Jordforureningsloven § 54

  1. § 54
    Afgørelser efter denne lov meddeles skriftligt til adressaten. Afgørelser, der kan påklages, meddeles tillige klageberettigede personer, organisationer og myndigheder, jf. §§ 82 og 83, og de myndigheder, der i øvrigt har været inddraget i sagens behandling. Afgørelser skal dog alene meddeles de foreninger og organisationer, der er nævnt i § 83, stk. 2 og 3, når de har anmodet miljø- og fødevareministeren om at modtage underretning om afgørelserne, jf. § 56 a, stk. 2.
  2. Stk. 2.
    Underretning til de personer, der er nævnt i § 82, stk. 1, nr. 2, kan ske ved offentlig annoncering. Annoncering kan ske udelukkende digitalt.
  3. Stk. 3.
    Påbud kan meddeles mundtligt, når der er fare for sundheden, eller øjeblikkelige indgreb er påkrævet for at afværge væsentlig miljøskade. En mundtlig afgørelse skal snarest bekræftes skriftligt.