Jordforureningsloven § 21

  1. § 21
    Regionsrådet underretter ejeren og den, over for hvem der kan meddeles påbud, jf. lovens kapitel 4 a, 4 b eller 5 eller kapitel 3 i miljøskadeloven, før regionsrådet udfører undersøgelser eller iværksætter afværgeforanstaltninger.
  2. Stk. 2.
    Regionsrådet underretter vurderingsmyndighederne om oprydning eller afværgeforanstaltninger, som regionsrådet har udført på en ejendom.
  3. Stk. 3.
    Regionsrådet skal efter afslutningen af den offentlige indsats af hensyn til arealanvendelsen vedrørende en boligejendom, der fortsat er kortlagt, udfærdige en erklæring om, at forureningen er uden betydning for anvendelsen af grunden til den faktiske anvendelse til bolig, jf. dog § 9, stk. 1 og 2. Oplysning herom indføres i det digitale, offentlige register, jf. § 14.