Jordforureningsloven § 72

  1. § 72
    Enhver ejer eller bruger af en ejendom skal efter anmodning fra kommunalbestyrelsen, regionsrådet eller miljø- og fødevareministeren give alle oplysninger til brug for myndighedernes udførelse af opgaver efter loven eller efter de regler, der fastsættes med hjemmel i loven.
  2. Stk. 2.
    Oplysningspligten omfatter alle oplysninger, som har betydning for vurderingen af forureningen og for eventuelle afhjælpende eller forebyggende foranstaltninger.