Jordforureningsloven § 72 c

  1. § 72 c
    Kommunalbestyrelsen skal efter anmodning fra en ejer eller bruger, der har gennemført en forureningsundersøgelse, i det omfang den fremsendte dokumentation giver mulighed herfor, afgive en erklæring om arealets forureningstilstand. Erklæringen skal være i overensstemmelse med en indhentet udtalelse fra regionsrådet. Kommunalbestyrelsen underretter regionsrådet om erklæringen.
  2. Stk. 2.
    Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om samarbejdet mellem kommunalbestyrelsen og regionsrådet efter stk. 1.
  3. Stk. 3.
    En erklæring efter stk. 1 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.