Jordforureningsloven § 76 a

  1. § 76 a
    Efter at have solgt et areal kan kommunalbestyrelsen, regionsrådet eller bestyrelsen for et kommunalt fællesskab undlade at påberåbe sig forældelse i sager om mangelskrav som følge af en jordforurening på arealet, der er kortlagt eller kunne have været kortlagt, jf. § 5.
  2. Stk. 2.
    En afgørelse efter stk. 1 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.