Jordforureningsloven § 80

  1. § 80
    En klage over en afgørelse om ekspropriation har opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet træffer afgørelse om andet.