Jordforureningsloven § 38 k

 1. § 38 k
  Ved driftsophør af bestemte aktiviteter på listevirksomheder, jf. § 35 i lov om miljøbeskyttelse, og af husdyrbrug omfattet af de tidligere gældende regler i § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug eller § 16 a, stk. 2, i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., skal driftsherren vurdere jordens og grundvandets forureningstilstand som følge af de pågældende aktiviteter.
 2. Stk. 2.
  Inden vurderingen efter stk. 1 foretages, skal driftsherren indsende oplæg herom til miljømyndigheden.
 3. Stk. 3.
  Miljømyndigheden giver driftsherren påbud om, hvordan vurderingen efter stk. 1 skal foretages og en frist herfor. Der kan herunder gives påbud om at foretage undersøgelser, analyser, måling af stoffer og lign. til brug for vurderingen.
 4. Stk. 4.
  Miljø- og fødevareministeren fastsætter regler om, hvilke aktiviteter på listevirksomheder der er omfattet af stk. 1, og regler om, hvornår der er tale om driftsophør, herunder i hvilke tilfælde nedsættelse af virksomhedens eller husdyrbrugets kapacitet anses for driftsophør.
 5. Stk. 5.
  Ministeren kan endvidere fastsætte regler om:
  1. 1) Indhold og omfang af vurderingen efter stk. 1.
  2. 2) Frist for indsendelse af oplæg til, hvordan vurderingen efter stk. 1 skal foretages, jf. stk. 2.
  3. 3) Påbud efter stk. 3.