anvendelse, kan tilsynsmyndigheden udføre nødvendige undersøgelser for den ansvarliges regning til belysning af forhold, som denne ellers er eller kunne være pålagt at afgive oplysninger om.
 1. § 73 b
  I tilfælde, hvor § 10 i lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter finder anvendelse, eller hvor det i øvrigt af håndhævelsesmæssige eller miljømæssige årsager skønnes nødvendigt, kan tilsynsmyndigheden for en afgrænset periode træffe beslutning om at udføre den egenkontrol, som en virksomhed ellers skulle udføre, for virksomhedens regning. I afgørelsen om at overtage egenkontrollen kan myndigheden fastsætte de krav, der er nødvendige for myndighedens gennemførelse af kontrollen.
 1. § 74
  Loven begrænser ikke miljømyndighedernes ret til erstatning efter almindelige regler om erstatning i eller uden for kontrakt eller i medfør af regler, som er fastsat i anden lovgivning.
 2. Stk. 2.
  Beløb, der udbetales efter værditabsordningen, jf. kapitel 4, kan kræves tilbagebetalt, såfremt der ved en fejl eller som følge af afgivelse af urigtige oplysninger m.v. er udbetalt et for stort beløb.
 1. § 75
  Ved fastsættelsen af erstatning for en ekspropriation, jf. § 22, eller ved aftale om opkøb, jf. § 22 og § 34, kan den, over for hvem ekspropriationen gennemføres, kræve, at ejendommens værdi skal beregnes uden hensyn til den værdinedsættelse, der skyldes forureningsfare fra den forurenede ejendom, hvis den pågældende var i god tro ved erhvervelsen af ejendommen. Er eller kunne ejeren være adressat for et påbud efter lovens kapitel 4 a eller 5 eller kapitel 3 i miljøskadeloven, beregnes ejendommens værdi dog under hensyn til forureningen.
 2. Stk. 2.
  Erstatningsfastsættelse og fastsættelse af ejendommens værdi i sager om ekspropriation, jf. § 22, og ved aftale om opkøb, jf. § 22 og § 34, foretages i mangel af enighed af de taksationsmyndigheder, der er nedsat efter lov om offentlige veje. Bestemmelserne i lov om offentlige veje § 51, stk. 1 og 3-7, §§ 52-56 samt §§ 58 a-66 finder tilsvarende anvendelse, idet det dog er regionsrådet, der udfører de opgaver, som er tillagt vejbestyrelsen i henhold til lov om offentlige veje.
 1. § 76
  Når andre end miljømyndighederne ved udførelse af foranstaltninger efter denne lov har forvoldt skade på anden mands ejendom, kan ejeren eller brugeren af ejendommen gøre erstatningskrav gældende over for miljømyndigheden, når der ikke kan opnås enighed om erstatningsfastsættelse, eller når skadevolderen ikke kan dække erstatningskravet.
 2. Stk. 2.
  Når miljømyndigheden har dækket et erstatningskrav i medfør af stk. 1, indtræder myndigheden i skadelidtes erstatningskrav mod den, der har forvoldt skaden.
 3. Stk. 3.
  Erstatningsfastsættelser efter stk. 1 og 2 samt erstatningsfastsættelser vedrørende skader, der er forårsaget ved miljømyndighedernes udførelse af foranstaltninger efter denne lov, foretages i mangel af enighed af de taksationsmyndigheder, der er nedsat efter lov om offentlige veje. Bestemmelserne i lov om offentlige veje §§ 51-56 samt §§ 58 a-66 finder tilsvarende anvendelse, idet det dog er miljømyndigheden, der udfører de opgaver, som er tillagt vejbestyrelsen i henhold til lov om offentlige veje.
 4. Stk. 4.
  Hvis det af en påbudt undersøgelse, jf. § 40, fremgår, at der ikke er konstateret forurening på det undersøgte areal, eller at forureningen ikke helt eller delvist kan henføres til påbudsadressaten, skal den miljømyndighed, der har påbudt undersøgelsen, dække de udgifter, som påbudsadressaten har afholdt til opfyldelse af påbuddet.
 1. § 76 a
  Efter at have solgt et areal kan kommunalbestyrelsen, regionsrådet eller bestyrelsen for et kommunalt fællesskab undlade at påberåbe sig forældelse i sager om mangelskrav som følge af en jordforurening på arealet, der er kortlagt eller kunne have været kortlagt, jf. § 5.
 2. Stk. 2.
  En afgørelse efter stk. 1 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Kapitel 10 Klage og søgsmål

Klage

 1. § 77
  Følgende afgørelser kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som behandler sagen i en af nævnets afdelinger, jf. § 3, stk. 1, nr. 1-6, i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet:
  1. 1) Kommunalbestyrelsens og regionsrådets afgørelser efter loven eller regler udstedt i medfør af loven, medmindre andet fremgår af lovens øvrige bestemmelser.
  2. 2) Miljø- og fødevareministerens afgørelser efter kapitel 4 a og 4 b, § 39, stk. 2, § 72, § 73, stk. 2, 2. pkt., § 73 a og § 73 b.
 2. Stk. 2.
  Regionsrådets afgørelser om ekspropriation, jf. § 22, stk. 2 og 4, kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som behandler sagen i den læge afdeling, jf. § 3, stk. 1, nr. 9, i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet.
 3. Stk. 3.
  Klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet indgives skriftligt til den myndighed, der har truffet afgørelsen, ved anvendelse af digital selvbetjening, jf. dog § 21, stk. 2-4, i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet. Endvidere skal efterfølgende kommunikation om klagesagen ske ved anvendelse af digital selvbetjening. En klage anses for indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden. Myndigheden skal, hvis den vil fastholde afgørelsen, snarest og som udgangspunkt ikke senere end 3 uger efter klagefristens udløb videresende klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen skal ved videresendelsen være ledsaget af den påklagede afgørelse, de dokumenter, der er indgået i sagens bedømmelse, og en udtalelse fra myndigheden med myndighedens bemærkninger til sagen og de anførte klagepunkter.
 4. Stk. 4.
  Når myndigheden videresender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, sender den samtidig en kopi af sin udtalelse til de i klagesagen involverede med en frist for at afgive bemærkninger til Miljø- og Fødevareklagenævnet på 3 uger fra modtagelsen.
 5. Stk. 5.
  Myndigheden skal straks underrette Miljø- og Fødevareklagenævnet, hvis den, efter at klagen er videresendt til nævnet, inddrages i forhandlinger med adressaten for afgørelsen og klageren om tilpasninger af det ansøgte projekt, der er af betydning for klagen. Miljø- og Fødevareklagenævnet kan sætte behandlingen af sagen i bero, indtil forhandlingerne er afsluttet. Myndigheden underretter nævnet om resultatet af forhandlingerne, når de er afsluttet.
 6. Stk. 6.
  Myndighedens videresendelse af klage til og efterfølgende kommunikation om klagesagen med Miljø- og Fødevareklagenævnet skal ske ved anvendelse af digital selvbetjening. Det samme gælder sager, hvor klage ikke er indgivet ved anvendelse af digital selvbetjening, men hvor Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse om, at klagen ikke afvises.
 7. Stk. 7.
  Indgives en klage ikke ved anvendelse af digital selvbetjening, skal myndigheden snarest videresende klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. I sådanne tilfælde finder stk. 3, 4. og 5. pkt., og stk. 4 ikke anvendelse.
 1. § 78
  Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om, at afgørelser, der er af mindre betydning, ikke kan påklages til anden administrativ myndighed.
 1. § 79
  En klage har opsættende virkning for et påbud, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet og træffer afgørelse om andet.
 2. Stk. 2.
  Når der efter § 56 er truffet afgørelse om, at påbud skal efterkommes straks, har klage ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet træffer afgørelse om andet.
 3. Stk. 3.
  En klage over en afgørelse om meddelelse eller afslag på dispensation efter § 52 har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet træffer afgørelse om andet.
 4. Stk. 4.
  Bestemmelsen i stk. 3 medfører ingen begrænsninger i Miljø- og Fødevareklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve en påklaget dispensation.
 5. Stk. 5.
  Klage over afgørelser efter § 73 a og § 73 b har opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.
 1. § 80
  En klage over en afgørelse om ekspropriation har opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet træffer afgørelse om andet.
 1. § 81
  Klagefristen er fire uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog fra tidspunktet for bekendtgørelsen.
 2. Stk. 2.
  Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
 1. § 82
  Kommunalbestyrelsens, regionsrådets og miljø- og fødevareministerens afgørelser kan påklages af
  1. 1) afgørelsens adressat,
  2. 2) enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, og
  3. 3) Sundhedsstyrelsen.
 2. Stk. 2.
  Kommunalbestyrelsen kan påklage regionsrådets afgørelser, regionsrådet kan påklage kommunalbestyrelsens afgørelser, og kommunalbestyrelsen og regionsrådet kan påklage ministerens afgørelser.
 3. Stk. 3.
  Ministeren kan fastsætte regler om, at afgørelser efter loven kan påklages af bestemte myndigheder i andre lande.
 1. § 83
  Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål, kan påklage afgørelser, som foreningen eller organisationen har ønsket underretning om, jf. § 56 a, stk. 1. Lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, kan påklage afgørelser, som foreningen eller organisationen har ønsket underretning om, jf. § 56 a, stk. 1, når afgørelsen berører sådanne interesser og klagen har til formål at varetage natur- og miljøbeskyttelse.
 2. Stk. 2.
  Landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål, kan påklage afgørelser efter bestemmelserne i kapitel 4 a og 4 b.
 3. Stk. 3.
  Landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har til formål at varetage væsentlige rekreative interesser, kan påklage afgørelse efter bestemmelserne i kapitel 4 a og 4 b, når afgørelsen berører sådanne interesser og klagen har til formål at varetage natur- og miljøbeskyttelse.
 4. Stk. 4.
  Lokale afdelinger af landsdækkende foreninger og organisationer er ikke omfattet af bestemmelserne i stk. 1-3.
 5. Stk. 5.
  Miljø- og Fødevareklagenævnet kan til efterprøvelse af klageberettigelsen forlange, at foreningen eller organisationen fremsender vedtægterne.
 1. §§ 84-85
  (Ophævet)
 1. § 86
  Miljø- og Fødevareklagenævnet kan tilvejebringe oplysninger og foretage besigtigelse i overensstemmelse med reglerne i § 40, § 48 og § 57.

Søgsmål

 1. § 87
  Søgsmål til prøvelse af afgørelser efter loven eller de regler, der fastsættes efter loven, skal være anlagt inden 12 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes søgsmålsfristen dog altid fra tidspunktet for bekendtgørelsen.
 2. Stk. 2.
  Spørgsmål, der kan prøves af taksationsmyndighederne, kan ikke indbringes for domstolene, før overtaksationskommissionens afgørelse foreligger.

Kapitel 11 Straf

 1. § 88
  Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der
  1. 1) undlader at efterkomme påbud efter loven,
  2. 2) undlader at indgive ansøgning efter § 8, stk. 1 eller 2,
  3. 3) undlader at træffe foranstaltninger som nævnt i § 38 c,
  4. 4) undlader at indsende oplæg til, hvordan vurderingen efter § 38 k, stk. 1, skal foretages, jf. § 38 k, stk. 2,
  5. 5) påbegynder opgravning, flytning og anvendelse uden anmeldelse efter § 50, stk. 2,
  6. 6) i strid med § 8, stk. 1 eller 2, eller § 50, stk. 5, ændrer anvendelse eller påbegynder arbejder, der er henholdsvis ansøgt om tilladelse til og anmeldt,
  7. 7) uden tilladelse opgraver eller håndterer jord i strid med kommunalbestyrelsens meddelelser efter § 50, stk. 6,
  8. 8) tilsidesætter vilkår knyttet til en tilladelse eller dispensation efter loven,
  9. 9) overtræder § 9, stk. 2, § 12, § 49, § 50, stk. 1, eller § 52,
  10. 10) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger i forbindelse med en anmodning efter § 29 og § 33 eller en anmeldelse efter § 50, stk. 2,
  11. 11) undlader at standse arbejdet som nævnt i § 71 ved konstateret forurening,
  12. 12) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller undlader at afgive oplysninger som nævnt i § 72,
  13. 13) overtræder § 70, stk. 4, og § 72 a, stk. 2 og 3,
  14. 14) overtræder § 72 b, stk. 1-4,
  15. 15) modvirker adgangen til en ejendom i strid med § 57,
  16. 16) undlader at efterkomme krav i en afgørelse efter § 73 b eller fjerner eller ændrer udstyr, som tilsynsmyndigheden har anbragt i medfør af en afgørelse efter § 73 a eller § 73 b, eller
  17. 17) forsætligt borttager, forvansker eller beskadiger afmærkninger, som foretages i forbindelse med arbejder og undersøgelser efter loven.
 2. Stk. 2.
  Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare derfor, eller der ved overtrædelsen er opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.
 3. Stk. 3.
  I regler og forskrifter, der udstedes i medfør af denne lov, kan der fastsættes straf af bøde. Det kan endvidere fastsættes, at straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år under tilsvarende omstændigheder som anført i stk. 2.
 4. Stk. 4.
  Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.
 5. Stk. 5.
  Er der ved en overtrædelse opnået en økonomisk fordel, konfiskeres denne efter reglerne i straffelovens 9. kapitel, selv om der ved overtrædelsen ikke er voldt skade på miljøet eller er fremkaldt fare derfor. Kan der ikke ske konfiskation, skal der tages særskilt hensyn hertil ved udmåling af en bøde, herunder en eventuel tillægsbøde.
 6. Stk. 6.
  Forældelsesfristen for strafansvaret er fem år for overtrædelser m.v. som omhandlet i stk. 1, nr. 1, dog undtagen undladelse af at efterkomme undersøgelsespåbud efter § 40 og § 48, samt stk. 1, nr. 2-10.
 1. § 89
  Ransagning i sager om overtrædelse af bestemmelser i denne lov kan ske i overensstemmelse med retsplejelovens regler om ransagning i sager, som efter loven kan medføre frihedsstraf.

Kapitel 13 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

 1. § 94
  Loven træder i kraft den 1. januar 2000, jf. dog stk. 2.
 2. Stk. 2.
  Miljø- og fødevareministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelsen af § 14.
 3. Stk. 3.
  Samtidig med ikrafttrædelsen af denne lov ophæves
  1. 1) lov nr. 420 af 13. juni 1990 om affaldsdepoter, jf. lovbekendtgørelse nr. 939 af 27. oktober 1996, og
  2. 2) lov nr. 214 af 28. april 1993 om en værditabsordning for boligejere m.v.
 4. Stk. 4.
  Et påbud er kun bindende for en panthaver efter § 45 eller miljøbeskyttelseslovens § 83 a, stk. 4-6, som affattet ved denne lovs § 90, nr. 6, hvis pantet er stiftet efter den 1. januar 2000.
 1. § 95
  Afgørelser truffet og forlig indgået efter de i § 94, stk. 3, nævnte love eller efter regler udstedt efter de i § 94, stk. 3, nævnte love bevarer deres gyldighed, indtil der efter denne lov eller efter regler udstedt efter denne lov træffes ny afgørelse. Overtrædelser af sådanne afgørelser straffes efter de hidtil gældende regler.
 2. Stk. 2.
  (Udelades)
 3. Stk. 3.
  Afgørelse om tilbagebetaling af egenbetalingen efter lov om en værditabsordning for boligejere m.v. afgøres efter de regler, der var gældende, da begæringen om oprydning blev indgivet. Regionsrådet kan dog træffe afgørelse om tilbagebetaling efter § 35, stk. 2, 3. pkt.
 4. Stk. 4.
  Tinglysningen af de affaldsdepoter, der er registreret efter lov om affaldsdepoter, opretholdes, indtil depoterne er indført i det i § 14 nævnte register.
 5. Stk. 5.
  (Udelades)
 1. § 96
  Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.