Jordforureningsloven § 17

 1. § 17
  Regionsrådet udfører undersøgelsesprojekter vedrørende jordforurening på kortlagte arealer og udarbejder forslag til projekter til afværgeforanstaltninger, herunder oprydninger, og udfører dem. Regionsrådet kan i særlige tilfælde udføre undersøgelsesprojekter og afværgeforanstaltninger på arealer med lettere forurenet jord, der anvendes til børneinstitutioner eller offentlige legepladser.
 2. Stk. 2.
  Stk. 1, 1. pkt., finder tilsvarende anvendelse på grundvandsforureninger, der ikke kan henføres til en jordforurening, hvis grundvandsforureningen er omfattet af kapitel 4 b.
 3. Stk. 3.
  Regionsrådet indsamler erfaringer med gennemførelse af afværgeforanstaltninger, herunder oprydninger efter jord-, overfladevands- og grundvandsforurening.
 4. Stk. 4.
  Miljø- og fødevareministeren forestår udvikling og afprøvning af ny teknologi inden for jordforureningsområdet.
 5. Stk. 5.
  Ministeren kan i forbindelse med den i stk. 4 nævnte opgave fastsætte regler om administrationen, afholde udgifter og yde tilskud til projekter vedrørende afværgeforanstaltninger, herunder de af regionsrådet udførte foranstaltninger, jf. stk. 1. Ministeren kan afholde udgifter, herunder yde tilskud, til udviklingsprojekter, kriteriefastsættelse, risikovurdering, information og erfaringsopsamling. Der kan ligeledes afholdes udgifter, herunder ydes tilskud, til udbud af projekter, administration, revision, evaluering og til forsikringer vedrørende eventuelt erstatningsansvar i forbindelse med udførelsen af opgaven.
 6. Stk. 6.
  Udgifterne til fremme af den i stk. 4 nævnte teknologiudvikling afholdes inden for de beløbsrammer, der fastsættes på de årlige finanslove. Der kan inden for et finansår afgives tilsagn om udbetaling i det efterfølgende finansår.