Jordforureningsloven § 34

  1. § 34
    Regionsrådet kan i særlige tilfælde fremsætte tilbud om overtagelse af en ejendom, jf. § 75. Bestemmelserne i § 31 og § 32 om egenbetaling finder tilsvarende anvendelse.
  2. Stk. 2.
    Hvis ejeren ikke inden en nærmere fastsat frist på ikke under tre måneder accepterer, at ejendommen overtages i henhold til stk. 1, eller ikke inden for en nærmere frist, der fastsættes til ikke under tre måneder, indbetaler egenbetalingen, bortfalder ejerens rettigheder i henhold til værditabsordningen.
  3. Stk. 3.
    En overtagelse sker til eje for regionsrådet. Regionsrådet kan vederlagsfrit overdrage en ejendom, som regionsrådet har overtaget, til kommunalbestyrelsen.