Jordforureningsloven § 2

  1. § 2
    Loven omfatter jord, der på grund af menneskelig påvirkning kan have skadelig virkning på natur, miljø og menneskers sundhed. Kapitel 4 b omfatter endvidere grundvandsforureninger, der ikke kan henføres til en jordforurening. Kapitel 3 omfatter ligeledes grundvandsforureninger, der ikke kan henføres til en jordforurening, hvis forureningen er omfattet af kapitel 4 b.
  2. Stk. 2.
    Miljø- og fødevareministeren fastsætter regler om, hvad der i denne lov forstås ved lettere forurenet jord.
  3. Stk. 3.
    Loven omfatter ikke jord påvirket af jordbrugsmæssig spredning af slam, gødning og pesticider m.v.