Jordforureningsloven § 74

  1. § 74
    Loven begrænser ikke miljømyndighedernes ret til erstatning efter almindelige regler om erstatning i eller uden for kontrakt eller i medfør af regler, som er fastsat i anden lovgivning.
  2. Stk. 2.
    Beløb, der udbetales efter værditabsordningen, jf. kapitel 4, kan kræves tilbagebetalt, såfremt der ved en fejl eller som følge af afgivelse af urigtige oplysninger m.v. er udbetalt et for stort beløb.