Jordforureningsloven § 50 a

 1. § 50 a
  Byzone, jf. planlovens § 34, klassificeres som område, der kan være lettere forurenet, jf. dog stk. 2.
 2. Stk. 2.
  Hvis kommunalbestyrelsen har viden om, at et større sammenhængende område inden for byzone ikke er lettere forurenet, skal kommunalbestyrelsen gennem et regulativ undtage området fra klassificeringen.
 3. Stk. 3.
  Hvis kommunalbestyrelsen har viden om, at et større sammenhængende område uden for byzone er lettere forurenet, skal kommunalbestyrelsen gennem et regulativ inddrage området som omfattet af klassificeringen. Undtaget herfra er Forsvarsministeriets ejendomme, idet Forsvarsministeriet uden regulativ i samarbejde med kommunalbestyrelsen inddrager sådanne områder som omfattet af klassificeringen.
 4. Stk. 4.
  Kommunalbestyrelsen inddrager offentligheden forud for klassificeringen af et større sammenhængende område i et regulativ efter stk. 2 og 3.
 5. Stk. 5.
  Kommunalbestyrelsen skal offentliggøre regulativet. Offentliggørelse kan ske udelukkende digitalt. Offentliggørelsen skal ske ved annoncering i lokale blade og på den kommunale hjemmeside. Kommunalbestyrelsen skal ligeledes offentliggøre oplysning om baggrunden for regulativet. Ved samme lejlighed skal kommunalbestyrelsen oplyse om de sundhedsmæssige konsekvenser vedrørende arealer med lettere forurenet jord.
 6. Stk. 6.
  Et regulativ træder i kraft dagen efter offentliggørelsen eller senere efter kommunalbestyrelsens beslutning.
 7. Stk. 7.
  Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om udarbejdelse, offentliggørelse, omfang og indhold af regulativer, herunder regler om undtagelse eller inddragelse af visse typer af områder, jf. stk. 2 og 3, samt regler om principper for afgrænsningen af større sammenhængende områder.