Jordforureningsloven § 46

  1. § 46
    Miljømyndigheden lader oplysninger om påbud, der er meddelt efter dette kapitel eller forvarslet, tinglyse på ejendommen for påbudsadressatens regning, jf. dog stk. 2. Oplysninger om påbud udstedt efter § 44, stk. 2, og forvarsel herom skal dog ikke tinglyses.
  2. Stk. 2.
    Såfremt et påbud, der er forvarslet, ikke meddeles endeligt, skal miljømyndigheden dække påbudsadressatens tinglysningsudgift.
  3. Stk. 3.
    Miljømyndigheden lader tinglysningen af påbud aflyse, når påbuddet er efterkommet.