Jordforureningsloven § 64 b

  1. § 64 b
    Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om offentliggørelse, herunder udelukkende digital, af de i § 64 a, stk. 1, nævnte oplysninger. Oplysningerne kan vedrøre strafbare forhold på lovens område og kan være med navns nævnelse.