Jordforureningsloven § 79

 1. § 79
  En klage har opsættende virkning for et påbud, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet og træffer afgørelse om andet.
 2. Stk. 2.
  Når der efter § 56 er truffet afgørelse om, at påbud skal efterkommes straks, har klage ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet træffer afgørelse om andet.
 3. Stk. 3.
  En klage over en afgørelse om meddelelse eller afslag på dispensation efter § 52 har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet træffer afgørelse om andet.
 4. Stk. 4.
  Bestemmelsen i stk. 3 medfører ingen begrænsninger i Miljø- og Fødevareklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve en påklaget dispensation.
 5. Stk. 5.
  Klage over afgørelser efter § 73 a og § 73 b har opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.