Planloven § 41

 1. § 41
  En pensionist, der ejer en bolig i et sommerhusområde, har en personlig ret til at benytte boligen til helårsbeboelse, når pensionisten har ejet ejendommen i 1 år. Anvendelsesskiftet af boligens benyttelse til helårsbeboelse kræver ikke byggesagsbehandling i henhold til byggelovens § 2, stk. 1, litra c. Retten til helårsbeboelse bortfalder dog, hvis der nedlægges forbud mod, at boligen anvendes til helårsbeboelse efter reglerne om boligtilsyn i kapitel 9 i lov om byfornyelse. Bestemmelserne i kapitel VII i lov om midlertidig regulering af boligforholdene finder ikke anvendelse på boliger, der benyttes til helårsbeboelse efter 1. pkt.
 2. Stk. 2.
  Ved pensionist forstås
  1. 1) en person, der har ret til at oppebære folkepension i henhold til lov om social pension,
  2. 2) en førtidspensionist i henhold til lov om social pension eller lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.,
  3. 3) en efterlønsmodtager i henhold til lov om arbejdsløshedsforsikring,
  4. 4) en modtager af fleksydelse i henhold til lov om fleksydelse og
  5. 5) en person på 60 år og derover, der oppebærer pension.
 3. Stk. 3.
  En pensionists ægtefælle, samlever eller nært beslægtede kan sammen med pensionisten benytte boligen til helårsbeboelse. Efter pensionistens død kan ægtefællen, samleveren eller den nært beslægtede fortsætte med at benytte boligen til helårsbeboelse. Ved fraflytning bortfalder denne ret.
 4. Stk. 4.
  Dør pensionisten uden at efterlade sig en ægtefælle eller samlever, har en anden person, der har haft fælles husstand med pensionisten, ret til at fortsætte med at benytte boligen til helårsbeboelse.
 5. Stk. 5.
  Retten efter stk. 3 og 4 bortfalder ved fraflytning.