Jordforureningsloven § 58

  1. § 58
    Regionsrådet kan træffe afgørelse om, at undersøgelser eller oprydninger kan udføres på en bestemt ejendom af andre end myndighederne efter denne lov. Regionsrådet skal pålægge vedkommende en pligt til reetablering af den forurenede ejendom. Regionsrådet kan meddele påbud til den, der har rådighed over ejendommen, om at tåle, at sådanne arbejder gennemføres.
  2. Stk. 2.
    Påbud efter stk. 1 er bindende over for den til enhver tid værende ejer eller bruger.
  3. Stk. 3.
    Regionsrådet lader oplysninger om påbud, der er meddelt efter stk. 1 eller forvarslet, tinglyse på ejendommen. Regionsrådet lader tinglysningen af de nævnte oplysninger aflyse, når foranstaltningerne på ejendommen er gennemført. Udgifter til tinglysning og aflysning afholdes af den, der efter afgørelse truffet i henhold til stk. 1 udfører undersøgelser eller oprydninger på ejendommen.